Tu warto przypomnieć, że zgodnie z art. 22e ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w skład Zespołu do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wchodzi siedmiu stałych ekspertów:

po jednym z dziedziny prawa, pediatrii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki, socjologii oraz pracy socjalnej albo resocjalizacji.

Czytaj: Będzie system analizy przypadków śmierci krzywdzonych dzieci >>

Wyższe wykształcenie, 4 lata doświadczenia w pracy

Jaki wymogi musi spełnić kandydat na członka zespołu? Taka osoba powinna:

 • posiadać wykształcenie wyższe w jednej z dziedzin, o których mowa w art. 22e ust. 4 (chodzi o dziedziny wskazane w pkt I);
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy związanej z ochroną małoletnich przed krzywdzeniem, przeciwdziałaniem przemocy lub pomocą osobom pokrzywdzonym;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Z kolei zgodnie z art. 22f ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, eksperci, o których mowa w art. 22e ust. 4, w toku prowadzonej analizy określonego zdarzenia, członkowie Zespołu są obowiązani:

 • osobiście wykonywać powierzone im zadania i czynności w toku prowadzonej analizy określonego zdarzenia;
 • zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku prowadzonej analizy określonego zdarzenia, z wyjątkiem wiarygodnych informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 par. 1 Kodeksu karnego;
 • zachować bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu wszystkich decyzji i formułowaniu wniosków.

Co w zgłoszeniu?  

W zgłoszeniu należy wskazać:

 • imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 • opis wykształcenia kandydata oraz doświadczenia w pracy związanej z ochroną małoletnich przed krzywdzeniem, przeciwdziałaniem przemocy lub pomocą osobom pokrzywdzonym;
 • uzasadnienie zgłoszenia.

Należy również dołączyć:

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego:
 • na kierunku lekarskim wraz z kopiami dokumentów potwierdzających specjalizację w dziedzinie pediatrii lub psychiatrii,
 • w dziedzinie prawa, psychologii, pedagogiki, socjologii oraz pracy socjalnej albo resocjalizacji;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w pracy związanej z ochroną małoletnich przed krzywdzeniem, przeciwdziałaniem przemocy lub pomocą osobom pokrzywdzonym;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.


Zgłoszenia można składać bezpośrednio w biurze podawczym urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości przy ul. Aleje Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa albo
przesłać:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) na adres Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa. W tym, wypadku za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego;

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym:
 • adres e-puap /f976dwh2m2/SkrytkaESP
 • adres poczty elektronicznej: zespol4@ms.gov.pl

Z dopiskiem „Konkurs – Zespół do spraw analizy zdarzeń”.

Czytaj: Jeśli sąd nie wysłucha dziecka, będzie musiał wyjaśnić dlaczego>>

Dr Romanowski: Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem przepisów chroniących dzieci>>

Zespół przy Ministrze Sprawiedliwości na czteroletnią kadencję

Tu warto wskazać, że celem analizy ma być zbadanie przypadku krzywdzenia dziecka pod kątem tego, jak służby radziły sobie ze sprawą, zanim doszło do tragedii. Chodzi więc o ocenę m.in. funkcjonowania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, czy tego - jak zadziałały procedury i przepisy. Zespół ma też określać działania, które powinny zostać podjęte by usprawnić istniejące procedury, jak i umożliwić zapobiegnięcie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Sam zespół „do spraw analizy zdarzeń” ma działać przy Ministrze Sprawiedliwości jako organ pomocniczy. Jego członkowie będą powoływani na czteroletnią kadencję.

 

Co jeszcze wynika z ustawy?

Członków Zespołu do spraw analizy zdarzeń ma powoływać minister sprawiedliwości. Zdarzenia będą badać grupy powoływane przez przewodniczącego, liczące co najmniej dwóch stałych ekspertów. Dodatkowo minister sprawiedliwości, na wniosek przewodniczącego, będzie mógł powołać do nich ekspertów spośród osób działających na rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem - na terenie danego województwa, w którym doszło do analizowanego zdarzenia lub będącego miejscem zamieszkania małoletniego oraz innych ekspertów, np. z zakresu pediatrii, o ile jest to niezbędne do przeprowadzenia analizy określonego zdarzenia.

Decyzję o przeprowadzeniu analizy określonego zdarzenia zespół będzie podejmował w drodze uchwały, z własnej inicjatywy lub po zawiadomieniu przez instytucję państwową lub samorządową. Grupa ekspertów będzie mogła:

 • przeprowadzać wysłuchania osób pełnoletnich w celu ustalenia okoliczności istotnych dla analizy określonego zdarzenia;
 • występować z wnioskami o udzielenie informacji oraz udostępnienie akt, dokumentów, zapisów z monitoringu lub innych danych, albo ich kopii, w celu zapoznania się z nimi.

Z kolei wniosek o udostępnienie niezbędnych informacji może zostać skierowany do: policji, żandarmerii wojskowej, a także innych instytucji społecznych, oświatowych, podmiotów leczniczych, czy też sądów lub prokuratur, celem ustalenia sytuacji bytowej, prawnej, zdrowotnej i rodzinnej małoletniego. Wymienione podmioty będą zobowiązane do udostępnienia posiadanych dokumentów, danych, chyba że jest to wyłączone lub ograniczone na podstawie przepisów odrębnych. Dodatkowo w toku prac zespołu minister sprawiedliwości, na wniosek przewodniczącego zespołu do spraw analizy zdarzeń, będzie mógł zwrócić się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze lub prezesa sądu, w którym prowadzone jest postępowanie w sprawie zdarzenia, o udzielenie informacji o toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym oraz o przekazanie niezbędnych dokumentów z tych akt albo ich kopii.

Co istotne, w ramach analizy członkowie grupy ekspertów będą mieli prawo do zapoznania się z informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową m.in.: lekarza, pracownika socjalnego lub pracownika okręgowego ośrodka wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich. Równocześnie cała dokumentacja z analizy określonego zdarzenia będzie stanowić tajemnicę prawnie chronioną. A pracę grupy zakończy raport, przygotowany w terminie trzech miesięcy od dnia ukończenia czynności. Wnioski końcowe z raportu oraz zalecenia będą udostępniane właściwym organom lub instytucjom, które w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego projektu mogą zgłosić do nich zastrzeżenia. Będą musiały również w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia raportu z analizy określonego zdarzenia poinformować przewodniczącego zespołu o sposobie realizacji uprzednio przesłanych zaleceń.