W całej Polsce trwają prace spisowe. Na podstawie zarządzenia burmistrza zostało powołane gminne biuro spisowe, w którego skład wchodzą pracownicy burmistrza. Komisarzem spisowym jest burmistrz. Pracownicy wykonują czynności spisowe zarówno w godzinach pracy jak i po, gdyż nie zostali zwolnieni z obowiązków wynikających z umowy o pracę.

Dodatki spisowe i nagrody, wypłacane na podstawie art. 23 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., nie są wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychody zwolnione z opodatkowania.

Czytaj w LEX: Spis rolny – zadania gmin >

W związku z tym burmistrz wystąpił z wnioskiem o interpretację, czy przychody uzyskane przez pracowników z tytułu dodatku spisowego i nagród powinien on zakwalifikować jako przychody ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 6 tej ustawy).

Zdaniem burmistrza, dodatki spisowe i nagrody stanowią przychody ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, gdyż osoby wykonujące prace spisowe są pracownikami burmistrza, realizują zadania biura spisowego na polecenie komisarza spisowego, którym jest burmistrz.

 

Nie jest to przychód ze stosunku pracy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko burmistrza za nieprawidłowe. Przypomniał, że z art. 12 ust. 1 ww. ustawy wynika, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Sprawdź w LEX: Czy wypłacane dodatki spisowe powinny być wliczane do podstawy obliczenia "trzynastki" pracowników za 2020 r.? >

Natomiast za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zobacz również: Lekarz na kontrakcie z 19-proc. PIT, mimo etatu >>

Działalność wykonywana osobiście a podatek dochodowy

Dyrektor KIS stwierdził, że wynagrodzenie przyznane członkom gminnego biura spisowego w postaci dodatku spisowego i nagrody spisowej, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Pracodawcą dla wyznaczonych do pracy w biurach spisowych jest urząd administracji państwowej i samorządowej, a nie biuro spisowe czy komisarz spisowy, natomiast prace wykonywane w biurze spisowym są pracami zleconymi przez komisarza spisowego i wykonywane są na rzecz biura spisowego. Dlatego też dodatki spisowe i nagrody otrzymywane przez te osoby nie są związane ze stosunkiem pracy, ale z wykonywaniem zleconych przez komisarza spisowego dodatkowych zadań w ramach prac w biurze spisowym. Zastosowanie mają tu zatem przepisy o działalności wykonywanej osobiście, na podstawie art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprawdź w LEX: Czy od dodatków specjalnych dla gminnego zespołu spisowego w spisie rolnym należy potrącić składki ZUS? >

 


Dyrektor KIS podkreślił, że dodatki spisowe i nagrody spisowe przyznane członkom gminnego biura spisowego nie stanowią przychodu ze stosunku pracy dla pracowników zatrudnianych przez burmistrza i nie będą ciążyły na nim z tego tytułu obowiązki płatnika, wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenia te są otrzymywane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez inny podmiot niż pracodawca, mianowicie gminnego komisarza spisowego, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 4 powołanej ustawy. W związku z tym obowiązki płatnika ciążą na podmiocie dokonującym świadczeń w postaci dodatków spisowych i nagród.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.563.2020.1.MD

Sprawdź w LEX: Czy gminny komisarz wyborczy (wójt, burmistrz, prezydent) działając na podstawie przepisu prawa tj. ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., pełni rolę odrębnego administratora danych osobowych? >