Poświadczanie przekształcenia użytkowania wieczystego nie zakończy się w tym roku

Samorząd terytorialny Budownictwo

Wiele miast wyda zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dopiero w przyszłym roku. We Wrocławiu do wydania pozostało jeszcze około 45 proc. zaświadczeń, w Poznaniu ponad 50 proc., w Częstochowie 30 proc. Wysyłka była wstrzymana w czasie pandemii przez zawieszenie biegu terminów czy absencję urzędników.

16.07.2020

Nie ma obowiązku rejestrowania posiedzeń komisji rady gminy

Samorząd terytorialny

Na mocy ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zaś nagrania obrad są udostępniane, natomiast nie ma tożsamej regulacji odnoszącej się do komisji rady gminy. Nie istnieje zatem obowiązek rejestrowania posiedzeń komisji - wyjaśnia Jakub Wilk, ekspert w LEX Administracja.

16.07.2020

WSA: W szkole filialnej może działać przedszkole

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Żaden z przepisów ustawy Prawo oświatowe, w tym powołany przez wojewodę, który stwierdził nieważność uchwały rady gminy, art. 95 ust. 3. nie wyklucza możliwości utworzenia w szkole filialnej oddziału czy punktu przedszkolnego – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

15.07.2020

Straże gminne zabiegają o wzmocnienie swojego statusu

Samorząd terytorialny

Straże gminne chcą wzmocnienia swej pozycji i gwarancji funkcjonowania swoich jednostek. Postulują też objęcie ich klauzulą pracy o szczególnym charakterze. Apel strażników wspierają samorządowcy. Ich zdaniem straż gminna i miejska powinna być dofinansowana z budżetu centralnego. Według ekspertów szanse na zmianę modelu finansowania są małe.

15.07.2020

WSA stwierdził nieważność uchwały anty-LGBT w Istebnej - to precedens

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy Istebna ws. deklaracji anty-LGBT. To pierwszy taki wyrok. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył uchwały samorządów w tej sprawie, ale dotąd sądy odrzucały jego skargi.

14.07.2020

NSA: Bez zwycięzcy konkursu postępowanie sądowe jest nieważne

Samorząd terytorialny

Sprawa dotyczyła konkursu na wolne stanowisko pracy w starostwie. Kandydat, który przegrał wszczął postępowanie przed WSA, ale zwycięzca w nim nie uczestniczył. Został on więc pozbawiony możności obrony swoich praw i zrealizowała się przesłanka nieważności postępowania. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

13.07.2020

Powiatom brakuje sprzętu do rejestracji pojazdów

Samorząd terytorialny Transport Koronawirus

Starostwa powiatowe mają za mało komputerów do wykonania zadań z zakresu rejestracji pojazdów i wprowadzania danych do CEPiK. A ubiegłoroczne zmiany prawa dodatkowo obciążyły wydziały komunikacji wymierzaniem kar za niezarejestrowanie sprowadzonego pojazdu lub niezawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu auta.

13.07.2020

Sądy nie uznają premiowania zaszczepionych dzieci przy naborze do przedszkola i żłobka za dyskryminację

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

W sądach pierwszej instancji zaczyna już dominować pogląd, że premiowanie zaszczepionych dzieci do przedszkola i żłobka nie jest dyskryminacją. A nieszczepienie nie tyle jest realizacją konstytucyjnej wolności, ile świadomym wyborem polegającym na łamaniu prawa. Powstał jednak problem czy dzieci z odroczonym obowiązkiem traktować tak jak nieszczepione.

13.07.2020

Budżet obywatelski – wspiera, wyzwala energię, ale bywa lekceważony

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Budżety obywatelskie to ważny mechanizm demokracji lokalnej, którego pozytywne efekty można obserwować na co dzień. Bywają jednak problemy ze stosowaniem związanych z tym przepisów, a także sytuacje, gdy budżety są "listkami figowymi" dla władz samorządowych, kryjącymi brak kompleksowej strategii wzmacniania zaangażowania mieszkańców w sprawy wspólnoty - mówi Adrian Misiejko.

11.07.2020

Starostwa chcą uregulowania zasad cofania uprawnień do kierowania pojazdami

Samorząd terytorialny Transport

Wciąż są wątpliwości, jak postępować przy cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku orzeczenia zakazu w wyroku sądu karnego – uważa Związek Powiatów Polskich i postuluje zmianę przepisu Kodeksu karnego wykonawczego lub rozporządzenia ministra.

10.07.2020

Minister podzielił Fundusz Dróg Samorządowych na 2021 rok

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Transport

Ponad 3 miliardy złotych zaplanowano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok. Pieniądze, które zostaną przeznaczone w województwach na dofinansowanie dróg samorządowych - powiatowych i gminnych - zostały zaakceptowane przez ministra infrastruktury.

09.07.2020

Miasta chcą systemowej zmiany zasad poszerzania ich granic

Samorząd terytorialny

Prawo dotyczące zmian granic miast nie uwzględnia wymogów zintegrowanego prowadzenia polityki rozwoju – uważają samorządowcy z miast. Ich zdaniem konieczna jest zmiana przepisów, tak żeby rozwój miast nie był sztucznie ograniczany przez przypadkowo poprowadzone granice administracyjne. Kontekstem tej inicjatywy jest wiele wniosków o takie zmiany.

09.07.2020

Dyrektor nie może kupić pracownikowi prezentu ze środków jednostki budżetowej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Nie ma takiej możliwości, aby ze środków publicznych dyrektor jednostki budżetowej zakupił prezent pracownikowi na ważną uroczystość – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za kontrolę zarządczą w jednostce, którą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

08.07.2020

Największe miasta chcą korzystać z Funduszu Dróg Samorządowych

Samorząd terytorialny Transport

Miasta, w których mają siedzibę urzędy wojewódzkie i marszałkowskie apelują o umożliwienie im korzystania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Unia Metropolii Polskich napisała w tej sprawie do premiera pismo z prośbą o zmianę ustawy.

08.07.2020

Dyskryminacja może zawiesić pieniądze z UE, na razie tylko „zimny prysznic”

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Jeśli samorząd naruszy prawo europejskie musi się liczyć z tym, że będzie miał kłopot z uzyskaniem dotacji unijnej lub rozliczeniem już wydanej. Jednym z powodów może być wydanie dyskryminującego prawa miejscowego. Według części ekspertów narzędzia wobec naruszeń są, inni są zdania, że rozdzielanie funduszy w zależności od kryteriów ideologicznych jest nieporozumieniem.

08.07.2020

WSA: Jedna stawka za korzystanie przez przewoźników z przystanków jest dyskryminująca

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Transport

Ustalenie przez gminę jednej, stałej stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest krzywdzące dla przewoźników wykonujących przewóz małymi pojazdami. W takiej sytuacji ponoszą oni takie same koszty, jak przewoźnicy z dużymi pojazdami, które bardziej niszczą infrastrukturę. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

07.07.2020

Światłowody nie zawsze potrzebne, a kanały na nie są zmorą zarządców dróg

Samorząd terytorialny Budownictwo Nowe technologie

Budowa kanałów technologicznych do światłowodów jest bardzo kosztowna. Tymczasem mimo ustawowego obowiązku ich tworzenia przy wszystkich budowanych lub przebudowywanych drogach, nie zawsze jest to zasadne. Kanały nigdy nie zostaną wykorzystane na przykład w zabudowie rozproszonej czy na krótkich odcinkach dróg.

06.07.2020
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski