Wątpliwości w kwestii opodatkowania miał pewien lekarz, który w 2020 r. jest podatnikiem podatku od osób fizycznych z dwóch tytułów: z umowy o pracę wykonywaną na stanowisku lekarza i z prowadzonej działalności gospodarczej z kontraktu o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich. Zakres jego obowiązków na dyżurach kontraktowych - działalność gospodarcza i w ramach etatu (umowa o pracę) różni się.

W ramach każdej z umów (o pracę i kontrakt) zakres wykonywanych przez lekarza zadań oraz miejsce ich wykonywania jest odmienne. Swoje obowiązki wynikające z umowy o pracę lekarz wykonuje w innej miejscowości, oprócz czynności stricte lekarskich znaczna część jego obowiązków to czynności administracyjne i związane z zarządzaniem obiektem. Pracuje tam w dni robocze od 7:00 do 15:00.

Zobacz również: Ryczałtowy PIT liczy się łatwo, ale uwaga na pułapki >>

Natomiast w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich świadczy on usługi w szpitalu, w zupełnie innym miejscu, w systemie dyżurów - w dni robocze od 15:00 do 7:00 rano, a w soboty, niedziele i święta dyżury 24-godzinne od 7:00 do 7:00.

Zatem w ramach umowy o pracę pracuje w godzinach 7-15 w dni robocze, w ramach działalności 15-7 w dni robocze lub w weekendy. W ramach kontraktu lekarz może również powierzyć obowiązki z niego wynikające osobie trzeciej (po uzgodnieniu ze zleceniodawcą) czego nie może zrobić w ramach umowy o pracę.

W takim stanie faktycznym lekarz powziął wątpliwość, czy jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 30c ustawy o PIT, może on płacić podatek liniowy według stawki 19 proc. od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu dyżurów lekarskich na podstawie kontraktu?

Jego zdaniem, czynności wykonywane na podstawie umowy o pracę i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych - dyżury lekarskie, są różne, wobec czego na podstawie art. 9a ust. 3 w związku z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może on płacić podatek liniowy według stawki 19 proc. od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu dyżurów lekarskich na podstawie kontraktu.

 

Trzy warunki wyłączają opodatkowanie liniowe

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej stwierdził, że wyłączenie z opodatkowania podatkiem liniowym znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy spełnione są kumulatywnie następujące warunki, o ile zdarzenia te miały miejsce w ciągu jednego roku podatkowego:

  • podatnik wykonywał bądź wykonuje w roku podatkowym czynności w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • podatnik uzyskuje przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy,
  • usługi świadczone przez podatnika w ramach działalności gospodarczej są tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Zobacz procedurę w LEX: Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego >

Dyrektor KIS stwierdził, że jeżeli w istocie, jak wskazano we wniosku, czynności wykonywane przez lekarza w ramach zawartej umowy o pracę nie są tożsame z czynnościami, które wykonuje w tym samym roku podatkowym w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychody z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane 19 proc. podatkiem liniowym, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania w stosownym terminie. Stanowisko lekarza dyrektor uznał zatem za prawidłowe.

 


Czynności mogą pokrywać się częściowo

- Wydana interpretacja wpisuje się w dotychczasowe trendy orzecznicze sądów administracyjnych, zgodnie z którymi czynności wykonywane w ramach stosunku pracy oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej, na rzecz tego samego podmiotu, które pokrywają się jedynie częściowo, nie mogą zostać uznane za tożsame. W przypadku osób wykonujących zawód lekarza podkreśla się, że leczenie szpitalne i dyżury kontraktowe polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, choć często wymagają podejmowania tych samych lub podobnych procedur, działań czy środków leczniczych zawierających się w czynności "leczenia", to nie są identyczne – stwierdza Paulina Biskup, radca prawny w Kancelarii JKP Legal.

Podkreśla ona, że podatnik powinien jednak pamiętać, że organy podatkowe każdorazowo są uprawnione do dokonania oceny tożsamości wykonywanych czynności w ramach stosunku pracy i prowadzonej działalności gospodarczej, oceniając każdy przypadek oddzielnie.

- W przypadku kontroli podatkowej znaczenie ma nie forma opisania wykonywanych czynności w umowie, a sposób ich faktycznego wykonywania – stwierdza Paulina Biskup.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 października 2020 r. nr 0115-KDWT.4011.89.2020.1.KG