Z dniem 7 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. poz. 1626). Potrzeba wydania rozporządzenia wynika ze zmiany przepisu upoważniającego do określenia zakresu i warunków korzystania z ePUAP, wprowadzonej przez ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579). Wprowadzenie nowej regulacji wiąże się także ze zmianami w funkcjonalności oraz w procedurach związanych z profilem zaufanym ePUAP.

Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z ePUAP, sposób identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP, warunki organizacyjne i techniczne nieodpłatnego wykorzystywania do identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie podmiotu niepublicznego oraz sposób potwierdzania spełniania warunków korzystania z ePUAP. W znacznej mierze powiela ono treść rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. poz. 584), jednocześnie wprowadzając do niej pewne zmiany. Rozporządzenie m.in. nadało nowe brzmienie definicji "konta" ("dane opisujące podmiot albo użytkownika zarejestrowanego wraz z zasobami ePUAP przyporządkowanymi do tego podmiotu albo użytkownika"). W związku ze wskazaną zmianą z rozporządzenia usunięte zostały pojęcia "profilu podmiotu" i "profilu użytkownika". Zmiany obejmują również wprowadzenie obowiązku podania, przy utworzeniu konta dla użytkownika, numeru PESEL (jeżeli użytkownik posiada) oraz numeru telefonu komórkowego. Ponadto rozporządzenie umożliwia podanie imion (dotychczas jedynie imienia), jeżeli użytkownik posiada więcej niż jedno imię. Z kolei w przypadku konta dla podmiotu konieczne będzie podanie, oprócz dotychczas wymaganych danych, numeru REGON (jeżeli numer został nadany podmiotowi).
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami