Pochówek partnera i dziedziczenie po nim tylko dla zapobiegliwych

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Najbliższy krewny to nie zawsze najbliższa osoba, ale przepisy są w tej kwestii konsekwentne - zarówno te dotyczące dziedziczenia, jak i decydowania o pochówku. Nieśmiałe, bo dość konserwatywne, próby zmian w tym zakresie na razie utknęły na etapie uzgodnień, więc jeszcze przez dłuższy czas uczestnicy związków nieformalnych, aby uniknąć problemów, powinni odwiedzić notariusza.

31.10.2022

Państwo nie uzna związków jednopłciowych, ale w końcu chce wydać dokumenty ich dzieciom

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Polskie władze muszą respektować prawa dzieci urodzonych za granicą w tęczowych rodzinach - tj. mających w akcie urodzenia wpisanych rodziców tej samej płci. Nakazuje to m.in. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trwają prace nad przepisami, które mają uczynić zadość tym wymaganiom, bez uznania związków jednopłciowych.

29.10.2022

Strasburg: Polska musi zapewnić ochronę kontaktów rodzica z dorosłym ubezwłasnowolnionym dzieckiem

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Polska dopuściła się naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego ojca, który nie mógł skutecznie wykonywać swego prawa do kontaktu z dorosłym i niepełnosprawnym intelektualnie synem wbrew woli matki dziecka - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału uprawnienie to nie przestaje obowiązywać po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

27.10.2022

Apostazja - co chrzest złączył, człowiek łatwo nie rozdzieli

Prawo rodzinne

Dokonanie apostazji nie jest tak proste jak cofnięcie subskrypcji na Netflixa. Procedura - choć kilka lat temu mocno uproszczona - bywa uciążliwa i nie da się jej przeprowadzić przez pełnomocnika. Przy tym nawet gdy wszystko przebiegnie pomyślnie, nie oznacza, że apostata przestaje być katolikiem ani - jak wynika z ostatniego wyroku NSA - zniknie z kościelnych ksiąg.

26.10.2022

Opieka naprzemienna nad dzieckiem coraz częstsza, a przepisów nadal brak

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Mimo że od lat instytucja pieczy naprzemiennej jest stosowana, to ustawodawca dotąd nie uregulował tej kwestii w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zaś sądy mają bardzo różne stanowiska w zakresie orzekania takiej formy opieki. Co więcej, często sędziowie z tego samego wydziału w tym samym sądzie mają różną praktykę orzekania, powołując się na swoją interpretację przepisów.

15.10.2022

RPO: Do prac nad likwidacją ubezwłasnowolnienia trzeba włączyć niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Niepelnosprawność

Rząd chce wprowadzić przepisy, które zlikwidują instytucję ubezwłasnowolnienia. Zamiast tego ma pojawić się model wspieranego podejmowania decyzji. Rzecznik Praw Obywatelskich opowiada się za likwidacją ubezwłasnowolnienia. Apeluje jednak, by w prace zespołu włączyć osoby z niepełnosprawnościami lub działające na ich rzecz.

13.10.2022

Lepszy sposób na przemoc w rodzinie - nowelizacja ustawy w Sejmie

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne

Projekt rządowej ustawy antyprzemocowej zakłada rozszerzenie możliwości natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej. W dyskusji podczas pierwszego czytania w Sejmie zwrócono uwagę, że projekt nie obejmuje sprawców pozostających w związkach partnerskich i po orzeczeniu rozwodu. Ponadto dotychczasowe regulacje uchwalone dwa lata temu "były bezzębne i tylko rozzuchwalały sprawców".

07.10.2022

Sędzia rodzinny potrzebuje wsparcia zespołu sądowych specjalistów

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sprawy o rozwód, separację, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, opinie są zlecane także w sprawach o wydanie zarządzeń opiekuńczych, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami - główne zadania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

01.10.2022

SN wyjaśni: Osoba transpłciowa pozywa małżonka i dzieci czy tylko rodziców

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące uzgodnienia płci przedstawione przez Prokuratora Generalnego, który wnosi o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów. Jego zdaniem prawo do ochrony życia prywatnego i rodziny pozwala pozywać przez osobę transpłciową, w takiej sprawie nie tylko rodziców, ale i nierozwiedzionego małżonka i ich dzieci.

