Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Jeden z mieszkańców poprosił o udostępnienie mu pocztą elektroniczną informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowy wójta za rok obecny i lata poprzednie.

Zastępca wójta gminy odmówił udzielenia informacji, uznał bowiem, iż żądane dane nie stanowią informacji publicznej.

WSA był jednak innego zdania.


Sąd wyjaśnił, iż informacja, o którą wystąpił mieszkaniec ma związek ze sprawowaniem funkcji publicznych i dotyczy ich wykonywania.


Wójt jest organem wykonawczym gminy i realizuje zadania określone przepisami prawa, w tym kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto wójt jest tez zwierzchnikiem służbowym osób zatrudnionych w urzędzie gminy.

Zatem dostęp do informacji dotyczącej zatrudnienia wójta w urzędzie gminy, a w tym o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego za lata ubiegłe i ewentualnym planowym jego wykorzystaniu stanowi informację publiczną.

Poza tym niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego wiąże się z koniecznością wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, a więc żądana informacja dotyczy też rozdysponowania środków publicznych – zwrócił uwagę sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II SAB/Ol 57/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.