Prawo.pl
Prezydent RP wydał postanowienie, które uprawnia żołnierzy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej do używania środków przymusu bezpośredniego na terenie Polski. W niektórych przypadkach mogą też używać broni. Dotyczy to nie tylko stosowania siły wobec własnych żołnierzy, ale również wobec cywilów.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
25.02.2022
Prawo karne Administracja publiczna
Przepisy tarczy covidowej nie zawiesiły terminu na wniesienie opłaty za przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego we własność, bo ma ona charakter cywilnoprawny, a nie administracyjny. A to oznacza, że właściciel lokalu, który z powodu pandemii nie uregulował jej na czas, zapłaci więcej za przekształcenie.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Gabriel-Węglowski: Przeterminowana sprawiedliwość

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Szybko z pewnością nie zawsze znaczy dobrze; tym bardziej powolnie. Kluczem do sukcesu jest natomiast zawsze sprawność działania. Czy tak jest w polskim procesie karnym, w pracy policji, prokuratury, sądów ? Niestety, nie. Bywa, ale nie jest to wszechogarniającą regułą. Postępowania zbyt często prowadzone są opieszale, niewłaściwie, czy wbrew podstawowym zasadom prakseologii.
Michał Gabriel-Węglowski
25.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

E-rozprawy w sprawach karnych rozbijają się o prawo do obrony

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
E-rozprawy miały być sposobem sądów na covidową zawieruchę. Przepisy obowiązują niemal od dwóch lat i w sprawach cywilnych stosowane są coraz częściej, ale wideokonferencje w sprawach karnych nadal kuleją. Co więcej, obrońcy i sędziowie zgodnie podkreślają, że "zdalnie" - w tym przypadku - powinno być stosowane wyjątkowo, a to ze względu na prawo do obrony i m.in. tajemnicę obrończą.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
25.02.2022
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Magiczna liczba 6 mln emerytów będzie przekraczana coraz częściej

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
W 2021 r. ZUS wypłacał emerytury 5 993,1 tys. świadczeniobiorców. To mniej niż w 2020 r., gdy emerytury otrzymywało 5 940,6 tys. osób. Liczba emerytów w ostatnim kwartale 2021 roku przekroczyła 6 mln. Dla porównania, w 2020 r. owe 6 mln świadczeniobiorców przekroczone zostało tylko raz: w listopadzie, a w 2019 r. – ani razu. To sygnał wyraźnej tendencji.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2022
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Pomoc prawna dla Ukrainy

Prawo cywilne Pacjent Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Ukraina
W czwartek 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a prezydent...
Jacek Górski
24.02.2022
Prawo cywilne Pacjent Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Ukraina
Osoby pobierające zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej przewidzianej w przepisach Polskiego Ładu. Będzie to szczególnie niekorzystne dla kobiet korzystających z zasiłku macierzyńskiego – a Konstytucja wymaga od władz ochrony macierzyństwa. Ponadto nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile dni w roku będzie zmuszony korzystać z zasiłku chorobowego.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Jesteśmy przeciwko unijnemu projektowi rozporządzenia dotyczącego wylesiania, ponieważ jego przepisy w proponowanym kształcie zagrażają m.in. branży leśnej, spożywczej i rolnictwu - takie stanowisko przedstawił w czwartek w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Wśród argumentów jest zagrożenie dla przemysłu meblarskiego, który stanowi 9 proc. polskiego eksportu.
Krzysztof Sobczak
24.02.2022
Środowisko Prawo unijne
Prawo do rolniczej renty rodzinnej nie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przez ubezpieczonego większego od przeciętnego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. KRUS nie może żądać zwrotu wypłaconych sum w poprzednich latach, może wypłatę renty zawiesić - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.02.2022
Ubezpieczenia społeczne
Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził, że naruszono prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Szpital nie może jednak wnieść skargi do sądu administracyjnego na wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie. Pismo organu jest bowiem wyłącznie stanowiskiem informującym o stwierdzeniu naruszenia praw pacjenta. Nie posiada ono cech charakterystycznych dla decyzji administracyjnej. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
24.02.2022
Pacjent Opieka zdrowotna

Fiasko programu Profilaktyka 40 plus. Będą zmiany?

