SO: Separacja nie powoduje automatycznie rozdzielności majątkowej

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Istnienie między małżonkami separacji faktycznej nie przesądza o zasadności ustanowienia rozdzielności majątkowej. Klauzula „ważnych powodów” zapisana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ma charakter elastyczny i pozostawia sądowi szeroki margines swobody. Każda sprawa powinna więc zostać poddana subiektywnej i indywidualnej ocenie - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.

17.09.2022

NSA: Mąż niepełnosprawnej ma zająć się żoną, córka nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Nawet jeśli córka niepełnosprawnej matki porzuciła pracę, aby się nią zająć, nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego. Z tego powodu, że mąż chorej jest sprawny i zarabia, choć nie sprawuje opieki nad żoną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości co do takiej interpretacji, a sprawa jest też przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

10.09.2022

Po wyroku TK sądowa walka o kontakty z dzieckiem może być jeszcze dłuższa

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Echa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o nałożenie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem wciąż wzbudzają emocje - pisze adwokat Tomasz Uljasz. I dodaje, że w jego opinii, orzeczenie to rodzi zagadnienia praktyczne, które mają kolosalne znaczenie dla rodzica zmuszonego walczyć o kontakt z dzieckiem w sądzie.

03.09.2022

Raport: Znęcanie się nad dziećmi nadal umyka wymiarowi sprawiedliwości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W Polsce jedynie 2 proc. prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwo znęcania się dotyczy sytuacji, gdy pokrzywdzonymi są dzieci – wynika z raportu Fundacji Court Watch Polska. Jego autorzy wskazują, że przemoc wobec osób małoletnich jest kwalifikowana w taki sposób, aby nie było konieczności prowadzenia bardziej skomplikowanego śledztwa zamiast dochodzenia.

30.08.2022

Przepisy chroniące dzieci przed skrzywdzeniem są niejednolite

Prawo karne Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Senat zlecił analizę obowiązujących przepisów w kontekście ochrony dzieci przed krzywdzeniem w instytucjach zapewniających im opiekę. Z przeglądu sporządzonego przez radcę prawnego Olgę Trochę wynika, że brak jest jednolitego podejścia do regulacji chroniących małoletnich przed krzywdzeniem, co powoduje nieracjonalne zróżnicowanie regulacji w różnych instytucjach zajmujących się dziećmi.

24.08.2022

Opieka naprzemienna - będzie definicja, sąd określi terminy

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach - taką zmianę w przepisach o pieczy naprzemiennej przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Według resortu takie rozwiązanie stanie się wyraźniejszą podstawą materialnoprawną orzekania pieczy naprzemiennej nad dzieckiem i przyczyni się do jej upowszechniania.

09.08.2022

Unijne prawo wymaga już zachowania tożsamości dzieci w pieczy zastępczej

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Prawo europejskie

Od 1 sierpnia br. obowiązują przepisy unijne o zachowaniu tożsamości dzieci, które w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej wymagają zachowywania prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i językowej. - To duży sukces naszego resortu - podkreślano w środę w Ministerstwie Sprawiedliwości, które sobie przypisuje tę inicjatywę.

03.08.2022

Para pochodzi z dwóch państw, a przebywa w trzecim - TSUE określa właściwość sądu rodzinnego

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Prawo europejskie

W przypadku sporu o zasady opieki nad dzieckiem rozwodzącej się pary pochodzącej z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale przebywającej w państwie trzecim, dla ustalenia sądu właściwego konieczne jest ustalenie miejsca stałego pobytu oraz uwzględnienia, czy miała w nim miejsce integracja tego dziecka w środowisku społecznym i rodzinnym - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości.

01.08.2022

Ulga prorodzinna przysługuje temu rodzicowi, który faktycznie opiekuje się dzieckiem

Prawo rodzinne Domowe finanse PIT

Ulga prorodzinna w PIT przysługuje obojgu rodzicom, nawet gdy się rozstali, ale oboje opiekują się dzieckiem. Gdy jedno z rodziców przestaje taką opiekę sprawować, ulgę może w całości wykorzystać drugi rodzic - potwierdza fiskus. Nowe przepisy regulują kwestię podziału ulgi między rodziców za lata podatkowe 2021 i 2022.

29.07.2022

NIK: Nieudana reforma pieczy zastępczej nad dziećmi

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane w skontrolowanych domach dziecka nie zapewniły wychowankom zindywidualizowanego i wystarczającego wsparcia, w szczególności specjalistycznego, adekwatnego do zdiagnozowanych okoliczności. Placówki skupiały się głównie na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych wychowanków - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

11.07.2022

Skarga nadzwyczajna: Dziecko odziedziczyło długi, chociaż było notarialne zrzeczenie

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Wnuczka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami, chociaż matka złożyła notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu córki. Sąd uznał, że nastąpiło to już po upływie terminu dopuszczalnego przez prawo. Stając w obronie praw dziewczynki, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną na jej korzyść. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej przyznał rację rzecznikowi i uchylił niesprawiedliwy wyrok.

07.07.2022

Gdy notariusz nie może, starosta pomoże - testament allograficzny rzadki, ale praktyczny

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Przepisy przewidują istnienie dwóch rodzajów testamentów: zwykłych i szczególnych. Do tej pierwszej grupy zaliczamy testament własnoręczny, notarialny i allograficzny. Ten ostatni jest rzadko spotykany, co wynika m.in. z braku wiedzy. W myśl przepisów spadkodawca może oświadczyć swoją wolę w obecności dwóch świadków, wobec m.in. wójta, starosty, prezydenta miasta czy burmistrza.

07.07.2022

SN odpowie, czy była żona może być pozwaną w sporze o udział w lokalu spółdzielczym

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Czy nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w trakcie małżeństwa skutkuje zaliczeniem tego prawa do majątku wspólnego małżonków bez względu na treść przydziału i kogo może pozwać spadkobierczyni, siostra męża - Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie o ustalenie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

05.07.2022

Niealimentacja białych kołnierzyków - z dzieckiem na Malediwy, ale na konto byłej ani grosza

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Obóz zagraniczny, najnowszy laptop, lekcje hiszpańskiego, ale bez wpłat na konto byłej czy byłego - niealimentacja nabiera często nowego znaczenia. Wśród "alimenciarzy" coraz częściej są rodzice, którzy na dziecko chcą płacić tylko... decydując o wydatkach. Część prawników mówi, że to przedmiotowe traktowanie dzieci i działanie wbrew decyzji sądu, inni że czasami inaczej się nie da. Sędziowie mają z oceną tego spory problem.

04.07.2022

Informowanie klientów o zmianach przepisów dużym wyzwaniem dla prawników

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo europejskie

Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do swojego prawnika teczkę z dokumentami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każdą transakcję i poradę muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje.

28.06.2022

Wakacje to nie rok szkolny, w postanowieniach o kontaktach rodzicielskich warto to rozdzielić

Prawo rodzinne

W kraju, czy za granicą, tydzień czy miesiąc, w lipcu czy w sierpniu - ustalanie kontaktów z dzieckiem w okresie wakacji to często szydełkowa robota. Nawet jeśli wydaje się, że o współpracę nietrudno, warto mieć wszystko na papierze - podkreślają sędziowie. I dodają, że takie podejście widać już we wnioskach o ustalenie lub zmianę kontaktów - większość zawiera odrębne żądanie dotyczące okresu wakacyjnego.

27.06.2022

Alimenty natychmiastowe się przeleżały, są niższe niż minimum zasądzane przez sądy

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Alimenty natychmiastowe mają zabezpieczyć środki na utrzymanie dzieci, jeszcze zanim zacznie się batalia sądowa. Pomysł pojawił już w 2019 r., ale nadal jest na etapie projektu, obecnie w opiniowaniu. I choć w tej wersji ich wysokość uzależniona jest od płacy minimalnej, prawnicy podkreślają, że i tak to już zdecydowanie za mało - biorąc pod uwagę choćby inflację i wzrastające koszty utrzymania dzieci.

25.06.2022

SN: Dziecko nie może spłacać zaległego czynszu rodziców

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Obciążenie dziecka obowiązkiem zapłaty należności z tytułu czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu za ten okres solidarnie z rodzicami nie miało podstaw prawnych - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, zgadzając się z rzecznikiem praw obywatelskich, że nakaz zapłaty naruszył konstytucyjne zasady oraz prawa i wolności człowieka i obywatela.

24.06.2022

Nowelizacja wstrzymująca wydanie dziecka za granicę już obowiązuje

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Wydanie dziecka na podstawie Konwencji haskiej będzie mogło zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi kasacyjnej i nadzwyczajnej. W piątek weszła w życie nowelizacja uchwalona przez Sejm na początku kwietnia. Prawnicy są w tym zakresie podzieleni, część z nich podnosi, że to uderzenie w ideę konwencji - czyli szybkość postępowania.

24.06.2022