W ostatnich dniach pojawiły się publikacje sugerujące, iż z tytułu wygranej we French Open wpłynie – do polskiego budżetu – 10 proc. podatek. Co więcej, ukazały się nawet informacje, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad zwolnieniem tej konkretnej nagrody z opodatkowania. Pojawia się zatem pytanie: czy od wygranej na kortach Roland Garros fatycznie wpłynie jakikolwiek podatek do polskiego budżetu?

Oczywiście nikt z nas (współautorów) nie zna Igi Świątek osobiście, nie mamy również pewności, czy jest polskim rezydentem podatkowym, niemniej na potrzeby tego tekstu przyjmujemy założenie, że jest. Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „UPDOF”): „Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).”

W Polsce 10 proc. od wygranej

W Polsce wygrane w konkursach, w tym sportowych, faktycznie podlegają opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 10 procent. Kwestia ta jest uregulowana w art. 30 ust.1 pkt 2 UPDOF. Zgodnie z jego brzmieniem „Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: (…) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody;”

Niemniej należy pamiętać, iż w tym wypadku turniej odbywał się we Francji, zaś sam nieograniczony obowiązek podatkowy – charakterystyczny dla rezydentów podatkowych danego kraju (w tym wypadku Polski) – może być niewystarczający do tego, aby do polskiego budżetu rzeczywiście wpłynął podatek z tytułu historycznej wygranej.

 


Jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Aby to ocenić, należy uwzględnić francuskie regulacje w tym zakresie oraz postanowienia umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, zawartej między Polską a Francją (dalej: „Umowa między Polską a Francją”).

We Francji wygrana tego typu jest opodatkowana według stawki 15 proc., zaś zgodnie z art.17 ust.1 Umowy między Polską a Francją: „… dochody zawodowych artystów, jak na przykład artystów scenicznych, filmowych, radiowych oraz telewizyjnych, jak też muzyków i sportowców z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności, podlegają opodatkowaniu w tym z Umawiających się Państw, w którym wykonują oni te czynności.”

Komentarz do art.17 Konwencji Modelowej OECD, stanowiącej punkt odniesienia dla Umowy między Polską a Francją określa, iż termin „sportowiec” nie jest zarezerwowany jedynie dla biorących udział w tradycyjnych zawodach atletycznych, czyli do biegaczy, skoczków czy pływaków, a odnosi się również do piłkarzy, golfistów, tenisistów czy kierowców wyścigowych.

Czytaj także: Nowy sposób na unikanie podwójnego opodatkowania dochodów z Austrii i Słowenii>>
 

Nagroda do opodatkowania we Francji

W dalszej treści komentarza można przeczytać, iż regulacjom art.17 ust.1 podlegają nagrody wypłacane indywidualnym sportowcom w związku z udziałem w danych zawodach sportowych. Innymi słowy, art.17 ust.1 Umowy między Polską a Francją przyznaje Francji prawo opodatkowania nagrody otrzymanej za zwycięstwo we French Open.

Aby uniknąć konfliktu jurysdykcyjnego i podwójnego opodatkowania otrzymanej nagrody (15 proc. we Francji i 10 proc. w Polsce), Umowa między Polską a Francją – w art.23 ust.1 lit.b – postanawia, iż w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: „jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga przychody, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 12, 14, 16 i 17 podlegają opodatkowaniu we Francji, wówczas Polska zaliczy na poczet podatku należnego od dochodu tej osoby kwotę, która odpowiada podatkowi zapłaconemu we Francji. Podlegająca zaliczeniu kwota nie może jednak przekraczać części podatku obliczonego przed zaliczeniem, która przypada na przychody osiągane we Francji.”

Innymi słowy, jeśli polski rezydent podatkowy osiąga przychody, które na podstawie Umowy między Polską a Francją podlegają opodatkowaniu we Francji, wówczas Polska zaliczy na poczet podatku jej należnego, kwotę odpowiadającą podatkowi zapłaconemu we Francji. Jednakże kwota zaliczenia nie będzie mogła być wyższa niż kwota podatku, która byłaby do zapłaty w Polsce od uzyskanej nagrody.

Podsumowując, podatek od wygranej na kortach Roland Garros, pobrany przez organizatora French Open, będzie podatkiem ostatecznym. Innymi słowy, podatek – z tego tytułu – nie zostanie zapłacony w Polsce. Warto równocześnie zwrócić uwagę, że podobne stanowisko przedstawiła kilka lat temu Izba Skarbowa w Łodzi w indywidualnej interpretacji podatkowej z 26 marca 2013 roku (IPTPB2/415-12/13-2/KSM).

Autorzy: 
Daniel Klementewicz, PENTERIS (Polska)
Viviane Moro, FIDAG (Francja)
Artur Plutowski, EFS Group (Polska)