Ustawa o doręczeniach elektronicznych, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r., nałożyła na Pocztę Polską obowiązek świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Ma pobierać od nadawcy opłatę za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

Z opłaty tej zwolnione jest przekazywanie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przez podmiot niepubliczny do podmiotu publicznego. Poczta ma z tego tytułu otrzymuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dotację przedmiotową do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

 


Konsultacje ruszyły

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Zgodnie z nim określona została stawka dotacji przedmiotowej do świadczonej przez operatora wyznaczonego publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji. Chodzi także o formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia dotacji oraz termin zwrotu dotacji.

Przepisy wzorują się na dotychczasowych regulacjach odnoszących się do dotacji przedmiotowych do świadczonych usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych:

  • dla przesyłek zawierających obowiązkowe egzemplarze biblioteczne,
  • dla przesyłek dla ociemniałych,
  • dla przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym
  • przy uwzględnieniu charakteru świadczonej przez operatora wyznaczonego usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Podstawa obliczenia dotacji

Podstawa obliczenia należnej dotacji stanowi udokumentowana oraz zaewidencjonowana wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania zwolnienia z opłaty, która wynika z ustawy o doręczeniach elektronicznych. Stawkę dotacji przedmiotowej do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego ustalono w wysokości 100 proc. podstawy obliczenia należnej dotacji. Metodyka ustalania opłat dla usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego będzie ustalana w osobnym rozporządzeniu.

Poczta Polska opracuje cennik świadczenia usług, który przedłoży Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej,  wraz z uzasadnieniem i określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia tej usługi.

Projekt zakłada, że ogólna kwota dotacji stanowi iloczyn stawki dotacji oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania zwolnienia z opłaty. Jak wskazano, ogólna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty dotacji określonej w ustawie budżetowej w danym roku.

Rozporządzenie zgodnie z planem miałoby wejść w życie 1 lipca 2021 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych.