Zgodnie z rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 r., do powiatowych komisji lekarskich w 2023 roku będą musieli stawić się:

⇒ mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

⇒ mężczyźni urodzeni w latach 1999—2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które w latach 2021 i 2022:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Ponownie poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii zdolności: „A” „D” lub „E” ze wszystkimi konsekwencjami.
 • zostały  uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

 kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety  pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny. Chodzi o kierunki

 • lekarski,
 • weterynaryjny,
 • pielęgniarski,
 • psychologiczny,
 • analityki medycznej
 • ratownictwa medycznego

⇒ osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przeczytaj także:

 

 

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Zobacz w LEX: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa w 2023 roku - obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast po nowelizacji przepisów >>

Uchylnie się od stawiennictwa na komisji może zakończyć się grzywną i doprowadzeniem przez Policję. Przeczytaj więcej: Kwalifikacja wojskowa to nie pobór do wojska, ale nie wolno jej unikać>>

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się następujące czynności:

 1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 2. określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 3.  wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
 4. wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowe i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
 5. przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
 6. wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej
 7. nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.


Czytaj w LEX: Ustawa o obronie ojczyzny - obowiązki i uprawnienia pracodawców >
 

Wezwania otrzyma 230 tys. osób

Z pierwotnego projektu rozporządzenia wynikało, że kwalifikacja wojskowa potrwa 60 dni, od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. Ostatecznie zdecydowano, że kwalifikacja rozpocznie się 17 kwietnia, po okresie Świąt Wielkanocnych i potrwa do 21 lipca i będzie trwała 66 dni roboczych, z wyłączeniem 2 maja i 9 czerwca. Resort uzasadnia, że na zmianę i wydłużenie terminu wpływ ma i to, że w tym czasie odbywać się będą egzaminy maturalne. MON przychylił się także do wniosków kierowanych przez wojewodów. Termin kwalifikacji jest też związany z wejściem w życie aktów wykonawczych związanych m.in. z przygotowaniem i organizacją kwalifikacji wojskowej.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Kwalifikację prowadzić będzie 390 powiatowych komisji lekarskich. Wezwanie dostanie 230 tys. osób. Oznacza to, że jedna komisja orzekać będzie dziennie sprawy około 30 osób.  Kwalifikacja wojskowa w tym roku ma kosztować 401 tys. zł. Plan kwalifikacji wojskowej zakłada wezwanie do komisji nie mniej 30 osób, nie więcej niż 35 osób dziennie.

Czytaj w LEX: Czy pracodawca jest obowiązany podać na prośbę WKU adres zameldowania pracownika? >

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. >

- USTAWA z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny >

Nowość
Nowość

Hubert Królikowski

Sprawdź