Obowiązek składania sprawozdań kwartalnych dotyczy tylko tych podmiotów, które faktycznie prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Prezydent miasta wezwał spółkę, zajmującą się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, do przedłożenia sprawozdania kwartalnego.

Spółka złożyła sprawozdanie tzw. "zerowe". Wyjaśniła, iż w okresie rozliczeniowym nie świadczyła usług mieszkańcom.

Organ wymierzył spółce karę pieniężną w wysokości 8200 zł - 100 złotych za każdy dzień opóźnienia w złożeniu sprawozdania.

Spółka odwołała się do sądu administracyjnego.

WSA przyznał rację skarżącej spółce.

W ocenie sądu, faktycznie brak w ustawie przepisu zwalniającego z obowiązku złożenia sprawozdania w przypadku podmiotu nie świadczącego usług w analizowanym zakresie.

Brak jest jednak również przepisu, który nakazywałby składanie sprawozdań "zerowych" czy też oświadczeń o nie zbieraniu odpadów komunalnych. Zatem nie można - zdaniem sądu - przypisać odpowiedzialności finansowej za niedopełnienie obowiązków wprost niewynikających z przepisów prawa.

Przepisy statuujące kary administracyjne nie mogą być interpretowane rozszerzająco, a zasady interpretacyjne wskazują, mając na względzie charakter karny deliktu administracyjnego, iż przepisy o karach administracyjnych należy interpretować tak, by wszelkie wątpliwości rozstrzygać na korzyść strony.

WSA uznał, iż obowiązek składania sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), dotyczy tylko tych podmiotów, które faktycznie prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W konsekwencji kara pieniężna może zostać nałożona tylko na przedsiębiorcę, który miał obowiązek złożenia sprawozdania – wyjaśnił WSA.

Wyrok WSA w Gliwicach z 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 55/14, nieprawomocny

Anna Dudrewicz