Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe

W komentarzu zwięźle zobrazowano sposób wynagradzania nauczycieli w razie przekroczenia ich tygodniowego wymiaru czasu pracy - godzin ponadwymiarowych. Opracowanie skupia się na tej instytucji, która...

09.09.2010