Z dniem 19 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1609). Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 198) wiąże się z utratą z dniem 31 grudnia 2016 r. mocy obowiązującej przez przepisy dotyczące zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu ich podziału. Nowelizacja przedłuża, na lata 2017-2019, okresu obowiązywania dotychczasowych zasad obliczania wysokości tzw. „janosikowego, wpłacanego przez województwa do budżetu państwa, a także podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw.

Nowelizacja wprowadza również inne zmiany, mające charakter porządkujący i doprecyzowujący. Wskazuje, że przekazywanie przez ministra właściwego ds. finansów publicznych jednostkom samorządu terytorialnego informacji o wysokości subwencji powinno być dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto minister informował będzie jednostki samorządu terytorialnego o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej, o których mowa w art. 26 ust. 1 oraz w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zmieniająca określa również wysokość minimalnej kwoty subwencji przenoszonej między jednostkami objętymi podziałem administracyjnym kraju.

Przeniesieniu między jednostkami samorządu terytorialnego podlegały będą jedynie kwoty wyższe od najniższego wynagrodzenia. W budżecie państwa w latach 2017, 2018 i 2019 tworzona będzie, podobnie jak w roku 2016, rezerwa celowa, której środki będą zasilały budżety samorządów województw z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony oraz zarządzania drogami wojewódzkimi. W 2017 r. rezerwa wyniesie 225 000 tys. zł, natomiast na lata 2018 i 2019 zostanie ona ustalona w ustawie budżetowej.
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami