Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwolą gminom naliczać opłaty za wywóz odpadów według różnych metod, a nie tylko jednej. Większość samorządów uważa, że nowela byłaby dla nich korzystniejsza od obecnych przepisów.

Nowelizacja przewiduje m.in. inną politykę ustalania opłat za gospodarowanie odpadami. Chodzi o umożliwienie gminom wyboru różnych metod naliczania opłat w poszczególnych częściach gmin, np. na obszarze, który ma wodociągi - według zużycia wody, natomiast na pozostałym - według innej metody. Zgodnie z obecną ustawą gminy mają możliwość wyboru jednej z czterech metod rozliczania się mieszkańców za odbiór śmieci (stawka zależna od: gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni mieszkalnej, wielkości zużycia wody w danej nieruchomości).

Minister środowiska Marcin Korolec mówił przed kilkoma dniami, że nowelizacja jest racjonalna. Jak podkreślił, samorządy powinny mieć absolutną dowolność w sposobie naliczania opłaty za odbiór śmieci.

Przygotowany przez Senat projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu w grudniu; dawał on władzom lokalnym więcej swobody w kwestii gospodarowania odpadami. Między innymi dlatego wiele gmin, w tym duża część tych największych, jak np. Warszawa, Trójmiasto, Częstochowa czy Kraków, wstrzymało się z podjęciem decyzji co do sposobu naliczania stawek za odbiór odpadów komunalnych.

Według obecnych przepisów odpowiedzialność za gospodarkę odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - ponosi gmina. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, jaka firma odbierała śmieci, teraz wybór należy tylko i wyłącznie do gminy.

Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. stopień recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpadów.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która ma usprawnić pracę terenowych oddziałów ZUS. Wprowadza ona możliwość zastąpienia własnoręcznego podpisu na decyzji dotyczącej waloryzacji emerytur i rent sporządzanej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, nadrukiem imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

Takie rozwiązanie wprowadzono już incydentalnie dla waloryzacji w 2012 r., dzięki czemu zwiększono wydajność i jakość procesu obsługi waloryzacji świadczeń.

Senatorowie wysłuchają informacji prezesa Narodowego Banku Polskiego o działaniach antykryzysowych podejmowanych przez NBP w celu wejścia Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego oraz informacji ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat sytuacji w kolejnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku.