Problemy z dostępem do autobusowej komunikacji i niewywiązywanie się samorządów z funkcji organizatora przewozów o charakterze użyteczności publicznej mają zniknąć dzięki zmianom w publicznym transporcie zbiorowym.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.11.2018
Samorząd terytorialny
Opłata ma charakter zbliżony do daniny publicznej i nie ma związku z ceną usługi transportu publicznego. W konsekwencji pre-współczynnik nie ma tutaj zastosowania. Stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w czwartkowym wyroku.
Anna Olbrych
18.11.2018
Samorząd terytorialny
Zdaniem Rady Legislacyjnej ustalenie maksymalnej wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami jedynie wobec właścicieli nieruchomości z domkami letniskowymi lub wykorzystywanych na cele wypoczynkowe jest niezgodne z Konstytucją - oceniła Rada projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2018
Środowisko
Osoba korzystająca z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia, zawartej z najemcą lokalu bez zgody wynajmującego, jest lokatorem - orzekł Sąd Najwyższy. Konsekwencją tej uchwały jest obowiązek gminy przydzielenia takiemu podnajemcy lokalu socjalnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2018
Prawo cywilne Administracja publiczna
Skoro ustawodawca określił, że głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu  głosowań radnych, to rada nie może wprowadzić dodatkowego wymogu „podniesienia ręki”
Robert Horbaczewski
17.11.2018
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Środowiska rozpoczęło kampanię społeczną na rzecz poprawy jakości powietrza „Czyste...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.11.2018
Środowisko
Rada gminy nie może uchwalić regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formie odrębnej uchwały. Taki regulamin można przyjąć jako nowelizację obowiązującej w gminie „uchwały śmieciowej” – stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski.
Robert Horbaczewski
16.11.2018
Środowisko
Nowelizacja ustaw dotyczących podatku od gruntu pod infrastrukturą elektroenergetyczną to oszczędności dla właścicieli nieruchomości rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstw przesyłowych. Spowoduje jednak utraty dochodów niektórych gmin.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.11.2018
Podatki i opłaty lokalne
Rada nie mogła określić przystanków na drodze innej niż gminna, ponieważ aby to zrobić musiałaby najpierw zawrzeć porozumienie z władzami innych jednostek samorządu terytorialnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Dorian Lesner
16.11.2018
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
16 listopada kończy się kadencja rad gmin, powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz starostów i marszałków. Przypominamy, co się zmieni w kolejnej kadencji.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.11.2018
Samorząd terytorialny
Prawo do informacji publicznej obejmuje uzyskanie danych przetworzonych, ale wnioskodawcy muszą uzasadnić, że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i oddalił skargę więźnia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.11.2018
Administracja publiczna
Pięciu członków komisji to za mało - w dodatku skompletowanych nieraz dopiero w przeddzień wyborów. Często nie było już czasu, aby ich przeszkolić – wskazuje dr Jarosław Zbieranek z biura RPO. I przed kolejnymi wyborami proponuje m.in. zmiany w procedurze dopisania do rejestru wyborców online.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.11.2018
RODO Wybory
Celem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, jest zmiana w sposobie i zakresie finansowania inwestycji na drogach lokalnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.11.2018
Samorząd terytorialny
Skutki finansowe wynikające z uchwał gmin określających niższe stawki podatków nie mogą być podstawą zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej
Katarzyna Kubicka-Żach
14.11.2018
Finanse samorządów
Nowy krajowy system zgodnie z założeniami będzie współpracować z systemami funkcjonującymi w innych...
Katarzyna Kubicka-Żach
14.11.2018
Administracja publiczna
W najbliższych dniach odbędą się pierwsze sesje niedawno wybranych rad gmin - zwołają je komisarze wyborczy. Po upływie kadencji stary wójt pełni jeszcze funkcję do czasu objęcia obowiązków przez swojego następcę. Nowi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mogą rozpocząć nowe kadencje m.in. od zlecenia audytów finansowych, natomiast rady gmin - od ustalenia... niższych wynagrodzeń włodarzy.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.11.2018
Samorząd terytorialny
We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał 13 skarg wojewodów Pomorskiego i Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazw ulic, które miały propagować ustrój komunistyczny. Ulica Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku pozostaje, ale w kilku innych przypadkach uznał prawo samorządów do ustalania tych nazw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.11.2018
Samorząd terytorialny
Wystąpienie o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości wymaga przeprowadzenia rokowań z jej właścicielem (użytkownikiem wieczystym). Jest to analogiczna sytuacja jak przy wywłaszczeniu polegającym na odebraniu prawa - strony początkowo powinny spróbować się porozumieć
Anna Buchwald
14.11.2018
Prawo gospodarcze
Przepis ograniczający możliwość odwołania od decyzji o nieprzyznaniu środków unijnych, gdy nastąpiło już wyczerpanie tych funduszy w ramach danego programu, jest zgodny z konstytucją - stwierdził we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
Krzysztof Sobczak
13.11.2018
Administracja publiczna
Możliwość łączenia zatrudnienia na stanowisku zastępcy burmistrza z mandatem radnego istnieje w...
Jakub Wilk
13.11.2018
Samorząd terytorialny
Specustawa mieszkaniowa czy inaczej lex developer sieje zamęt, wywołuje wątpliwości i kontrowersje...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.11.2018
Budownictwo
Udział mieszkańców w planowaniu  procesu rewitalizacji nie powinien zostać sprowadzony jedynie do informacji na stronie internetowej gminy – uważa Iwona Janicka, ekspert w zakresie partycypacji i współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.
Iwona Janicka
13.11.2018
Samorząd terytorialny

