Założenia znalazły się już w wykazie prac legislacyjnych rządu. Resort wyjaśnia, że przedmiotowy projekt będzie miał na celu - przy pomocy Rejestru Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (dalej ROBUS) - prowadzenie list biegłych nie jak dotychczas - wyłącznie w postaci papierowej, ale w postaci elektronicznej. To ma z kolei pomóc w usprawnieniu procesu aktualizacji i pozyskiwania, a następnie udostępniania uprawnionym informacji o biegłych sądowych na potrzeby postępowań sądowych - dodano.

Czytaj: Prywatna opinia może być wkrótce równa tej zamówionej przez sąd >>

Wyjaśniono również, że obecnie obowiązujące regulacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych biegłych sądowych, stanowią podstawę do przetwarzania tych danych w ROBUS, jedynie w zakresie udostępnionym na stronach internetowych sądów, czyli zgodnie z par. 122 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. W praktyce chodzi o takie dane jak: imię i nazwisko biegłego, specjalizacja oraz termin, do którego został ustanowiony, bo informacje te jako dotyczące osoby pełniącej funkcję publiczną i związane z pełnieniem tej funkcji, stanowią informację publiczną i nie podlegają ochronie ze względu na prywatność. Inne dane (np. adres do korespondencji, numer telefonu) zamieszczane są na tych listach jedynie za zgodą biegłego. - W celu zamieszczenia w Rejestrze szerszego katalogu danych osobowych niezbędne jest dokonanie we wskazanym zakresie odpowiednich zmian legislacyjnych. Rozwiązaniem niezbędnym dla zapewnienia gwarancji prawnych i spełnienia wymagań uregulowania zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych biegłych sądowych w drodze przepisów o randze ustawowej jest nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych - dodano.

 

Co proponuje resort?

Zgodnie z założeniami, projektowane przepisy mają określić rolę prezesów sądów okręgowych i ministra sprawiedliwości oraz zakres i cele przetwarzania danych osobowych.

I tak zaproponowany zostanie art. 157 par. 1b, na mocy którego minister sprawiedliwości będzie podmiotem udostępniającym i administrującym system teleinformatyczny, w którym prowadzona jest lista biegłych, jak również - obok prezesów sądów okręgowych - będzie pełnił funkcję administratora danych osobowych, każdy w zakresie wykonywanych zadań. Minister sprawiedliwości i prezesi sądów okręgowych mają mieć więc status współadministratorów, o których mowa w art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1.). Natomiast w zakresie prowadzenia przedmiotowego systemu teleinformatycznego będą mieć zastosowanie zasady określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zobacz też linię orzeczniczą: Znaczenie tzw. „opinii prywatnych” w postępowaniu cywilnym >

 

Numer PESEL, specjalizacja, adres, telefon

Projektowana regulacja przewiduje również dodanie przepisów stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych biegłych w zakresie: imienia i nazwiska biegłego, numeru PESEL, specjalizacji, terminu, do którego biegły został ustanowiony, adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, jak również okręgu sądowego, w którym biegły został ustanowiony.

- Zapewnienie podstawy prawnej dla uzyskania dostępu do danych obejmujących numer PESEL biegłego, konieczne jest z uwagi na potrzebę zagwarantowania jednoznacznej identyfikacji takiej osoby. W chwili obecnej, jedynym atrybutem jednoznacznie i niezaprzeczalnie identyfikującym obywatela polskiego, jest właśnie numer PESEL (może bowiem dojść do sytuacji, w której na liście biegłych figurować będą osoby o identycznym imieniu i nazwisku). Analogiczne przepisy w zakresie udostępniania sądom i ministrowi sprawiedliwości numerów PESEL funkcjonują już w ustawach regulujących zawody radcy prawnego (art. 601 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 i 1860)) i adwokata (art. 58a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268) - dodano w założeniach.

Czytaj też w LEX: Jasnowidz w postępowaniu karnym >

Dodano także, że uzupełnienie danych o numer PESEL osób figurujących w systemie ROBUS jest niezbędne dla dalszego rozwoju systemu i jego integracji z Portalem Informacyjnym, który w przyszłości będzie również wykorzystywany w celu przekazywania biegłym sądowym informacji o postępowaniu sądowym, zapewnianiu dostępu do akt sądowych drogą elektroniczną, czy też komunikacji dwukierunkowej pomiędzy biegłym a sądem. Resort zapewnia również, że od początku funkcjonowania systemu, tj. od 2016 r. za jego pośrednictwem udostępniane są, uprawnionym podmiotom (w szczególności sądom), informacje o profesjonalnych uczestnikach postępowań sądowych, w tym radcach prawnych i adwokatach, zawierających również, w oparciu o istniejące już podstawy prawne, numer PESEL tych osób.

Sprawdź w LEX: Czy biegłym w postępowaniu administracyjnym może być osoba spoza listy biegłych sądowych? >