SN: Sprawiedliwość społeczna zwyciężyła, procedura ma mniejsze znaczenie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wykuwa się nowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego; sprawiedliwość formalna to nie to samo co sprawiedliwość indywidualna, społeczna - stwierdzili sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucając dwie skargi RPO. Skutki: skazani nie mogą być uwolnieni przed terminem ani dochodzić odszkodowań za bezprawne uwięzienie.

03.04.2019

Sąd nakazuje wypłacić dotację wstrzymaną w związku z "obrazą uczuć religijnych"

Administracja publiczna

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wypłacić Fundacji Malta 300 tys. zł wraz z odsetkami w związku z zablokowaniem dotacji celowej na organizację Malta Festival Poznań 2017 - zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Warszawie. Zdaniem prawników to precedens, gdy nie przyznano dotacji ze względu na konkretnego artystę.

03.04.2019

NSA: Patron ulicy zostaje, ale nie za zasługi

Administracja publiczna

Stanisław Tołwiński - komunista, ale dobry prezydent stolicy i człowiek ratujący Żydów podczas zagłady, pozostanie patronem ulicy na warszawskim Żoliborzu. Jednak o orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie zdecydowały względy proceduralne, a nie ocena tego człowieka.

03.04.2019

WSA: Organ podatkowy musi sprawdzić kwestię przedawnienia

Ordynacja

Z końcem 2015 roku uległo przedawnieniu zobowiązanie podatkowe spółki. Decyzja organu odwoławczego została doręczona jej pełnomocnikowi w lutym 2016 roku. Jeśli więc nie doszło do zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia, to postępowanie podlegało umorzeniu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

03.04.2019

WSA uchyla decyzję Komisji weryfikacyjnej w sprawie warszawskiej kamienicy

Samorząd terytorialny

Ratusz nie naruszył rażąco prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji dotyczącą nieruchomości w stolicy przy ul. Łomżyńskiej 44. Powodem było błędne ujęcie nieodwracalnych skutków prawnych przez Komisję.

02.04.2019

WSA: Dania gotowe do spożycia z 8-proc. VAT

VAT

Nie ma podstaw do naliczania 5-proc. VAT dla dań z lokali szybkiej obsługi, jeśli bezpośrednio po wydaniu klientowi nadają się one do spożycia. Inna sytuacja byłaby, gdyby chodziło o dania wymagające obróbki termicznej, np. rozmrożenia lub odsmażenia - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

02.04.2019

NSA w sprawie terenów PKP orzeka wbrew Prokuratorii i Prokuratorowi Generalnemu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Nie powiodła się próba podjęta przez prezesa Prokuratorii Generalnej RP, by rozszerzyć katalog dowodów świadczących, iż grunty kolejowe powinny pozostać w gestii Skarbu Państwa. Naczelny Sąd Administracyjny nie zmienił swego stanowiska: samorząd przejmuje tereny kolejowe, jeśli nie ma dokumentów stwierdzających zarząd PKP.

02.04.2019

SN: Przejęcie długu nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia

Prawo cywilne

Hipoteka ustanowiona przez dłużnika na użytkowaniu wieczystym nie wygasa z chwilą przejęcia długu, gdy użytkowanie wieczyste zostało zbyte na rzecz osoby trzeciej według art. 525 kodeksu cywilnego - brzmi uchwała Sądu Najwyższego, która została podjęta w Izbie Cywilnej.

01.04.2019

SN: Urlop dla poratowania zdrowia dla sędziego, o ile leczenie koliduje z orzekaniem

Prawnicy Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Przyznanie sędziemu urlopu dla poratowania zdrowia jest uzależnione od tego, czy z zaświadczeń lekarskich wynika, że zalecane leczenie wymaga powstrzymania się od pełnienia służby. Decyzję w sprawie wydaje minister sprawiedliwości, ale nie ma ona uznaniowego charakteru - orzekł Sąd Najwyższy.

01.04.2019

SN: Spór kompetencyjny w sprawie dotacji oświatowych

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń

Po 1 stycznia 2017 r. sprawy przyznania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych podlegać powinny kognicji sądów administracyjnych, zwłaszcza w sprawie skarg wnoszonych po tej dacie. Jednak sądy cywilne nie mogą odrzucać pozwów, bo inaczej podważy się zaufanie obywateli do państwa - uznał Sąd Najwyższy.

01.04.2019

NSA: Wspólnicy nie mają interesu prawnego przy nieruchomości spółki

Budownictwo Spółki Nieruchomości

Mienie, które zostało wniesione jako wkład jest majątkiem spółki, a nie jej wspólników. Nie można zatem na tej podstawie wyprowadzić ich interesu prawnego - tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Nie ma więc podstaw do uznania, że wspólnicy mają interes prawny do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie nieruchomości, której właścicielem jest spółka.

01.04.2019

WSA: Żądanie podpisu przy odbiorze akt przez pacjenta jest karane

Opieka zdrowotna

Własnoręczny podpis odbioru dokumentacji medycznej albo jej nie wydamy - taki warunek postawiła pacjentom przychodnia w Lublinie. Została za to ukarana grzywną 20 tys. 900 zł, którą liczy się od dochodu placówki, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

30.03.2019

WSA: Odmowa dofinansowania projektu poza merytoryczną kontrolą sądu

Finanse

Sąd nie jest uprawniony do merytorycznej weryfikacji oceny projektu o dofinansowanie ze środków regionalnego programu operacyjnego. Może tylko sprawdzić, czy w jej trakcie przestrzegano zasad równość, przejrzystość, bezstronność, niezmienność i rzetelność – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

30.03.2019

Gmina odpowiada za wypadek, bo źle oznakowała niebezpieczny łuk drogi

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Brak oświetlenia, nieprawidłowa geometra łuku drogi a przede wszystkim złe oznakowanie miejsca niebezpiecznego spowodowały, że gmina odpowiada ze wypadek motocyklisty. Nadmierna prędkość kierującego była współprzyczyną - potwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

30.03.2019

Kierownik przychodni był wulgarny, naruszył zbiorowe prawa pacjentów

Opieka zdrowotna

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził zasadność decyzji Rzecznika Praw Pacjenta stwierdzającej praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów. Chodzi o sprawę, w której rejestrator medyczny jednej z przychodni w Warszawie, będący zarazem jej kierownikiem, był wulgarny wobec pacjentów i ich obrażał. Wypraszał chorych z przychodni, gdy nie wykonywali jego poleceń.

29.03.2019

Strasburg: Za niskie zadośćuczynienie za śmierć w izbie wytrzeźwień

Prawo karne Prawo cywilne

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 26 marca uznał, że za śmierć pacjenta z ręki policjanta na izbie wytrzeźwień odpowiadało państwo, a 3,4 tys. euro zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego to za mało. Wyrok dotyczy Rosji, ale było także podobne orzecznictwo strasburskiego trybunału w odniesieniu do Polski.

29.03.2019

SN: Podział majątku małżonków z pominięciem obciążenia hipotecznego

Prawo cywilne

W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą kredyt bankowy, sąd - przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków - ustala jej wartość, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego.

29.03.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski