Odpowiedź:

Przepisy § 1 ust. 4 wskazują, że stanowisko dyrektora szkoły może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który "w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce".
Oznacza to, że wymagana ocena pracy powinna być dokonana w okresie ostatnich pięciu lat i dotyczyć pracy w przedszkolu, szkole lub placówce.
Wymóg posiadania wspomnianej oceny pracy w szkole, w myśl przepisów § 8 wymienionego rozporządzenia, nie dotyczy jedynie nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniających pozostałe wymagania określone w rozporządzeniu.
W przedstawiony wypadku, wymóg ten nie jest spełniony.