WSA: Nie można powołać pełniącego obowiązki skarbnika

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Rada gminy powołała pełniącego obowiązki skarbnika. Wojewoda zaskarżył podjętą w tej sprawie uchwałę. Samorząd tłumaczył, że przyjęcie tego aktu było konieczne dla prawidłowego funkcjonowania gminy, ponieważ dotychczasowy skarbnik zmarł. Nie przekonało to jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

03.03.2022

TSUE: Wyłączenie pracowników domowych z ochrony przed bezrobociem to brak ochrony socjalnej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Ustawodawstwo wykluczające pracowników domowych z kręgu beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych w sytuacji, gdy ta kategoria pracowników składa się prawie wyłącznie z kobiet, jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że to wykluczenie stanowi dyskryminację pośrednią ze względu na płeć w dostępie do zabezpieczenia społecznego.

02.03.2022

TSUE: Klient ma być informowany o ryzyku związanym z polisami unit-linked

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne

Przed zawarciem umowy grupowego ubezpieczenia na życie "unit-linked" ubezpieczyciel powinien przekazać szczegółowe informacje na temat produktu i ryzyka z nim związanego pośrednikowi ubezpieczeniowemu, a ten ma obowiązek wyczerpująco poinformować o tym klienta – wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego w odpowiedzi na pytanie zadane przez polski sąd. 

01.03.2022

WSA: Odpowiedź na skargę nie zastąpi uzasadnienia decyzji o wykreśleniu z listy studentów

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Niezaliczenie semestru wiąże się z możliwością wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów. Wybór rozstrzygnięcia nie może być arbitralny, tylko powinien wynikać z kompleksowego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych. Dlatego też jednozdaniowe uzasadnienie decyzji to za mało, a obszerna odpowiedź na skargę tego nie zmienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

28.02.2022

WSA: Termin na odwołanie się od decyzji o izolacji biegnie dopiero po jej doręczeniu

Administracja publiczna Opieka zdrowotna Koronawirus

Organ odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji nakładającej obowiązkową izolację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał, że sporne rozstrzygnięcie zostało jedynie przekazane ustnie i przesłane MMS-em. Tymczasem termin do wniesienia odwołania biegnie dopiero od dnia doręczenia decyzji na piśmie. Oznacza to, że odmowa przywrócenia terminu była przedwczesna.

26.02.2022

SN: KRUS zawiesza rentę rodzinną, ale rolnik nie musi zwracać wypłaconych sum

Ubezpieczenia społeczne

Prawo do rolniczej renty rodzinnej nie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przez ubezpieczonego większego od przeciętnego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. KRUS nie może żądać zwrotu wypłaconych sum w poprzednich latach, może wypłatę renty zawiesić - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

24.02.2022

NSA: Szpital nie może wnieść skargi na stwierdzenie naruszenia praw pacjenta

Pacjent Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził, że naruszono prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Szpital nie może jednak wnieść skargi do sądu administracyjnego na wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie. Pismo organu jest bowiem wyłącznie stanowiskiem informującym o stwierdzeniu naruszenia praw pacjenta. Nie posiada ono cech charakterystycznych dla decyzji administracyjnej. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

24.02.2022

TK: Nie ma podstaw do kwestionowania powołania sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepisy pozwalające na wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości wobec procedury jego powołania przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. To odpowiedź na trzy pytania prawne skierowane jeszcze w 2019 roku przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

23.02.2022

Izba Dyscyplinarna SN: Wykłady własne radcy prawnego to nie szkolenie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny, który wykładał w wyższej szkole, ale nie zdobywał punktów podczas szkoleń zawodowych, został przez swój samorząd zawodowy ukarany finansowo. Izba Dyscyplinarna SN utrzymała orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w mocy, ale zauważyła, że kasacja oparta została na kłamstwie obrońcy, co jest naruszeniem zasad etyki.

23.02.2022

Sąd: Anglista pasywny i źle oceniany przez uczniów nie wróci do szkoły

Kadry w oświacie Prawo pracy

Aktywność nauczyciela angielskiego w zespole szkół rozkwitła dopiero w ostatnich miesiącach jego stażu. Naprędce postanowił zorganizować dwa konkursy języka angielskiego i dwie wycieczki licząc, że zrekompensuje to ponad dwa lata bezczynności. Na wycieczkę przyszedł tylko jeden uczeń. Nauczyciel dopuścił się jednak wielu nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć, więc sąd uznał powództwo o przywrócenie do pracy za niezasadne.

23.02.2022

Izba Dyscyplinarna: Prokurator Generalny nie może kwestionować opinii psychiatrów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Do kompetencji sądu, ani tym bardziej prokuratora nie należy narzucanie metod działania biegłym przy wydawaniu opinii - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i oddaliła jako oczywiście niezasadna kasację Prokuratora Generalnego. W mocy więc pozostanie umorzenie postępowania dyscyplinarnego prokurator, w sprawie której psychiatrzy orzekli niepoczytalność w momencie popełnienia czynu.

22.02.2022

Izba Kontroli SN uchyla prawomocny wyrok w sprawie kosztów naprawy pojazdu

Prawo cywilne Rynek i konsument

Oczywiście bezpodstawne jest przyjęcie, że poszkodowany nie może wykazać wysokości szkody na podstawie określonych przez biegłego kosztów hipotetycznej naprawy auta - stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i uchyliła prawomocny wyrok. SN uznał, że odszkodowanie się należy w pełnej wysokości i nie może być uwarunkowane naprawą pojazdu.

22.02.2022

Sąd: Zatrudnienie żony prezesa zarządu nie było pozorne

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Niedługo po zawarciu umowy nowa pracownica, prywatnie żona prezesa zarządu, stała się niezdolna do pracy z uwagi na ciążę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że umowa została zawarta dla pozoru i jej jedynym celem było uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego. Sąd jednak nie zgodził się z organem, ponieważ wykazano, że pracownica faktycznie wykonywała swoje obowiązki.

22.02.2022

NSA: Goodwill nie podlega opodatkowaniu PCC

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Dodatnia wartość firmy – goodwill, rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Potwierdził to w poniedziałkowej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.

21.02.2022

Strasburg: Niedopuszczalne automatyczne odebranie prawa wyborczego przy ograniczeniu zdolności do czynności prawnych

Wybory

Automatyczne odebranie czynnych praw wyborczych osobom, które zostały częściowo pozbawione zdolności do czynności prawnych i poddane kurateli, stanowi dyskryminacyjne naruszenie podstawowego prawa do wolnego wyboru ciała ustawodawczego - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczy Bułgarii, ale prawo polskie też jest niezgodne z Konwencją.

21.02.2022

Skarga nadzwyczajna w sprawie weksla i prawomocnego nakazu zapłaty

Prawo cywilne

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Jednak sąd może badać podstawę wydania weksla, a tego nie uczynił w sprawie przedsiębiorcy z Białej Podlaskiej. Dlatego Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną twierdząc, że sąd złamał zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej.

21.02.2022

WSA: Sąd nie zbada odmowy przeprowadzenia egzaminu komisyjnego

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Studentka medycyny miała kilka podejść do zaliczenia z anatomii. Po porażce na egzaminie komisyjnym, zwróciła się o jego powtórzenie. Dziekan i rektor odmówili, ponieważ uznali, że naruszyłoby to zasady, które obowiązują na uczelni. Studentka nie dała za wygraną i wniosła skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził jednak, że sprawa ta nie podlega jego kontroli.

21.02.2022

SN odpowie na pytania o szacowanie szkód w uprawach po polowaniu

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Jeszcze w tym kwartale Izba Cywilna Sądu Najwyższego powinna rozstrzygnąć o prawie do sądu w sytuacji braku skutecznego odwołania od szacowania ostatecznego szkód powstałych w czasie polowania przez myśliwych. Sąd w Gliwicach uważa, że nie wystarczy protokół o oszacowaniu szkód spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

19.02.2022

Sąd: Zasady współżycia społecznego istotne w porozumieniu o alimentach

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W toku procesu rozwodowego małżonkowie ustalili, że mąż będzie płacił żonie alimenty przez określony czas, m.in. do czasu podziału ich majątku wspólnego. Mimo upływu kilku lat nie doszło do podziału majątku. Rację ma powód, który domaga się uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Jego utrzymywanie godziłoby w zasady współżycia społecznego - przyjął Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim.

19.02.2022

Restaurator ukarany za znieważenie burmistrza Złotowa

Prawo karne Samorząd terytorialny

Dyskusja publiczna powinna być oparta na rzetelności. Można krytykować władzę publiczną, jeśli krytyka odnosi się do faktów. Należy wskazać przy tym, co zdaniem krytykującego zostało zrobione źle, ale nie można używać przy tym słów wulgarnych, takich jak "debil". A to się zdarzyło w wypadku burmistrza Złotowa obrażonego przez hejtera na facebooku. Sądy skazały atakującego na wysoką karę grzywny.

18.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski