VAT: unieważnienie umowy nie daje prawa do korekty

Bezwzględna nieważność zawartej umowy, na podstawie której wykonano usługi budowlane, nie stanowi podstawy do wystawienia faktur korygujących. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 10 kwietnia 2013...

11.06.2013

Oferta niezgodna ze specyfikacją wypada z przetargu

Niezgodność oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty...

11.06.2013

Skutki wyroku TK dopiero po jego ogłoszeniu

Emeryt, któremu ZUS niesłusznie zawiesił wypłatę emerytury, bo na podstawie niekonstytucyjnego przepisu, nie dostanie wyrównania za okres zawieszenia - orzekł Sąd Okręgowy w Legnicy. Sąd uznał, że...

10.06.2013