Wnioskodawczyni piastuje stanowisko lekarza-młodszego asystenta (lekarza bez specjalizacji) zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Poza tym dodatkowo od roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą świadcząc usługi dla różnych podmiotów leczniczych. Jak wskazała, w najbliższym czasie planuje podejście do egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych. W przypadku jego zaliczenia, wnioskodawczyni chciałaby rozwiązać umowę o pracę i podpisać umowy B2B z różnymi podmiotami opieki zdrowotnej, w tym również w miejscu aktualnego zatrudnienia – w obecnym oddziale, ale wtedy jako lekarz specjalista i samodzielny pracownik.

Czytaj w LEX: WSA: zakontraktowane dyżury nie wyłączą lekarza z podatku liniowego >>

Obowiązki i należne za nie wynagrodzenie

Jeśli chodzi o aktualne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, do zakresu obowiązków wnioskodawczyni zalicza się prowadzenie pacjentów w ordynacji dziennej, prowadzenie dokumentacji medycznej, wystawianie niezbędnych skierowań, recept i zleceń, pełnienie dyżurów medycznych w oddziale chorób wewnętrznych, a także weryfikowanie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z bardziej doświadczonym lekarzem oraz troska o dobrostan szpitala. Z kolei jeśli chodzi o ewentualny, przyszły zakres obowiązków wykonywanych w ramach kontraktu w oddziale chorób wewnętrznych, to wnioskodawczyni, poza podstawowymi obowiązkami, miałaby możliwość wykonywania konsultacji specjalistycznych jako specjalista chorób wewnętrznych na terenie całego szpitala, szkolenia młodszych lekarzy, a także wystawiania wniosków na wyroby medyczne. Zatem zakres obowiązków byłby częściowo zbieżny, ale wzbogacony o dodatkowe czynności związane z uzyskanym tytułem specjalisty.

Zobacz w LEX: Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego - procedura krok po kroku >>

Jeśli chodzi o kwestię wynagrodzenia, to wnioskodawczyni rozlicza uzyskane na podstawie umowy o pracę dochody za pomocą skali podatkowej. Dotychczas nie złożyła oświadczenia dotyczącego wybranej formy opodatkowania w ramach działalności gospodarczej i nie osiągnęła w tym roku żadnych dochodów. Dodatkowo podniosła, że składając wniosek jako osoba fizyczna występuje w roli podatnika.

Czytaj w LEX: Opłacalność wyboru liniowej stawki podatku na przykładach >>

Zobacz również: Praca lekarza na etacie w szpitalu nie wyklucza liniowego PIT z działalności >>

Wątpliwości podatkowe lekarza

Z wątpliwościami dotyczącymi możliwości rozliczenia swojej działalności za pomocą podatku liniowego wnioskodawczyni zwróciła się do dyrektora KIS. Wychodziła z założenia, że z racji zmiany zakresu obowiązków nie można uznać czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej za tożsame z tymi, które są wykonywane na podstawie umowy o pracę. Dlatego jej zdaniem, istnieje możliwość zastosowania rozliczenia 19-proc. podatkiem liniowym na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy o PIT.

Odnosząc się do sprawy, organ interpretujący zwrócił uwagę, że konstrukcja PIT zakłada zróżnicowanie sposobu opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów osób fizycznych na podstawie systemu przyporządkowywania ich do odpowiedniego źródła przychodów.

Czytaj w LEX: Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych >>

Skoro do źródeł przychodów zalicza się m.in. stosunek służbowy, stosunek pracy, a także pozarolniczą działalność gospodarczą, to można stwierdzić, że tego rodzaju podział ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej i ustalenie podstawy opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość. W myśl przepisów ustawy o PIT, przychodami ze stosunku służbowego oraz stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w tym wynagrodzenie zasadnicze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń. Osiągane przez podatników dochody są co do zasady opodatkowane na zasadach ogólnych, aczkolwiek podatnicy mogą skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w tym celu ustawowo zmuszeni są złożyć pisemne oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Czytaj w LEX: Samozatrudnienie – ryzyka fiskalne związane z samozatrudnieniem >>

 

Podatek liniowy nie dla każdego podatnika

Wnioskodawczyni powołała się na art. 9a ust. 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym jeżeli podatnik wybierze sposób opodatkowania z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie i uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom wykonywanym w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, to traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania dochodów podatkiem liniowym i jest obowiązany wpłacić zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku obliczone przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek.

Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym – podatkiem dochodowym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, który wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku jest jednak wyłączona dla tych podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy. Usługi te muszą być tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Przepis ma również zastosowanie do wspólników podatnika w sytuacji prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną. Zdaniem dyrektora KIS, częściowa zbieżność wykonywanych czynności (nierównoznaczna z tożsamością) nie stanowi przesłanki wyłączającej możliwość opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19-proc. stawką podatku.

Czytaj w LEX: Zasady odpowiedzialności cywilnej lekarzy względem podmiotów leczniczych – odpowiedzialność kontraktowa >>

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY

Ocenna kwestia charakteru wykonywanych czynności

Wykonywaną przez wnioskodawczynię działalność można zaliczyć do ustawowej działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej-prowadzonej we własnym imieniu, zarobkowej, wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, polegającej na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Organ interpretujący doszedł do wniosku, że kiedy zakres świadczeń wykonywanych w ramach stosunku pracy na rzecz pracodawcy w roku podatkowym, w którym wnioskodawczyni zamierza wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym nie będzie tożsamy z zakresem czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej, a do tego w ustawowym terminie wnioskodawczyni złoży stosowne oświadczenie, to może skorzystać z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19-proc. podatkiem liniowym zgodnie z ustawowymi zasadami (interpretacja podatkowa dyrektora KIS z 27 marca 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.59.2023.2.HJ).

Na marginesie organ interpretujący dodał, że ocena „tożsamości” wykonywanych czynności w ramach stosunku pracy oraz prowadzonej działalności gospodarczej może nastąpić w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego, bowiem wydając interpretację podatkową organ nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego ukazującego tożsamość czynności wykonywanych w ramach różnych stosunków pracy.