SA: Nutridrinki nie pomagają na urazy kręgosłupa

Prawo cywilne Opieka zdrowotna

Powódka uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznała urazu kręgosłupa. Przed sądem domagała się przyznania jej odszkodowania obejmującego zwrot poniesionych wydatków na leczenie. Część z przedstawionych wydatków nie mogła być rozliczona przez pozwanego, gdyż nie miały one związku z doznanym urazem - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

09.04.2019

RIO: Inkasent nie może zbierać odsetek

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zarządzenie przez radę gminy poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie może obejmować należnych odsetek, kosztów upomnień a także zaległości podatkowych. Tego ostatniego pojęcia nie można utożsamiać z opłatą – stwierdziła RIO w Rzeszowie.

09.04.2019

SA rozstrzygnie, czy pomoc sędziego SN przy pisaniu skargi to korupcja i nadużycie władzy

Prawo cywilne Prawnicy

Sprawa jest precedensowa - sędzia SN pozywa redaktora naczelnego za publikację prasową. Dopiero 3 czerwca br. Sąd Apelacyjny po dopuszczeniu dowodu z programu telewizyjnego, rozstrzygnie, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych sędziego, posądzonego o płatną protekcję i nadużycie władzy. A jeśli tak, to czy pozwany działał bezprawnie?

08.04.2019

WSA: Akt poświadczenia dziedziczenia nie zastępuje zeznania podatkowego

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

To, że został sporządzony notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, nie zwalniało spadkobiercy od zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym. Skoro dokonał on tego z przekroczeniem sześciomiesięcznego terminu, to nie przysługuje mu zwolnienie podatkowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie.

08.04.2019

Sąd: Popieranie pozwu po zawarciu ugody pozasądowej? To się nie opłaca

Prawo cywilne Rynek i konsument

Powód procesował się z SKOK o odszkodowanie. W toku procesu przyjął od pozwanej część żądanej kwoty i zrzekł się powództwa. Później jednak powód domagał się przed sądem przyznania całości żądanej kwoty. W takiej sytuacji jego żądanie należało uznać za niezasadne - orzekł Sąd Rejonowy w Gdyni.

08.04.2019

Niedopuszczalne odwołanie sąsiada na odmowę wszczęcia nadzoru budowlanego

Samorząd terytorialny Budownictwo

Skarżący wnieśli do organu nadzoru budowlanego pismo o zainicjowanie postępowania administracyjnego. Podnieśli, że w sąsiednim budynku działają kluby dla dzieci, co wiąże się m.in. z hałasem. Nie było jednak podstaw do wszczęcia postępowania, gdyż budynek był sprawny. Pismo w tej sprawie nie mogło być zaskarżone- orzekł WSA w Gdańsku.

08.04.2019

Policjantka nie zwróci państwu odszkodowania za przewlekle prowadzone dochodzenie

Aby skarb państwa mógł w drodze regresu odzyskać od policjanta odszkodowanie wypłacone na skutek stwierdzenia przez sąd przewlekłości postępowania przygotowawczego nie wystarczy stwierdzenie jego jakiejkolwiek winy. Konieczne jest ustalenie winy o charakterze umyślnym lub nieumyślnym w postaci rażącego niedbalstwa – uznał Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

07.04.2019

Spór o tatuaż - smok na skórze miał prawo boleć

Rynek i konsument

Klient nie udowodnił, że tatuaż został źle wykonany i że wycierpiał on przez to katusze. Zaś deklaracji tatuażysty, że jest skłonny zwrócić klientowi 800 zł za kwestionowaną usługę nie można traktować jako zaakceptowania roszczenia klienta – stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie.

06.04.2019

WSA: Kilka kliknięć na FB, by wygrać karnet na zabiegi, to nie udział w grze losowej

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Skarżąca zorganizowała na FB na fun page’u swojej firmy konkurs z nagrodą. Żaden z uczestników akcji nie musiał nabywać żadnych usług. Wystarczyło m.in. polubić post i wpisać komentarz. Skarżąca nie musiała więc dysponować specjalnym zezwoleniem. To była tylko forma reklamy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

06.04.2019

NSA: Fiskus nie może automatycznie opóźniać zwrotu VAT

Ordynacja

Działania organu podatkowego miały jedynie charakter prewencyjny, a odroczenie realizacji praw podatnika nie było konieczne ‒ orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego. Sąd uznał, że przesłanki przedłużenia terminu zwrotu VAT nie zostały w tej sprawie wykazane.

05.04.2019

Sąd: Parafa to jeszcze nie podpis

Prawo cywilne

Wierzyciel nie podpisał w sposób prawidłowy wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. W takim przypadku sąd powinien wezwać go do uzupełnienia braku formalnego pisma. Brak podpisu uniemożliwia bowiem nadanie biegu sprawie - orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach.

05.04.2019

SN: Dwa odszkodowania za podwójne bezprawne wypowiedzenie umowy

Prawo pracy

Przy bezprawnym wypowiedzeniu umowy o pracę w trybie zwykłym i natychmiastowym pracownikowi należą się dwa odszkodowania: jedno za utracone wynagrodzenie, które miał do końca okresu wypowiedzenia plus jedno za rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - taki jest sens uchwały Izby Pracy Sądu Najwyższego.

05.04.2019

SN: Sprawiedliwość społeczna zwyciężyła, procedura ma mniejsze znaczenie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wykuwa się nowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego; sprawiedliwość formalna to nie to samo co sprawiedliwość indywidualna, społeczna - stwierdzili sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucając dwie skargi RPO. Skutki: skazani nie mogą być uwolnieni przed terminem ani dochodzić odszkodowań za bezprawne uwięzienie.

03.04.2019

Sąd nakazuje wypłacić dotację wstrzymaną w związku z "obrazą uczuć religijnych"

Administracja publiczna

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wypłacić Fundacji Malta 300 tys. zł wraz z odsetkami w związku z zablokowaniem dotacji celowej na organizację Malta Festival Poznań 2017 - zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Warszawie. Zdaniem prawników to precedens, gdy nie przyznano dotacji ze względu na konkretnego artystę.

03.04.2019

NSA: Patron ulicy zostaje, ale nie za zasługi

Administracja publiczna

Stanisław Tołwiński - komunista, ale dobry prezydent stolicy i człowiek ratujący Żydów podczas zagłady, pozostanie patronem ulicy na warszawskim Żoliborzu. Jednak o orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie zdecydowały względy proceduralne, a nie ocena tego człowieka.

03.04.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski