Nowe ewidencje zabytków

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie wprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji zabytków, także gminnych, według jednolitego wzoru.

03.06.2011

Rząd dofinansuje zakup podręczników

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów określiła szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów objętych rządowym programem Wyprawka szkolna. Pomoc ta jest jedną z form...

02.06.2011

Opieka nad dziećmi i młodzieżą na nowo

Samorząd terytorialny

Niedawne nowelizacje przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej pociągają za sobą zmiany w funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych.

01.06.2011

Nowe stawki mandatów już obowiązują

Samorząd terytorialny

Opublikowano rozporządzenie, na mocy którego straż gminna będzie mogła nakładać mandaty za nowe wykroczenia drogowe. Zmiany mają chronić rowerzystów, ale i oni będą karani za nowe wykroczenia.

26.05.2011

Nowe kryteria oceny ofert

Samorząd terytorialny

25 maja 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów...

25.05.2011

Korekta Kodeksu

Samorząd terytorialny

Pomimo tego, że Kodeks wyborczy nie wszedł jeszcze w życie, jest już poprawiany. Ostatnia nowelizacja wprowadza kilka znaczących zmian dla gmin.

24.05.2011

Zmiany w opłacie targowej

Samorząd terytorialny

Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych precyzują przepisy o zwolnieniach z obowiązku uiszczenia opłaty targowej.

20.05.2011

Kiedy trzeba współdziałać z kontrolą skarbową

Samorząd terytorialny

Organy j.s.t. zobowiązane są do współdziałania z organami kontroli skarbowej. Nowe rozporządzenie w tej sprawie zostało niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw RP.

13.05.2011

J.s.t. poprawią efektywność energetyczną kraju

Samorząd terytorialny

Z dniem 11 sierpnia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), która ma stworzyć ramy prawne dla działań na rzecz poprawy...

12.05.2011

ePUAP uregulowany

Samorząd terytorialny

Ogłoszono długo oczekiwane rozporządzenia regulujące funkcjonowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

11.05.2011

Ważne zmiany dla gmin uzdrowiskowych

Samorząd terytorialny

Uszczegółowienie przepisu dotyczącego określania granic obszaru, któremu został nadany status uzdrowiska, albo obszaru ochrony uzdrowiskowe wprowadza ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie...

11.04.2011

Opublikowano Kodeks wyborczy

Samorząd terytorialny

W Dzienniku Ustaw RP nr 21 opublikowano ustawę Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi. Tym samym wybory parlamentarne w 2011 r. odbędą się już na podstawie nowych przepisów.

01.02.2011

Mydło w szkole z mocy prawa

Samorząd terytorialny

Uczniowie w szkołach mają mieć zapewnioną ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Gwarantuje to znowelizowane rozporządzenie.

18.11.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski