Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy wyłączają spod stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi. Uchylają także istotne ograniczenie dotyczące hipoteki na nieruchomości...

19.08.2016

Nowe przepisy dotyczące centralnej ewidencji kierowców

Samorząd terytorialny

Minister Cyfryzacji określił sposób przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców oraz wzór wniosku o udostępnienie danych z...

19.08.2016

Określono zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa określa szczegółowy zakres miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz wskazuje zakres i formę wizualizacji ustaleń tego planu.

29.07.2016

Nowelizacja zamówień publicznych już obowiązuje

Samorząd terytorialny

Wzmocnienie pozacenowych kryteriów oceny ofert, ułatwienie małym oraz średnim firmom udziału w przetargach, czy też związanie zamówień z prawem pracy - takie zmiany przewiduje obowiązująca od 28...

29.07.2016

Wchodzi z życie ustawa o dekomercjalizacji szpitali

Samorząd terytorialny

Niekontrolowany przez państwo proces zbywania udziałów i akcji w szpitalach będzie zahamowany - zakłada ustawa, która w piątek weszła w życie. Umożliwi ona także samorządom kupowanie świadczeń opieki...

15.07.2016

Zmiany we wzorach prawa jazdy

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie wprowadza wzór międzynarodowego prawa jazdy wydawanego na podstawie Konwencji z dnia 19 września 1949 r. oraz modyfikuje kody wprowadzane do prawa jazdy.

22.06.2016