Romanowski: Naszym celem nie jest utrudnianie rozwodów, chcemy chronić dobro dzieci

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Rodzinne postępowanie informacyjne ma dać małżonkom czas na wyjaśnienie problemów i wypracowanie uzgodnień w sprawach dzieci, których dobro jest najważniejsze. Obecnie strony czekają na rozwód średnio ok. 9 miesięcy i to nawet jeśli korzystają z mediacji. Nasz projekt zakłada, że czynności przed sądem będą mogły być znacznie ograniczone, a efektem będzie osłabienie konfliktu między rozwiedzionymi.

26.11.2021

Prof. Garlicki: Trybunał Konstytucyjny to sąd, a ETPC może badać status jego sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka odnosi gwarancje „prawa do sądu” do wszystkich organów, które ostatecznie rozstrzygają o prawach jednostki w sprawach cywilnych i karnych. Decyduje więc funkcja, właściwość organu, a nie jego nazwa - twierdzi prof. Leszek Garlicki, sędzia TK w stanie spoczynku i były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

26.11.2021

Zmiany w prawie rozwodowym potrzebne, postępowanie informacyjne niekoniecznie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Proponowane przez resort sprawiedliwości zmiany w postępowaniu rozwodowym mają poprawić sytuację dzieci. Jednak wiele wskazuje, że podczas projektowanego postępowania informacyjnego dzieci będą alienowane od rodziców albo nie będą otrzymywać potrzebnych środków finansowych, ponieważ nie przewiduje się zabezpieczenia w tym zakresie - twierdzi adwokat Agata Koschel-Sturzbecher.

25.11.2021

Projekt - nowy stopień służbowy i dodatki dla kuratorów

Wymiar sprawiedliwości

Nowa ustawa ma wprowadzić nowy, czwarty stopień służbowy dla kuratorów zawodowych – starszego kuratora specjalisty, określić dodatek funkcyjny dla kuratora - kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz prowadzącego zajęcia w ośrodku kuratorskim, a także dodatek specjalny za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych oraz uregulować wsparcie psychologiczne.

25.11.2021

W czwartek dzień otwarty u komorników

Wymiar sprawiedliwości

"Masz wiadomość" pod takim hasłem odbywa się tegoroczny Dzień Otwarty Komorników Sądowych. Komornicy będą wyjaśniać m.in. jak i dlaczego ważne jest odbieranie korespondencji i to nie tylko w sprawach egzekucyjnych, ale też tej nadawanej przez sądy, urzędy czy firmy. Wydarzenie honorowym patronatem objął m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek.

25.11.2021

Izba Dyscyplinarna zgadza się na zawieszenie w czynnościach sędziego Gąciarka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W środę 24 listopada Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę o zawieszeniu w czynnościach Piotra Gąciarka – sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie oraz o obniżeniu mu wysokości wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia o 40 proc. Jest to reakcja Izby na odmowę orzekania z sędzią wyłonionym w procesie nominacji przez nową Krajową Radą Sądownictwa.

25.11.2021

Pandemia odsłania bolączki sądów, w tym problemy z informatyzacją

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przed informatyzacją ani sądy, ani prawnicy nie uciekną. Nawyki i umiejętności, które w związku z pandemią nabyli sędziowie, powinny być i po niej w sądach wykorzystywane. Problemem nadal są kwestie techniczne i lokalowe sądów, a także nadużywanie takich narzędzi jak choćby posiedzenia niejawne - wynika z raportu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

25.11.2021

Urzędnik sądowy przepracowany, a ma zachęcać do mediacji przy rozwodzie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwości chce utemperować polskie rozwody i zmotywować rozstające się pary, posiadające małoletnie dzieci, by zasiadły do rozmowy. O skutkach rozwodu, ale też zaletach mediacji będzie mógł im powiedzieć nie tylko sędzia lub mediator, ale też np. urzędnik sądowy. Pracownicy sądów deklarują że chcą się rozwijać, ale boją się nadmiaru obowiązków.

25.11.2021

TK orzekł, że Trybunał w Strasburgu nie może oceniać statusu jego sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis o prawie do sądu i sprawiedliwego procesu zawarty w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest zgodny z polską konstytucją. Ale pojęcie "sąd" użyte w art. 6 ust. 1 nie obejmuje Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał uważa, że nie jest sądem, a postępowanie przed nim nie jest postępowaniem sądowym. Oznacza to, że nie będzie można kwestionować powołania sędziów TK.

24.11.2021

Dubois i Stępiński: Minął rok a sędzia Tuleya nadal zawieszony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rok temu trzech mężczyzn w togach podających się za sędziów zawiesiło sędziego Igora Tuleję w wykonywaniu funkcji sędziego. Niezwłocznie po wydaniu tego „orzeczenia” przełożony sędziego nie dopuścił go do pracy, czyli do orzekania, pomimo że decyzja o zawieszeniu nie miała żadnego znaczenia prawnego, bo nie pochodziła od sądu.

24.11.2021

Sądy w ciągłej reformie, a obywatel czeka dłużej na rozpoznanie sprawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W latach 2015 - 2020 znacząco wydłużyły się postępowania sądowe m.in. w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy, rodzinnych i gospodarczych. Według Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia to efekt m.in. wadliwej polityki kadrowej, systematycznego zmniejszania się liczby sędziów - pod koniec 2020 r. liczba wakatów sędziowskich sięgała tysiąca - i równoczesnego wzrostu wpływu spraw.

24.11.2021

Izba Dyscyplinarna: Nie jest niewinny radca, który przyjął nieobecność na rozprawie za taktykę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mimo iż radca prawny wygrał sprawę swego klienta, główny rzecznik dyscyplinarny postawił mu zarzuty naruszenia etyki zawodu. Powód: nieobecność na rozprawie, która spowodowała, że sąd nie mógł porozumieć się z powodem, a powód nie był informowany o taktyce obranej przez jego pełnomocnika z urzędu. Tymczasem absencja była swoistą taktyką procesową prawnika.

24.11.2021

Grzegorz Kukowka: W pracy prawnika cenne zaangażowanie społeczne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W pracy prawnika ważne jest zaangażowanie nie tylko w sprawy kancelaryjne, na których zarabia, ale też w obronę praw człowieka i obywatela. Bo jeżeli politycy podejmują decyzje w taki sposób, aby ograniczać czy wręcz niszczyć te prawa, to naszym obowiązkiem jest temu przeciwdziałać - mówi Grzegorz Kukowka, adwokat z kancelarii Dentons.

24.11.2021

Będzie kolejny program modernizacji służb mundurowych

Wymiar sprawiedliwości Policja

Rząd chce kontynuować modernizację służb mundurowych, a także podwyższać wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników. Służyć ma temu „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, który wprowadzony zostanie poprzez nowelizację ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.

23.11.2021

W obronie "dublerów" TK może podważyć przepis gwarantujący prawo do sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W środę 24 listopada Trybunał Konstytucyjny może uznać, że skarga do Strasburga jest niedopuszczalna, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji, by oceniać status sędziów, w tym sędziów naszego sądu konstytucyjnego. Wniosek Prokuratora Generalnego zmierza do wyeliminowania skarg na brak gwarancji sprawiedliwego procesu, a zatem do likwidacji kolejnego mechanizmu kontrolnego.

23.11.2021

TSUE: Nie można zakazać sądom zadawania pytań prejudycjalnych

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Stwierdzenie przez krajowy sąd najwyższy niezgodności z prawem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do TSUE, złożonego przez sąd niższej instancji, jest niezgodne z prawem unijnym - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy postępowania karnego na Węgrzech, ale podobny spór ma miejsce także w Polsce.

23.11.2021

Rząd już nie odwołuje się od wyroku ETPC w sprawie statusu Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polski rząd wycofał z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odwołanie od wyroku w sprawie adwokat Joanny Reczkowicz, w którym Trybunał uznał, że jej zawieszenie w czynnościach na okres trzech lat, w związku z różnymi naruszeniami Kodeksu Etyki Adwokackiej, zostało orzeczone przez wadliwie powołanych sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wyrok jest więc prawomocny.

23.11.2021

NSA: Asesor prawidłowo powołany przez nową KRS. Negatywny test Ástráđssona

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie nastąpiło rażące naruszenie prawa krajowego przy powoływaniu asesorów sądów administracyjnych w dotychczas obowiązującym trybie, a także formalnie zachowane były wymogi wynikające z Konstytucji. Zaś Prezydent RP w ramach przyznanej mu kompetencji ocenił kandydaturę - Naczelny Sąd Administracyjny poddał nominację dokonaną przez KRS testowi Ástráđssona, który przesądza o prawie do rzetelnego procesu.

23.11.2021

W sobotę kolejny Dzień Otwarty Notariatu

Wymiar sprawiedliwości

Temat tegorocznej edycji brzmi „Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o swój majątek. Bo warto zaufać profesjonaliście”. To nie oznacza, że notariusze nie będą też doradzać w innych kwestiach. Akcja zaplanowana jest od godz. 10 do 16, informacje prawne przekazywane będą bezpłatnie telefonicznie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych – na czacie i podczas streamingu.

23.11.2021

SN: Nabywca nieruchomości nie jest pokrzywdzony przez upadłość dłużnika

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika nie jest przeszkodą do przysądzenia własności nieruchomości na rzecz nabywcy licytacyjnego, któremu prawomocnie udzielono przybicia przed ogłoszeniem upadłości dłużnika i który wykonał warunki licytacyjne - tak brzmi ważna uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

23.11.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski