Założenia programu podczas wspólnej konferencji prasowej w poniedziałek przedstawili wiceprezes Rady Ministrów minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda oraz dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski. Projekt jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19.

Projekt będzie miał charakter konkursowy

„Konwersja cyfrowa domów kultury” to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z jednej strony jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, z drugiej doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online. Projekt będzie miał charakter konkursowy – wsparciem zostaną objęte te instytucje kultury, które przejdą procedurę grantową.

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury:

  1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
  2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.


Czytaj też: Samorządowe instytucje kultury i rekreacji też wymagają wsparcia>>

Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem szczegółów projektu. Narodowe Centrum Kultury planuje rozpoczęcie naboru już kwietniu br., o czym będziemy informować.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w wiedzę i kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Przewidywany czas realizacji projektów grantowych: lipiec 2021 – czerwiec 2022

Budżet projektu: ponad 31 mln zł

Wsparciem objętych zostanie: 200 samorządowych instytucji kultury

Przewiadywana wysokość grantów: od 80 do 200 tys. zł

Przewidywany wkład własny beneficjentów: 10 proc. wartości przyznanego grantu

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany będzie w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.