InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group została przez KNF ukarana kwotą 45 tysięcy złotych - wynika z komunikatu po wtorkowym posiedzeniu Komisji. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” otrzymało karę w wysokości 20 tysięcy złotych.

Uzasadnienie w obu przypadkach jest to samo. Kara została nałożona "za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu".

Obie decyzje KNF podjęła jednogłośnie.

Komisja we wtorek nałożyła także na 16 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na każde z biur, za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych. Biura miały nie przekazać na czas informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. lub nie złożyć w odpowiednim terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Ukarane biura - głosi komunikat KNF - to 15 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 spółka z o.o. (PAP)