27.09.2022

SO: Separacja nie powoduje automatycznie rozdzielności majątkowej

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Istnienie między małżonkami separacji faktycznej nie przesądza o zasadności ustanowienia rozdzielności majątkowej. Klauzula „ważnych powodów” zapisana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ma charakter elastyczny i pozostawia sądowi szeroki margines swobody. Każda sprawa powinna więc zostać poddana subiektywnej i indywidualnej ocenie - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.

17.09.2022

NSA: Mąż niepełnosprawnej ma zająć się żoną, córka nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Nawet jeśli córka niepełnosprawnej matki porzuciła pracę, aby się nią zająć, nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego. Z tego powodu, że mąż chorej jest sprawny i zarabia, choć nie sprawuje opieki nad żoną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości co do takiej interpretacji, a sprawa jest też przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

10.09.2022

Po wyroku TK sądowa walka o kontakty z dzieckiem może być jeszcze dłuższa

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Echa orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o nałożenie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem wciąż wzbudzają emocje - pisze adwokat Tomasz Uljasz. I dodaje, że w jego opinii, orzeczenie to rodzi zagadnienia praktyczne, które mają kolosalne znaczenie dla rodzica zmuszonego walczyć o kontakt z dzieckiem w sądzie.

03.09.2022

Raport: Znęcanie się nad dziećmi nadal umyka wymiarowi sprawiedliwości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W Polsce jedynie 2 proc. prawomocnych wyroków skazujących za przestępstwo znęcania się dotyczy sytuacji, gdy pokrzywdzonymi są dzieci – wynika z raportu Fundacji Court Watch Polska. Jego autorzy wskazują, że przemoc wobec osób małoletnich jest kwalifikowana w taki sposób, aby nie było konieczności prowadzenia bardziej skomplikowanego śledztwa zamiast dochodzenia.

30.08.2022

Przepisy chroniące dzieci przed skrzywdzeniem są niejednolite

Prawo karne Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Senat zlecił analizę obowiązujących przepisów w kontekście ochrony dzieci przed krzywdzeniem w instytucjach zapewniających im opiekę. Z przeglądu sporządzonego przez radcę prawnego Olgę Trochę wynika, że brak jest jednolitego podejścia do regulacji chroniących małoletnich przed krzywdzeniem, co powoduje nieracjonalne zróżnicowanie regulacji w różnych instytucjach zajmujących się dziećmi.

24.08.2022

Opieka naprzemienna - będzie definicja, sąd określi terminy

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach - taką zmianę w przepisach o pieczy naprzemiennej przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Według resortu takie rozwiązanie stanie się wyraźniejszą podstawą materialnoprawną orzekania pieczy naprzemiennej nad dzieckiem i przyczyni się do jej upowszechniania.

09.08.2022

Unijne prawo wymaga już zachowania tożsamości dzieci w pieczy zastępczej

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Prawo unijne

Od 1 sierpnia br. obowiązują przepisy unijne o zachowaniu tożsamości dzieci, które w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej wymagają zachowywania prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i językowej. - To duży sukces naszego resortu - podkreślano w środę w Ministerstwie Sprawiedliwości, które sobie przypisuje tę inicjatywę.

03.08.2022

Para pochodzi z dwóch państw, a przebywa w trzecim - TSUE określa właściwość sądu rodzinnego

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Prawo unijne

W przypadku sporu o zasady opieki nad dzieckiem rozwodzącej się pary pochodzącej z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale przebywającej w państwie trzecim, dla ustalenia sądu właściwego konieczne jest ustalenie miejsca stałego pobytu oraz uwzględnienia, czy miała w nim miejsce integracja tego dziecka w środowisku społecznym i rodzinnym - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości.

01.08.2022

Ulga prorodzinna przysługuje temu rodzicowi, który faktycznie opiekuje się dzieckiem

Prawo rodzinne Domowe finanse PIT

Ulga prorodzinna w PIT przysługuje obojgu rodzicom, nawet gdy się rozstali, ale oboje opiekują się dzieckiem. Gdy jedno z rodziców przestaje taką opiekę sprawować, ulgę może w całości wykorzystać drugi rodzic - potwierdza fiskus. Nowe przepisy regulują kwestię podziału ulgi między rodziców za lata podatkowe 2021 i 2022.

29.07.2022

NIK: Nieudana reforma pieczy zastępczej nad dziećmi

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane w skontrolowanych domach dziecka nie zapewniły wychowankom zindywidualizowanego i wystarczającego wsparcia, w szczególności specjalistycznego, adekwatnego do zdiagnozowanych okoliczności. Placówki skupiały się głównie na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych wychowanków - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

11.07.2022