Autorem projektu jest Ministerstwo Rozwoju. Resort podkreśla, że zadania PAIH wpisują się w cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Do projektu resort rozwoju wprowadził kilka autopoprawek m.in. doprecyzowującą zasady finansowania i funkcjonowania zagranicznych biur handlowych PAIH oraz dotyczącą pracy i odpraw dla członków służby zagranicznej, zatrudnionych w likwidowanych Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji.

 

Zgodnie z projektem ustawy do działań promocji polskiej gospodarki realizowanych przez PAIH wliczono promocję eksportu polskich firm, zwłaszcza małych i średnich, promocję polskich branż, wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji polskich za granicą, wspieranie inwestycji polskich na terenie kraju.

 

Oprócz tego Agencja ma dostarczać przedsiębiorcom informacje ekonomiczno-handlowe na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacje na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

 

PAIH ma prowadzić też portal informacyjny, organizować imprezy informacyjne oraz promocyjne w kraju i poza nim. Ponadto, będzie zajmować się działalnością wydawniczą.

 

Agencja będzie działać w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, co ma zapewnić koordynację działań z pozostałymi instytucjami rozwojowymi podległymi Ministrowi Rozwoju i Finansów.

 

W miejsce WPHI powstanie sieć nowych zagranicznych biur handlowych, podległych Agencji. Zgodnie z projektem, WPHI mają zostać zlikwidowane w ciągu trzech lat od dnia, w którym ustawa wejdzie w życie.

 

Zagraniczne biura handlowe już powstają. Według uzasadnienia projektu w pierwszej kolejności otwierane są tam, gdzie WPHI nie funkcjonują.

 

Biura handlowe Agencji otrzymają także nowe zadania, takie jak: organizacja zagranicznych misji gospodarczych sprofilowanych pod kątem konkretnych branż, realizacja programów wsparcia dedykowanych poszczególnym rynkom lub branżom, opracowywanie strategii wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, dokonywanie weryfikacji kontrahentów zagranicznych, a także świadczenie standardowych usług poza granicami kraju zwiększających dostępność do informacji.

 

W krajach, w których nie przewiduje się tworzenia zagranicznych biur handlowych, wsparcie przedsiębiorcy będzie udzielane w Polsce, za pośrednictwem centrali Agencji.

 

Biura handlowe większość zadań będą wykonywać bezpłatnie. Odpłatne będą jednak np. usługi na zamówienie konkretnego przedsiębiorcy, m.in. takie jak analizy rynku, kontaktowanie przedsiębiorców czy poszukiwanie partnerów biznesowych pod konkretne działanie biznesowe.

 

Autorzy przypominają, że w podobny sposób funkcjonują agencje promocji eksportu innych krajów, jak np. CzechTrade w Czechach, Hungarian National Trading House (HNTH) na Węgrzech czy Niemieckie Towarzystwo Handlu Zagranicznego i Promocji Inwestycji (GTAI) w Niemczech.

 

W ocenie skutków regulacji podkreśla się, że zostanie zachowany dotychczasowy poziom finansowania systemu wspierania eksporterów z budżetu państwa.

 

Podkreślono, że z uwagi na uruchomienie nowych zagranicznych biur handlowych w 2016 r. i 2017 r. niezbędne jest, aby kwota dotacji w 2017 r. została zwiększona o dodatkowe 35 mln zł, gdyż planowana likwidacja WPHI przyniesie oszczędności dopiero w 2018 r.

 

Autorzy zaznaczają, że zapewnienie nowej instytucji – PAIH - stabilnych warunków funkcjonowania i tworzenia zagranicznych biur handlowych wymaga pilnego procedowania projektu. "Ze względu na wąski zakres podmiotowy projektu ustawy, wewnętrzną sferę regulacji, która dotyczy instytucji w obrębie administracji publicznej, brak szerszych skutków społecznych, jakie może wywołać jego wejście w życie, odstąpiono od poddawania projektu konsultacjom publicznym i opiniowaniu" - napisano w uzasadnieniu.

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu pod swoją nazwą działa od początku lutego. Zastąpiła Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). (PAP)