Odległości obiektów budowlanych od granic działki określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej jako: rozporządzenie). Z par. 2 pkt 1 wynika, że rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem par. 207 ust. 2.

Czytaj też: Warunki techniczne 2022 - co się zmienia po wejściu w życie nowego rozporządzenia >

Czytaj też: Usuwanie wyrobów zawierających azbest tylko po uzyskaniu odpowiednich uprawnień>>

Definicja garażu jest, ale to za mało

Ustawodawca przez kondygnację podziemną rozumie kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację (par. 3 pkt 17 rozporządzenia). W związku z tym  w przypadku garażu podziemnego zastosowanie powinien mieć par. 12 pkt 9 rozporządzenia, zgodnie z którym odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej nie ustala się. Oznacza to, że brakuje przepisów, które regulowałyby kwestie dotyczące odległości garażu podziemnego od granic działki.

Czytaj też: Komentarz do par. 12 r.w.t. – sytuowanie obiektów budowlanych na działce z uwzględnieniem sytuowania wiat, altan, namiotów i ganków >

Pogląd ten również jest akceptowany przez sądy administracyjne.  Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 26 września 2019 r. (VII SA/Wa 3009/18) wskazał, iż „słuszne jest stanowisko organów, stwierdzające, iż skoro garaż stanowi kondygnację podziemną, to w jego przypadku nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące sytuowania ścian kondygnacji naziemnych. W tej sytuacji zarzut naruszenia  par. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 2002 r. należy uznać za chybiony. (…) Sam wjazd do garażu podziemnego odbywa się poprzez pochylnie dwukierunkową odkrytą o nachyleniu 15 proc. . Zdaniem sądu przepis rozporządzenia (par. 3 pkt 17) nie został naruszony, a istnienie wjazdu nie zwiększa ilości kondygnacji. Zachowanie wokół budynku naturalnej rzędnej terenu przemawia za uznaniem, że zaplanowanie przedmiotowego wjazdu do garażu nie pozbawiło kondygnacji wkopanej w ziemię charakteru kondygnacji podziemnej w sytuacji gdy nad wjazdem do garażu znajduje się zieleń niska”.

Bez względu na powyższy przepis zwalniający od konieczności zachowania odpowiednich odległości dotyczących usytuowania obiektu na działce, garaże podziemne powinny spełniać pozostałe (ogólne i przeciwpożarowe) warunki techniczne, o których mowa w rozporządzeniu, jak np. par. 102, 105 czy 278 pkt 6.

Autorka: Joanna Maj jest radcą prawnym w Urzędzie Miasta w Sosnowcu