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zaledwie 358 tys. Polaków wykonało dotąd badania z programu Profilaktyka 40 plus. To niewiele spośród ok. 20 mln uprawnionych osób. Dlatego Ministerstwo Zdrowia ma zbadać, dlaczego tak się dzieje i wprowadzić modyfikacje. Eksperci nie mają wątpliwości, że to efekt zbyt małej liczby punktów pobrań, braku informacji o programie, kontaktu z lekarzem. A farmaceuci chcą, by do programu zostały włączone apteki.
Beata Dązbłaż
24.02.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Sąd podtrzymał karę ponad 900 tys. zł nałożoną w 2013 r. przez UOKiK za umieszczanie we wzorcach umów o kredyt konsumencki postanowienia o udzieleniu nieodwołalnych pełnomocnictw do pobierania pieniędzy z rachunków konsumentów, zabezpieczając w ten sposób spłatę przeterminowanego zadłużenia. UOKiK uznał to za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
Krzysztof Sobczak
24.02.2022
Rynek i konsument
Gminy już nie muszą zapewniać lokali zamiennych lokatorom mieszkającym w budynkach wymagających rozbiórki lub remontu - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I alarmuje, że jeżeli rząd nie zmieni przepisów, obowiązek zapewnienia lokatorom lokali zamiennych spocznie wyłącznie na właścicielach budynków, którzy nie będą w stanie się z niego wywiązać.
Krzysztof Sobczak
23.02.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Odebranie praw do organizacji wydarzeń sportowych organizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej i podobne działania izolujące administrację rosyjską byłyby wyraźnym sygnałem stanowczego sprzeciwu Unii Europejskiej wobec działań władz rosyjskich - napisał w środę minister sportu Kamil Bortniczuk do swoich odpowiedników w UE.
Krzysztof Sobczak
23.02.2022
Wydarzenia

Rząd oferuje gminom granty na poprawę dostępności

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Granty dla ponad 600 samorządów na 81,5 ml zł z funduszy europejskich, to dodatkowe środki, o które mogą ubiegać się gminy na poprawę dostępności w urzędzie, domu kultury, ośrodku zdrowia, szkole, czy przedszkolu – zapowiedział w środę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.
Krzysztof Sobczak
23.02.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Ruszył proces w sprawie afery GetBack