Urzędnicy rażąco naruszający prawo kończą „w zawiasach”

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Większość funkcjonariuszy publicznych prawomocnie skazanych za przekroczenie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, zrobiło to dla korzyści majątkowej lub osobistej. Najmłodszy z nich nie ukończył jeszcze 21 lat. Wyroki pozbawienia wolności za korupcję orzekane są jednak w zawieszeniu, a same przepisy – wykorzystywane często do lokalnych rozgrywek.
Grażyna J. Leśniak
13.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kwestia tego, czy inwestorem jest podmiot publiczny, czy też prywatny, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia o publicznym celu inwestycji. Bez wpływu są także jego pobudki, które mogą wynikać np. z chęci osiągnięcia zysku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Dorian Lesner
13.11.2018
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w sobotę zażalenie stołecznego ratusza na postanowienie sądu okręgowego o uchyleniu zakazu organizacji Marszu Niepodległości. Oznacza to, że zakaz organizacji marszu został prawomocnie uchylony.
Krzysztof Sobczak
10.11.2018
Przywrócenie szefowi Sztabu Generalnego roli najwyższego dowódcy oraz zachowanie (mają podlegać szefowi MON) odrębności Wojsk Obrony Terytorialnej do czasu osiągnięcia pełnej gotowości - to najważniejsze elementy podpisanej w sobotę przez Andrzeja Dudę ustawy zmieniającej system kierowania i dowodzenia armią.
Krzysztof Sobczak
10.11.2018
Administracja publiczna
Sejm znowelizował ustawę o dowodach osobistych, która przewiduje wprowadzenie elektronicznych  dokumentów. Tych, które posiadamy obecnie, nie trzeba będzie wymieniać.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.11.2018
Administracja publiczna

Spór o wybór prezesa UOKiK i jego dostęp do tajemnic

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy krytykują propozycje zmian w uprawnieniach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie podoba im się, że będzie miał dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową czy bankową. Jednak zdaniem prawników, Urząd musi być skuteczny, a bez takiego prawa bywa to niemożliwe.
Jolanta Ojczyk
10.11.2018
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów, zgodnie z którą stworzony będzie...
Katarzyna Kubicka-Żach
09.11.2018
Środowisko
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy, która określi zasady zakładania i organizacji kół gospodyń...
Katarzyna Kubicka-Żach
09.11.2018
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski