Dobry "frankowy" pozew nie wystarczy - potrzebny komplet dokumentów

Wymiar sprawiedliwości

Kredytobiorcy frankowi, którzy chcą wejść w spór sądowy z bankiem i skorzystać z pomocy radcy prawnego bądź adwokata, muszą liczyć się z tym, że od przestąpienia przez nich progu kancelarii, do momentu złożenia pozwu, upłynie około 1-4 miesięcy. To czas potrzebny m.in. na zgromadzenie dokumentów - np. informacji z banku, jaka kwota, z rozbiciem na raty, została już spłacona.

05.06.2023

Wpływy rosyjskie nie wystarczą do zwolnienia z tajemnicy obrończej

Wymiar sprawiedliwości

W projekcie nowelizacji ustawy o Państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich, prezydent chce wprowadzić zakaz przesłuchiwania jako świadków adwokata albo radcy prawnego co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, duchownego w zakresie tajemnicy spowiedzi oraz mediatora, co do faktów, o których dowiedział się od oskarżonego lub pokrzywdzonego.

03.06.2023

Prezydent podpisał ustawę o speckomisji do badania wpływów rosyjskich, a teraz chce zmian

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Prezydent w poniedziałek zdecydował o podpisaniu ustawy powołującej Państwową Komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział jej skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz jednak przygotował własny projekt zmian do tej regulacji. Chce m.in., by w skład komisji nie mogli wchodzić parlamentarzyści, a odwołania miałby rozpatrywać sąd apelacyjny.

02.06.2023

TK: Prezydent mógł ułaskawić ministrów, mimo że wyrok nie był prawomocny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy nie powinien zajmować się sprawą ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, a prezydent miał do podjęcia tej decyzji pełne prawo - orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. TK zebrał się w tej sprawie — wyjątkowo, bo wcześniej nie udawało się zebrać wymaganej liczby sędziów — w pełnym składzie. Był to wyścig z czasem, bo we wtorek kasację w tej sprawie ma rozpatrzyć Sąd Najwyższy.

02.06.2023

Adwokatura chce uchylenia rozporządzenia dotyczącego stawek "za urzędówki"

Wymiar sprawiedliwości

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wystąpiło właśnie do premiera Mateusza Morawieckiego, by złożył, na podstawie art. 149 ust. 2 Konstytucji RP, wniosek do Rady Ministrów o uchylenie w całości rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Powód? Zakwestionowanie konstytucyjności tych przepisów przez Trybunał Konstytucyjny.

02.06.2023

Komitet PAN: "Rosyjska" komisja przykładem ustawowego bezprawia

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wprowadzanie do polskiego porządku prawnego ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 jest przykładem ustawowego bezprawia, cechuje się wadą oczywistej niekonstytucyjności i budzi głębokie obawy o przyszłość Polski jako państwa demokratycznego, osadzonego w kulturowej i prawnej wspólnocie Zachodu.

01.06.2023

Przekształcenie szkoły dla funkcjonariuszy służby więziennej w akademię - ustawa podpisana

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dokonuje zmiany nazwy uczelni służby państwowej nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości – Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na „Akademię Wymiaru Sprawiedliwości”.

01.06.2023

Minister chce wyższych kar dla sprawców wypadków i ułatwień w stosowaniu aresztowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zbigniew Ziobro zapowiedział w czwartek kolejne zaostrzenie kar dla sprawców śmiertelnych wypadków drogowych oraz wprowadzenie zmian ułatwiających stosowanie środków zapobiegawczych, w szczególności tymczasowego aresztu. Zmiana w przepisach karnych ma podnieść zagrożenie z 12 na 20 lat pozbawienia wolności, a w odniesieniu do środków zabezpieczających ma być wprowadzone ograniczenie możliwości powołania się na stan zdrowia.

01.06.2023

Będzie wyrok w sprawie ustawy o SN, nie będzie zmian w Trybunale Konstytucyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym - między 14 a 16 czerwca br. - Sejm raczej nie będzie głosować nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Właśnie poinformowano, że jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda oczekiwany przez władze wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, prace nad projektem dotyczącym zmian w TK zostaną wstrzymane.

01.06.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zgodziła się na przymusowe doprowadzenie sędziego

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Stanisław K. nie zostanie zatrzymany i przymusowo doprowadzony w celu wykonania czynności procesowych do prokuratora z Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej SN prawomocnie uchylił immunitet tego sędziego na wniosek IPN dotyczący trzech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości.

01.06.2023

27 czerwca - kolejny termin w TK w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 27 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył kolejny termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Uchwalona niedawno nowela ma wypełnić "kamień milowy" dotyczący sądownictwa związany z realizacją unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Na razie fundusze są wstrzymane ze względu na wątpliwości co do niezależności sądów w Polsce.

31.05.2023

NSA: Bezprawne opłaty za pobyt i wyżywienie w lecznicy

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę zakładu leczniczo-rehabilitacyjnego na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Chodziło o ustalenie dobowej opłaty za pobyt i wyżywienie, bez uwzględniania dochodu pacjenta, a tym samym pobieraniu tej opłaty w przeliczeniu na miesiąc pobytu, w wysokości przewyższającej kwotę odpowiadającą 70 proc. miesięcznego dochodu.

31.05.2023

Dr Kładoczny: Speckomisja nie przeszkodzi w kandydowaniu do Sejmu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie można zabronić osobie posądzonej o uleganie wpływom rosyjskim wystąpienia z pozwem o ochronę jej dobrego imienia, mimo że w ustawie zapisano, że decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Praktyka pokaże, jak zachowają się sądy. Natomiast nie ma przeszkód, aby taka osoba kandydowała na posła. Będzie pytanie, czy może zostać ministrem bez certyfikatu.

31.05.2023

SN: Rzecznik ma przyjąć zażalenie w sprawie łączenia stanowisk przez Pierwszą Prezes

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała, że należy przyjąć zażalenie na odmowę zajęcia się przez rzecznika dyscyplinarnego sprawą I prezes Małgorzaty Manowskiej, w związku z pełnieniem przez nią funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, mimo sprzeciwu ówczesnej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Wcześniej rzecznik odmówił przyjęcia takiego zażalenia.

30.05.2023

KE analizuje polską ustawę o "rosyjskiej" komisji, USA zaniepokojone

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o specjalnej komisji. Komisja Europejska nie zawaha się podjąć działań w tej sprawie, jeśli będzie to potrzebne - powiedział we wtorek komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders (fot.). W miniony piątek Sejm odrzucił weto Senatu do tej ustawy, a już w poniedziałek prezydent Andrzej Duda zapowiedział jej podpisanie. Zaniepokojenie ustawą wyraził też rząd USA.

30.05.2023

NSA: Uchwała dotycząca pełnomocnictw jest wystarczająca

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości VAT Doradca podatkowy Finanse

Uchwały podejmowane w trybie art. 269 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie polegają na wyjaśnianiu poprzednich uchwał – stwierdził siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego, podejmując uchwałę odmawiającą Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu przełamania uchwały sprzed roku w sprawie pełnomocnictw.

30.05.2023

MS podwyższa stawki za mediację karną, według mediatorów niewystarczająco

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo widzi w mediacji szansę na odciążenie sądów, także w sprawach karnych. By zachęcić do pracy mediatorów, chce podnieść ich stawki w tym obszarze prawa, i wprowadzić zmiany w zakresie wyliczania kosztów. Projekt zmiany rozporządzenia jest w opiniowaniu, a mediatorzy i część sądów już podnoszą, że propozycje choć idą w dobrym kierunku, są niewystarczające.

30.05.2023

NSA: Wynagrodzenia przenoszonych prokuratorów nie do ruszenia

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Bezpodstawne jest wstrzymywanie prokuratorom przeniesionym do rejonu stawek wynagrodzenia. Zdegradowany prokurator byłej prokuratury okręgowej zachowuje prawo do zmiany stawek wynagrodzenia, jakie przysługiwałyby mu, gdyby pozostał na stanowisku – taki jest sens ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Należało wypłacić tym prokuratorom dodatek wyrównawczy, tak jakby nie zmienili miejsca służbowego.

30.05.2023

Jak się "nie da", to nie będzie tabliczki oznaczającej adwokacką kancelarię

Wymiar sprawiedliwości

Lokal, w którym adwokat wykonuje zawód - zgodnie z adwokackim regulaminem ma być oznaczony w taki sposób, by wiadomo było, kto świadczy pomoc prawną. Zgodnie z przyjętymi właśnie zmianami adwokaci będą mogli jednak tabliczek uniknąć. Wyrazić będzie musiała jednak na to zgodę okręgowa rada adwokacka, a w takim wniosku trzeba będzie uzasadnić, dlaczego oznaczenie nie jest możliwe lub jest bezcelowe.

29.05.2023

Polscy prawnicy aktywni i skuteczni przed europejskimi trybunałami

Wymiar sprawiedliwości

Coraz więcej polskich prawników reprezentuje swoich klientów przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Co ciekawe, gros z nich nie ma w tym zakresie specjalnego doświadczenia - czyli ma na swoim koncie zaledwie jedną taką sprawę. Są jednak i rekordziści, w 2022 r. w przypadku ETPC liderką była adwokat Monika Gąsiorowska z Warszawy, a jeśli chodzi o TSUE - Przemysław Kamil Rosiak, radca prawny również ze stolicy.

29.05.2023