Polska i Węgry nałożyły na przedsiębiorstwa podatki pobierane nie od zysku, ale od przychodów (obrotu), które mają strukturę progresywną. Obciążają przede wszystkim przedsiębiorstwa uzyskujące wysokie przychody.

W opinii rzecznika chodzi o skierowaną pod koniec 2016 roku przez Polskę skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie podatku handlowego. Jak podkreślono w skardze, KE dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa. Wcześniej Komisja wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Argumentowała, że jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.

Czytaj: Jest skarga do TSUE na decyzję KE w sprawie podatku handlowego >>
 

KE stwierdziła, że podatek stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz że został on wprowadzony w życie w sposób niezgodny z prawem. Jednak Sąd UE uznał, że Komisja Europejska się pomyliła i  stwierdził nieważność decyzji końcowej Komisji 

Komisja wniosła do Trybunału odwołania od obu tych wyroków Sądu. W wydanej w czwartek opinii rzecznik generalna Juliane Kokott stwierdziła, że prawo dot. pomocy państwa nie stoi na przeszkodzie progresywnemu opodatkowaniu przychodów przedsiębiorstw.

 

Jest orzecznictwo TSUE

W swojej opinii  rzecznik generalna odesłała do wypracowanego w ostatnim czasie orzecznictwa Trybunału, w myśl którego opodatkowanie progresywne może opierać się na obrocie, ponieważ "kwota obrotu stanowi neutralne kryterium odróżniające, a także istotny wskaźnik zdolności płatniczej podatników".

Wnioski te - w opinii Kokott - należy odnieść także do prawa z dziedziny pomocy państwa. W sytuacji braku regulowań unijnych w tej dziedzinie, do kompetencji państw członkowskich należy określanie podstaw opodatkowania oraz rozkładanie obciążenia podatkowego między różne czynniki produkcji i różne sektory gospodarki.

Rzecznik wskazała też, że podatki pobierane od przychodu zyskują na znaczeniu na całym świecie, o czym świadczy również zaproponowany przez Komisję podatek od usług cyfrowych. Również w tym przypadku wysokość opodatkowania jest uzależniona od rocznego obrotu uzyskanego przez dane przedsiębiorstwo.

Opinia rzecznika generalnego nie przesądza o wyroku Trybunału, ale w większości przypadków TSUE wydaje orzeczenia zbieżne z opiniami rzeczników.