W związku z tym, że 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, a nie udało się zebrać wystarczającej liczby zgłoszeń na rachmistrzów spisowych, przedłużono nabór. Pierwszy termin minął 9 lutego.

Zgodnie z Ustawą o Narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako gminny komisarz spisowy.

Gminy kompletują składy

W Warszawie potrzeba minimum 745 rachmistrzów, a do 9 lutego zarejestrowano ok. 450 osób. Lublin poszukuje kandydatów na 138 rachmistrzów, 89 potrzeba w Radomiu. W Gdańsku na 194 miejsca rachmistrzowskie zgłosiło się 260 osób, a potrzebnych jest łącznie 300, które pozytywnie przejdą szkolenie i egzaminy.  

Gminy uwzględniają też niezbędną rezerwę kadrową w wysokości 25-50 proc., czyli o tyle więcej osób powinny zarejestrować. Kandydaci wysyłają swoje zgłoszenia za pośrednictwem e-maila lub przez ePUAP, można je jednak również składać bezpośrednio w urzędach.

 


Kto może zostać rachmistrzem spisowym?

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza weźmie udział w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną i będą zakończone egzaminem. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu - co najmniej 60 proc. poprawnych odpowiedzi - zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych w liczbie adekwatnej do potrzeb gminy.

Zadania rachmistrza spisowego

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową);
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 

Ile zarobi rachmistrz spisowy?

Zgodnie z ustawą Wynagrodzenie rachmistrza spisowego ustala się, w zależności od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości:

1) 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób;

2) 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do - jak pierwotnie ustalono - 30 czerwca 2021 roku, ale rząd planuje, że ma trwać dłużej o trzy miesiące. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni spis odbył się w 2011 roku.