Prawo karne Prawo cywilne Rynek i konsument
Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął proces w sprawie afery GetBack. Oskarżonych jest 16 osób, w tym były prezes zarządu spółki Konrad Kąkolewski oraz byłe kierownictwo Idea Banku. Poszkodowanych w sprawie jest ponad 9 tys. obligatariuszy, którzy stracili prawie 3 mld zł. Akt oskarżenia liczy 1200 stron, a akta zawierają 1600 tomów.
Agnieszka Matłacz Krzysztof Sobczak
23.02.2022
Prawo karne Prawo cywilne Rynek i konsument
Przepisy pozwalające na wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości wobec procedury jego powołania przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. To odpowiedź na trzy pytania prawne skierowane jeszcze w 2019 roku przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
23.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Osoby, które w ramach projektów parasolowych prowadzonych przez samorządy zawrą umowę na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych do 31 marca 2022 r. i złożą wniosek o przyłączenie jej do 31 grudnia 2023 r., będą mogły rozliczać energię elektryczną na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE modyfikującą przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów.
Robert Horbaczewski
23.02.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Rzecznik Praw Pacjenta na podstawie wpływających do niego skarg rozpoczął rejestrowanie zdarzeń niepożądanych, choć przepisy prawa jeszcze go do tego nie zobowiązują. Uznał bowiem, że działania w tym zakresie powinny zostać podjęte bez czekania na przyjęcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej. W styczniu odnotował 125 takich zdarzeń. Zdaniem prawników to krok w dobrym kierunku, o ile pójdą za nim działania naprawcze.
Jolanta Ojczyk
23.02.2022
Opieka zdrowotna
Jesteśmy gotowi do rozmów i je prowadzimy i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia - powiedział we wtorek wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński. Ale podkreślił, że naprawa sądownictwa jest bezwzględnie potrzebna, i nikt nie powinien i nikt nie ma prawa polskim władzom w tym przeszkadzać.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Do Sejmu wpłynął we wtorek projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, przygotowany przez Solidarną Polskę. Tego samego dnia po południu został on zamieszczony na stronach Sejmu i skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. Projekt przewiduje m.in. zmniejszenie do 30 liczby sędziów, utworzenie tylko dwóch izb i przekazanie kasacji do sądów apelacyjnych.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Usprawnienie procedur administracyjnych przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli - to cel przyjętych we wtorek propozycji zmian w prawie wodnym. Projekt przewiduje m.in. połączenie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
Administracja publiczna
Z powodu inflacji o 5 proc. wzrośnie opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium, którą ponoszą pacjenci. Przykładowo za jeden dzień pobytu w sezonie wysokim, od maja do września, w pokoju jednoosobowym opłata wzrośnie z 38,9 zł do 40,9 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Jolanta Ojczyk
22.02.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Program „Senior+”, w ramach którego powstają Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+, stanowi istotne wsparcie finansowe dla tworzących takie ośrodki samorządów i przyczynia się do zwiększania aktywności seniorów - stwierdza Najwyższa Izba Kontroli. Ale zauważa, że bez rządowego wsparcia większość gmin nie byłaby w stanie realizować takich przedsięwzięć.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zbyt dużo podmiotów publicznych ma dostęp do danych nt. osób zaszczepionych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I ma wątpliwości, czy jest to konieczne, uzasadnione i niezbędne w demokratycznym państwie. W wystąpieniu do UODO zwraca uwagę, że przepisy nie dają obywatelom jasnych informacji o tym, co dzieje się z ich danymi, jakim organom i służbom są udostępnianie.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
RODO Koronawirus szczepienia
Pracownik Santander Bank Polska, mimo zakończenia pracy w tej instytucji, posiadał nieuprawniony dostęp do profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i mógł dzięki temu przeglądać znajdujące się na profilu płatnika dane pracowników banku. Bank został ukarany za spóźnione zawiadomienie o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
Prawo pracy RODO
Warszawska prokuratura ma sprawdzić, czy wysłanie przez e-dziennik listu na temat negatywnych skutków tzw. Lex Czarnek łamie prawo. List podpisany został przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Według ministra edukacji, to przekroczenie uprawnień i naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
Monika Sewastianowicz
22.02.2022
Prokuratura Zarządzanie oświatą RODO
Oczywiście bezpodstawne jest przyjęcie, że poszkodowany nie może wykazać wysokości szkody na podstawie określonych przez biegłego kosztów hipotetycznej naprawy auta - stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i uchyliła prawomocny wyrok. SN uznał, że odszkodowanie się należy w pełnej wysokości i nie może być uwarunkowane naprawą pojazdu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Jednym z etapów rozwodzenia się par posiadających małoletnie dzieci ma być rodzinne postępowanie informacyjne. Ministerstwo Sprawiedliwości chciało, by poprzedzało pozew o rozwód i sądową batalię, ale prawnicy - w tym sędziowie - alarmowali, że to znacząco wydłuży rozwody. Resort szykuje więc zmianę projektu i najpierw ma być pozew, a dopiero potem spotkanie informacyjne.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Naszym priorytetem jest stworzenie takiego systemu, który będzie gwarantował spójne i sprawne wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwami - psychologiczne, medyczne, prawne, ale też materialne. W tym obszarze zawsze będzie coś do zrobienia, ale co ważne, nawet najlepsze rozwiązania nie wystarczą, jeśli nie będą prawidłowo stosowane - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski