"Nowela wprowadza do ustawy o rzemiośle zmiany postulowane przez środowisko rzemieślnicze, które mają służyć lepszemu funkcjonowaniu instytucji samorządu rzemiosła" - powiedział poseł sprawozdawca Jacek Tomczak (PO). Dodał, że ma ona także stworzyć mechanizmy zachęcające do zrzeszania się w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła.

Zgodnie z projektem zostałyby uproszczone zasady odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające. Zostałaby określona wysokość takich opłat (niższa od obecnych maksymalnych) oraz zniesiono by możliwość częściowego zwolnienie od opłat, przy zachowaniu możliwości zwolnienia całkowitego.

Projekt wskazuje, że rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle mogą uzyskać refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

W projekcie nowych przepisów znalazł się wyraźny zapis o tym, że do zadań samorządu gospodarczego rzemiosła należy także prowadzenie odpowiednich szkół. Nowe przepisy mają też doprowadzić do konsolidacji instytucji samorządu zawodowego rzemiosła poprzez: rozszerzenie kręgu podmiotów niebędących rzemieślnikami mogących być czasowo członkami organizacji samorządu

Autorzy projekty rozwijają także zakres obowiązków rzemieślnika o obowiązek kierowania się względami odpowiedzialności społecznej, co ma służyć podkreśleniu szczególnego, społecznie odpowiedzialnego charakteru działalności rzemieślniczej.

Nowela miałaby również wprowadzić definicję rzemiosła tak by - jak czytamy w uzasadnieniu - nie dochodziło do zamykania rzemiosła w "hermetycznym" otoczeniu i "spychania go do rangi rękodzieła".

"(...)obecne przepisy w tej materii są skostniałe, oddziaływają negatywnie na prowadzenie zakładu rzemieślniczego, jego stały rozwój i ewentualną sukcesję po właścicielu" - czytamy w uzasadnieniu.

Według założeń do projektu nowela weszłaby w życie po 30 dniach od ogłoszenia.(PAP)