W oświadczeniu sędziów powołanych przed 2018 rokiem czytamy, że działalność dwóch sądów specjalnych: Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powinna zostać niezwłocznie zawieszona, a sprawy przekazane Sądowi Najwyższemu.

„Starzy Sędziowie” Izby Karnej wzywają osoby wadliwie powołane do przekazania spraw legalnie utworzonym Izbom.

Argumenty I Prezes są chybione

Ponadto sędziwie uznają, że oceny I prezes SN prof. Małgorzaty Manowskiej zawarte w piśmie z 17 grudnia br., dotyczące zmiany regulaminu urzędowania sądów powszechnych są chybione. - Te zmiany nie były konsultowane przez kolegium Sądu Najwyższego – dodają sędziowie.

Chodzi tu o zapis mówiący, że wnioski o wyłączenie sędziego ze względu na sposób powołania go na urząd sędziowski nie będą rozpoznawane przez sędziów powołanych w tym samym trybie. Rozwiązanie to uniemożliwi udział osób powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną ustawą o KRS z 8 grudnia 2017 r. w rozpatrywaniu tego typu wniosków. Sędziowie ci nie będą uwzględniani w przydzielaniu spraw przez System Losowego Przydziału Spraw.

Zobacz również: Prof. Manowska: Minister sprawiedliwości narusza trójpodział władz

Propozycja zmiany przepisów jest spowodowana tym, że ustawa z 8 grudnia 2017 r. o KRS wprowadziła sprzeczny z Konstytucją tryb wyboru sędziów-członków KRS.

Prof. Manowska uważa, że przedłożony przez ministra sprawiedliwości par. 118a rozporządzenia, naruszając art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz zasadę trójpodziału władz (art. 10 Konstytucji), stanowi drastyczną ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej, jakiej nie znał nawet ustrój sądownictwa w okresie PRL, gdy wydawane były „wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej”, zniesione w roku 1989 wraz z upadkiem komunizmu. Podkreślić przy tym należy, że nawet w okresie PRL wytyczne takie były uchwalane przez skład całej izby lub przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, a nie narzucane aktem władzy wykonawczej. Nawet komunistyczny reżim nie odważył się wpływać na treść orzeczeń sądów powszechnych w drodze aktu wykonawczego Ministra Sprawiedliwości.

W Izbie Karnej SN jest w tej chwili formalnie 31 osób. 10 z nich zostało wadliwie powołanych do SN.