SO: Obawy rychłej śmierci nie było, testament ustny - nieważny

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sądy dwóch instancji nie dały wiary w istnienie testamentu ustnego zmarłego. Dlatego że w dniu jego sporządzenia nie zachodziła przesłanka obawy rychłej śmierci, gdyż nie miało miejsca wyraźnie odczuwalne pogorszenie stanu zdrowia spadkodawcy. A co więcej, wątpliwości sądu wzbudziły podpisy trzech świadków, wielokrotnie skazanych prawomocnymi wyrokami sądów za popełnione przestępstwa o dużej wadze.

24.12.2022

Postępowania spadkowe mają być szybsze

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Skrócenie postępowań spadkowych i zwiększenie bezpieczeństwa prawnego spadkobierców - to cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, które go przygotowało, dostosowuje on prawo spadkowe do faktycznych relacji rodzinnych. Nie będzie już potrzeby długotrwałego poszukiwania dalekich krewnych osoby zmarłej, którzy często nawet nie zdawali sobie sprawy z jej śmierci.

20.12.2022

Premier: Będziemy pracować nad wdrożeniem alimentów natychmiastowych

Prawo rodzinne

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak w ubiegłym tygodniu wystąpił do premiera z prośbą o jak najszybsze wprowadzenie w życie przepisów o alimentach natychmiastowych. Premier odpowiedział, że rząd zamierza wdrażać kolejne uszczelnienia w całym tym procesie, po to, by w sytuacji głównie matek nie dochodziło do tego, że alimenty nie są płacone, że ktoś unika alimentów.

19.12.2022

Konkubinat nie uprawnia do zmiany nazwiska - spór w prawie i orzecznictwie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W polskim prawie brakuje regulacji normującej status osób pozostających w nieformalnym związku partnerskim. W tej sytuacji część sędziów uważa, że pojęcie życia rodzinnego, uznawane w krajowej praktyce za ważny powód zmiany nazwiska, obejmuje również osoby pozostające w związku konkubenckim, w tym osób tej samej płci. Ale wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego nie dają ku temu podstaw.

10.12.2022

Prawnik nie może trzymać wiedzy tylko dla siebie, musi przekazywać ją dalej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne

Współczesny prawnik nie tylko musi być na bieżąco ze zmianami w prawie, ale też powinien informować o nich swoich klientów. Dotyczy to również prawników firmowych, których rolą jest dbanie o zgodność działalności ich pracodawcy z przepisami prawa. W ten sposób prawnik in-house zmniejsza ryzyko prawne dla spółki, ale i kadry zarządzającej. Prawnikom wewnętrznym z pomocą przychodzi Legal Alert.

08.12.2022

TSUE: Pozasądowe rozwody mają być uznawane w państwach Unii

Prawo rodzinne Prawo unijne

Dokument rozwodowy sporządzony przez urzędnika stanu cywilnego w państwie członkowskim, który zawiera porozumienie w sprawie rozwodu zawarte przez małżonków i potwierdzone przez nich przed tym urzędnikiem zgodnie z uregulowaniami tego państwa, stanowi „orzeczenie” w rozumieniu rozporządzenia Bruksela II bis - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

16.11.2022

SN: Odmowa nakazania powrotu uprowadzonego dziecka do kraju

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Gdy w państwie, do którego dziecko ma wrócić, wydane zostały orzeczenia normujące sytuację małoletniego, przedmiotem oceny sądu rozpoznającego wniosek konwencyjny o nakazanie powrotu dziecka jest wyłącznie zapewnienie ochrony dziecka. Sąd nie bada natomiast słuszności orzeczeń sądów państwa obcego - orzekł SN w jednej ze spraw o wydanie uprowadzonego dziecka.

08.11.2022

"Kocia łapa" nie wystarczy, trwałość małżeństwa podstawą

Prawo rodzinne Prawo pracy

Rząd białych domków, psy biegające po wypielęgnowanych ogródkach, co najmniej dwójka dzieci i szczęśliwi "zaobrączkowani" rodzice - rząd niezmiennie pokazuje, że ten sielankowy obrazek jest mu bliższy niż pary żyjące nieformalnie. Tym razem kryterium stanu cywilnego zamierza wprowadzić przy wspieraniu bezrobotnych ze zmarginalizowanych terenów, wskazuje przy tym szczególnie na kobiety.

05.11.2022

W pieczy zastępczej coraz lepiej, wkrótce nowe przepisy

Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Sytuacja dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, poprawia się, natomiast tempo zmian jest niewystarczające. Dlatego rząd duże nadzieje wiąże z kolejną nowelizacją ustawy, która ma być poświęcona profilaktyce rodzinnej. Wejdzie ona w życie z początkiem lutego i wprowadzi m.in. urlopy dla rodziców zastępczych oraz teleinformatyczny rejestr pieczy zastępczej.

05.11.2022

NSA oddalił skargę mężczyzn, którzy chcieli zalegalizować swoje małżeństwo

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Konstytucja nie przesądza o niemożliwości prawnego uregulowania związków osób tej samej płci - wynika z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zaznaczył przy tym jednocześnie, że nie istnieje przepis, który nakazywałby polskiemu ustawodawcy instytucjonalizowanie związków jednopłciowych, a obowiązujące ustawy za małżeństwo uznają związek kobiety i mężczyzny.

03.11.2022

Polacy za prawnym zakazem stosowania kar fizycznych wobec dzieci

Prawo karne Prawo rodzinne

Według najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę aż 60 proc. badanych zetknęło się z sytuacją krzywdzenia dziecka. Znaczna część świadków pozostała wobec tych zachowań bierna. Przeważająca część badanych osób, bo aż 70 proc., opowiedziała się za prawnym zakazem stosowania kar fizycznych. Połowa z nich (50 proc.) zakaz uznała za słuszny, ale aż 43 proc. uważa, że klaps to metoda dyscyplinowania dzieci, która nie powinna być prawnie zabroniona.

03.11.2022

Pochówek partnera i dziedziczenie po nim tylko dla zapobiegliwych

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Najbliższy krewny to nie zawsze najbliższa osoba, ale przepisy są w tej kwestii konsekwentne - zarówno te dotyczące dziedziczenia, jak i decydowania o pochówku. Nieśmiałe, bo dość konserwatywne, próby zmian w tym zakresie na razie utknęły na etapie uzgodnień, więc jeszcze przez dłuższy czas uczestnicy związków nieformalnych, aby uniknąć problemów, powinni odwiedzić notariusza.

31.10.2022

Państwo nie uzna związków jednopłciowych, ale w końcu chce wydać dokumenty ich dzieciom

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Polskie władze muszą respektować prawa dzieci urodzonych za granicą w tęczowych rodzinach - tj. mających w akcie urodzenia wpisanych rodziców tej samej płci. Nakazuje to m.in. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trwają prace nad przepisami, które mają uczynić zadość tym wymaganiom, bez uznania związków jednopłciowych.

29.10.2022

Strasburg: Polska musi zapewnić ochronę kontaktów rodzica z dorosłym ubezwłasnowolnionym dzieckiem

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Polska dopuściła się naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego ojca, który nie mógł skutecznie wykonywać swego prawa do kontaktu z dorosłym i niepełnosprawnym intelektualnie synem wbrew woli matki dziecka - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału uprawnienie to nie przestaje obowiązywać po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

27.10.2022

Apostazja - co chrzest złączył, człowiek łatwo nie rozdzieli

Prawo rodzinne

Dokonanie apostazji nie jest tak proste jak cofnięcie subskrypcji na Netflixa. Procedura - choć kilka lat temu mocno uproszczona - bywa uciążliwa i nie da się jej przeprowadzić przez pełnomocnika. Przy tym nawet gdy wszystko przebiegnie pomyślnie, nie oznacza, że apostata przestaje być katolikiem ani - jak wynika z ostatniego wyroku NSA - zniknie z kościelnych ksiąg.

26.10.2022

Opieka naprzemienna nad dzieckiem coraz częstsza, a przepisów nadal brak

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Mimo że od lat instytucja pieczy naprzemiennej jest stosowana, to ustawodawca dotąd nie uregulował tej kwestii w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zaś sądy mają bardzo różne stanowiska w zakresie orzekania takiej formy opieki. Co więcej, często sędziowie z tego samego wydziału w tym samym sądzie mają różną praktykę orzekania, powołując się na swoją interpretację przepisów.

15.10.2022

RPO: Do prac nad likwidacją ubezwłasnowolnienia trzeba włączyć niepełnosprawnych

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Niepelnosprawność

Rząd chce wprowadzić przepisy, które zlikwidują instytucję ubezwłasnowolnienia. Zamiast tego ma pojawić się model wspieranego podejmowania decyzji. Rzecznik Praw Obywatelskich opowiada się za likwidacją ubezwłasnowolnienia. Apeluje jednak, by w prace zespołu włączyć osoby z niepełnosprawnościami lub działające na ich rzecz.

13.10.2022

Lepszy sposób na przemoc w rodzinie - nowelizacja ustawy w Sejmie

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne

Projekt rządowej ustawy antyprzemocowej zakłada rozszerzenie możliwości natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej. W dyskusji podczas pierwszego czytania w Sejmie zwrócono uwagę, że projekt nie obejmuje sprawców pozostających w związkach partnerskich i po orzeczeniu rozwodu. Ponadto dotychczasowe regulacje uchwalone dwa lata temu "były bezzębne i tylko rozzuchwalały sprawców".

07.10.2022

Sędzia rodzinny potrzebuje wsparcia zespołu sądowych specjalistów

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sprawy o rozwód, separację, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, opinie są zlecane także w sprawach o wydanie zarządzeń opiekuńczych, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami - główne zadania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

01.10.2022

SN wyjaśni: Osoba transpłciowa pozywa małżonka i dzieci czy tylko rodziców

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące uzgodnienia płci przedstawione przez Prokuratora Generalnego, który wnosi o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów. Jego zdaniem prawo do ochrony życia prywatnego i rodziny pozwala pozywać przez osobę transpłciową, w takiej sprawie nie tylko rodziców, ale i nierozwiedzionego małżonka i ich dzieci.

27.09.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski