Z.S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w przedmiocie udzielenia informacji na wniosek, który złożył miesiąc wcześniej. Wniosek Z.S. dotyczył kwestii zachowania tajemnicy lekarskiej.

Organ wniósł o odrzucenie skargi. Wskazał, że sprawa nie podlega rozpoznaniu przez sąd administracyjny. Organ podkreślił, że udzielił skarżącemu odpowiedzi na jego wniosek, a zatem: gdyby sąd administracyjny uznał, że sprawa podlega kognicji sądu administracyjnego, to żądanie skarżącego powinno zostać uznane za niezasadne.

Czytaj: Usługa wpisana na paragonie fiskalnym może naruszyć tajemnicę lekarską >>
 

Skarga do sędziego penitencjarnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim odrzucił wniesioną skargę. Sąd wskazał, że sprawa skarżącego nie może podlegać merytorycznemu rozpoznaniu w tym postępowaniu. Sprawa ta nie należy do kognicji sądów administracyjnych. Zakres spraw, którymi zajmują się sądy administracyjne, wynika z art. 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

WSA zwrócił uwagę, że skarżący zarzucił nieprawidłowości w działalności administracji Aresztu Śledczego. Podnosił, że choć w maju 2020 r. złożył wniosek w sprawie informacji o zachowaniu tajemnicy lekarskiej, to jego pismo nie zostało rozpoznane. Tego rodzaju zarzuty skarżący powinien formułować jednak wobec sędziego penitencjarnego – wskazał sąd administracyjny. Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, kary porządkowej, tymczasowego aresztowania, zatrzymania, środka przymusu skutkującego pozbawienie wolności oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie psychiatrycznym sprawuje sędzia penitencjarny. Powyższe wynika z art. 32 Kodeksu karnego wykonawczego.

 


Skargi na funkcjonowanie służby więziennej

Jednocześnie regulacje w zakresie rozpoznawania wniosków dotyczących funkcjonowania służby więziennej wynikają z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.). Na podstawie § 2 tego rozporządzenia prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań. Ponadto w § 3 rozporządzenia wyszczególniono podmioty, które rozpoznają skargi. Są nimi: kierownik danej jednostki organizacyjnej, dyrektor okręgowy Służby Więziennej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej i Minister Sprawiedliwości. Podmioty te rozpoznają skargi w zależności od przedmiotu skargi – wskazał WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Z tego względu, skarga Z.S. nie mogła zostać rozpoznana przez sąd administracyjny. Jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu – podkreślił WSA.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 30 lipca 2020 r., II SAB/Go 148/20, LEX nr 3037544.