Ochrona ciągłości członkostwa w związku zawodowym – stanowisko GIP

Prawo pracy

Osoby bezrobotne zachowują prawo przynależności do związków zawodowych, a jeśli nie są ich członkami, mają prawo wstępowania do nich w przypadkach i na warunkach określonych ich statutami – twierdzi Główny Inspektorat Pracy. To odpowiedź na wystąpienie RPO w sprawie przepisów ograniczających prawa osób należących do związków zawodowych w okresie między rozwiązaniem stosunku pracy a formalnym uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

19.10.2022

Sąd: Jedyny wspólnik nie mógł zostać objęty ubezpieczeniem jako pracownik

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wspólnik został zatrudniony w spółce, w której jednocześnie był członkiem zarządu i jedynym udziałowcem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, tylko jako wspólnik. Sąd przyznał rację organowi, ponieważ w spornym stosunku pracy nie było podporządkowania pracowniczego. Natomiast wykonywane czynności wiązały się z ryzykiem, które sam ponosił.

19.10.2022

Lewiatan: Pogarszają się nastroje pracowników

Rynek Prawo pracy

Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że najpewniej nie będzie miała szansy na podwyżkę, a jedna piąta zdecydowała się na podjęcie dodatkowej pracy w celu zwiększenia dochodów. Pierwszy raz od zniesienia pandemicznych obostrzeń wzrosły też obawy przed zwolnieniami – pokazują wyniki 49. edycji Monitora Rynku Pracy, realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badawczym Pollster.

18.10.2022

Sąd: Zaognienie nieujawnionej choroby nie prowadzi do uznania umowy za pozorną

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownik zachorował w krótkim czasie po nawiązaniu stosunku pracy. ZUS uznał, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, więc pracownik nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Sąd jednak nie zgodził się z tym stanowiskiem. Niezdolność do pracy była bowiem nagłym zdarzeniem, które wystąpiło w związku z zaognieniem nieujawnionej i nieleczonej choroby. Ponadto zwrócono uwagę, że zatrudniony kontynuował stosunek pracy po zakończeniu leczenia.

18.10.2022

Tej zimy niektórym pracownikom będzie cieplej... na bakier z prawem

Prawo pracy

Wysokie ceny prądu i ogrzewania zmusiły pracodawców do poszukiwania oszczędności. W małych firmach już zapowiadają np., że załoga będzie pracowała w jednym większym pokoju, zamiast w kilku, albo że obniżą temperaturę w całym zakładzie. Prawnicy przypominają, że oszczędności nie są ważniejsze od przepisów prawa, a inspekcja pracy już zapowiada, że będzie interweniowała po sygnałach o naruszeniach BHP.

18.10.2022

Uchodźcy z Ukrainy będą mogli dłużej pozostać w krajach UE i na naszym rynku pracy

Samorząd terytorialny Prawo pracy Prawo gospodarcze Ukraina

Komisja Europejska ogłosiła decyzję o przedłużeniu obowiązywania dyrektywy o ochronie tymczasowej dla ukraińskich uchodźców w Unii Europejskiej co najmniej do marca 2024 roku. Ochrona tymczasowa, z której korzysta obecnie ponad 4,2 mln obywateli Ukrainy w Unii, zapewnia wsparcie m.in. w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji i europejskiego rynku pracy.

17.10.2022

WSA: Niezdolny do pracy nie może mieć statusu osoby bezrobotnej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Starosta pozbawił bezrobotnego tego statusu, ponieważ do urzędu wpłynęło zaświadczenie lekarskie świadczące o niezdolności tej osoby do pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zgodził się z...

17.10.2022

Dr Lasocki: Dla spracowanych osób lepsze świadczenie przedemerytalne niż emerytura stażowa

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Jeżeli emerytury stażowe miałyby istnieć, to powinny być zagwarantowane dla bardzo wąskiego grona osób rzeczywiście spracowanych – tzn. wykonujących przez wiele lat najbardziej uciążliwe prace. Tymczasem zasady zaproponowane w projektach ustaw „Solidarności” i prezydenckim stanowiły de facto obniżenie powszechnego wieku emerytalnego dla niezwykle szerokiego grona – paradoksalnie z pominięciem tych spracowanych.

14.10.2022

Regulacja sztucznej inteligencji to nowe obowiązki dla pracodawców

Prawo pracy Nowe technologie RODO

Używanie algorytmów oraz wykorzystywanie systemów sztucznej inteligencji przez pracodawców staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym. W związku z tym pojawiają się propozycje uregulowania tej materii. W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się co najmniej dwóch regulacji systemów sztucznej inteligencji, które mogą wpłynąć na obowiązki pracodawców.

13.10.2022

Kuratorzy chcą, by kurator sądowy był zawodem podwyższonego ryzyka na stres i mobbing

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Kuratorzy sądowi chcą, by w ustawie o kuratorach sądowych zapisano, że ich zawód ma szczególny charakter. To wynika zresztą z badań, które na zlecenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych przeprowadził Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. A moment wydaje się dobry, bo nowela ich ustawy jest w pracach sejmowej podkomisji.

12.10.2022

Czas na sen? Nie na umowie cywilnoprawnej

Prawo pracy

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do wypoczynku, w tym do minimalnego wypoczynku dobowego. Zdaniem związkowców brak takiej regulacji może stanowić zaniechanie ustawodawcze i jest naruszeniem istoty konstytucyjnych praw. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił właśnie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

12.10.2022

Jak traktować odmowę pełnienia dyżurów przez ratowników medycznych?

Prawo pracy Zawody medyczne

Obowiązek pełnienia dyżurów medycznych dla ratowników medycznych zatrudnionych w SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe powstał w momencie wejścia w życie regulacji art. 95 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, tj. od 30.12.2020 r. W razie odmowy pełnienia dyżurów, tego rodzaju zachowanie stanowiłoby odmowę wykonania polecenia pracodawcy stanowiącego podstawę odpowiedzialności pracowniczej - wyjaśnia Małgorzata Kałuża z LEX Ochrona Zdrowia.

11.10.2022

W podróży służbowej koszty miejscowych przejazdów też do pokrycia

Prawo pracy

Zlecając pracownikowi podróż służbową nakierowaną na realizację konkretnego zadania służbowego, pracodawca musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu wszystkich niezbędnych wydatków poczynionych przez pracownika w celu wykonania tego zadania. Obejmuje to również faktycznie poniesione koszty przejazdów miejscowych.

11.10.2022

Podsumowanie wakacji 2022 - pracownicy często niewłaściwie korzystali z L4

Prawo pracy

Lipiec i sierpień to gorący czas dla kontrolerów ze względu na wzmożoną liczbę zleceń kontroli pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowym. Podczas tych dwóch miesięcy przeprowadzono 4710 kontroli terenowych. Okazało się, że wypoczynek, remonty, podjęcie pracy sezonowej, to najczęstsze prawdziwe powody „choroby”.

08.10.2022

Raport Lewiatana: Odbudowa zaufania i dialog zwiększą poczucie satysfakcji z pracy

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Największym wyzwaniem najbliższych lat będzie poprawa jakości pracy w wymiarze warunków pracy i wynagrodzeń oraz wzrostu wydajności tak, aby nie odbiło się to negatywnie na produktywności i konkurencyjności polskich firm i gospodarki – wynika z raportu „Współkształtowanie czasu i organizacji pracy a poczucie satysfakcji z pracy” przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

07.10.2022

Porozumienia zmieniające warunki zatrudnienia zawierane na czas określony

Prawo pracy

Zmiana warunków zatrudnienia dotycząca rodzaju pracy, miejsca pracy, wymiaru czas pracy, wynagrodzenia itp., może zostać ustalona przez pracodawcę i pracownika jako zmiana stała, ale również czasowa. W tym drugim przypadku, po upływie ustalonego w porozumieniu okresu, pracownik powraca na dotychczasowe, czyli obowiązujące przed wprowadzoną zmianą warunki albo na inne, jeżeli na to wskazuje porozumienie.

07.10.2022

Prawo do bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko dla pracowników

Prawo pracy BHP

Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia pracy. Wbrew pozorom, ochronne przepisy z zakresu bhp powinny znaleźć zastosowanie również do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a nawet względem osób postronnych.

06.10.2022