SN odpowie, czy ZUS może pozwać komornika za brak opłat

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sądy mają problem z opłatami, które powinien zapłacić komornik sądowy za informacje o kontach dłużników, płatników składek. Nie wiedzą, czy ZUS-owi przysługuje roszczenie do sądu cywilnego o zapłatę należności w postępowaniu egzekucyjnym. Izba Cywilna Sądu Najwyższego podejmie w tej sprawie uchwałę.

23.07.2022

Strasburg: Zawieszanie postępowań w oczekiwaniu na decyzję TK narusza Konwencję

Wymiar sprawiedliwości

Długotrwałe zawieszenie spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego narusza wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do sądu w rozsądnym czasie oraz prawo do efektywnych środków odwoławczych - stwierdził w ogłoszonym w czwartek orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

22.07.2022

Nagana dla adwokata, który lekceważył sąd i klienta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obwiniony adwokat otrzymał karę nagany za to, że nie uczestniczył jako obrońca w rozprawach i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa na kilku terminach rozpraw. Ponadto zaniedbał złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze przez swego klienta. Swoją postawą przedłużył proces o kilka miesięcy.

21.07.2022

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej wydała pierwsze orzecznie

Prawnicy

Sędziowie orzekający w nowoutworzonej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zostali przydzieleni do spraw, w których będą sprawozdawcami. Zostało też wydane pierwsze orzeczenie dotyczące wyznaczenia sądu dyscyplinarnego do rozpoznawania sprawy sędziego w pierwszej instancji.

20.07.2022

SN: Badanie wariografem pomogło ujawnić sprawców brutalnej zbrodni

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła wyroki uniewinniające wymierzone współsprawcom zabójstwa biznesmana z Pomorza. Pozostawiła karę dożywocia dla jednego ze sprawców, gdyż wykazano, że zabił ofiarę ze szczególnym okrucieństwem - grzebiąc ją żywcem. Jednym z dowodów były wyniki badania wariografem oskarżonego. Nieskuteczny okazał się zarzut kasacji, że odbyło się to wbrew jego woli i naruszało kodeks.

09.07.2022

Skarga nadzwyczajna: Dziecko odziedziczyło długi, chociaż było notarialne zrzeczenie

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Wnuczka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami, chociaż matka złożyła notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu córki. Sąd uznał, że nastąpiło to już po upływie terminu dopuszczalnego przez prawo. Stając w obronie praw dziewczynki, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną na jej korzyść. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej przyznał rację rzecznikowi i uchylił niesprawiedliwy wyrok.

07.07.2022

SN: Komornik nie uniknie kary, bo popełnił przestępstwo nadużycia władzy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przedawnienie przestępstwa nadużycia władzy przez komornika stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym następuje po 10 latach od tego wyroku, a nie po pięciu latach. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej zgodził się z argumentami kasacji wniesionymi przez Prokuratora Generalnego i uchylił orzeczenie sądu drugiej instancji.

07.07.2022

Izba Dyscyplinarna: Sędzia nie pójdzie na obserwację psychiatryczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nic nie usprawiedliwia naruszenia powinności wysłuchania obwinionego sędziego przed zastosowaniem obserwacji psychiatrycznej, czyli faktycznym pozbawieniem wolności. Obowiązku zawiadomienia o posiedzeniu nie wyklucza złożone przez obwinionego pisemnej zgody na przeprowadzenie obserwacji w zakładzie leczniczym - stwierdziła izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i uchyliła orzeczenie.

06.07.2022

SN: Kara za niezawiadomienie niezwłocznie o przestępstwie pedofilii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zwrot „mając wiarygodną wiadomość” należy rozumieć jako stan wiedzy podmiotu tego czynu w chwili jego popełnienia - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale. - Termin „niezwłocznie” odnosi się nie do czasu powzięcia informacji o czynie zabronionym polegającym na niepowiadomieniu organów ścigania o przestępstwie, ale do momentu, w którym zaktualizował się obowiązek denuncjacji, co nastąpiło 13 lipca 2017 r.

04.07.2022

Prokurator zatrzymany przez obywatela - bez immunitetu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż prokurator został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i w wyniku zatrzymania obywatelskiego. Przesądza to tym samym zasadność zastosowanego natychmiastowego trybu oraz powoduje, że uchwała zezwalająca na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej jest natychmiast wykonalna - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

02.07.2022

Sprawa sędzi, która głosowała za swoją kandydaturą, do powtórzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie sądu dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wobec sędzi, która głosowała na siebie jako kandydata na stanowisko. Dlatego że sąd I instancji błędnie przyjął, iż przed 14 lutego 2020 r., a więc nowelizacją ustawy, tylko rzecznik dyscyplinarny sądu okręgowego mógł złożyć wniosek o ukaranie. Proces rozpocznie się od nowa.

01.07.2022

Izba Dyscyplinarna zlikwidowana, ale immunitet sędziemu SN uchyla

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła 27 czerwca br. immunitet sędziemu tego sądu w stanie spoczynku i zezwoliła na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Wniosek, który złożył prokurator Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczył czterech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości, w tym bezprawnego pozbawienia wolności.

30.06.2022

SN: Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w drugiej instancji nie przysługuje

Prawo cywilne Prawnicy

Na postanowienie sądu upadłościowego jako sądu drugiej instancji o odrzuceniu zażalenia na postanowienie sędziego - komisarza nie przysługuje zażalenie według Prawa upadłościowego. A w razie wniesienia takiego zażalenia odrzuca je sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - to sens uchwały podjętej przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego.

29.06.2022

NSA: Skarga kasacyjna w sprawie prywatnej to nie informacja publiczna

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Treść skargi nadzwyczajnej w prywatnej sprawie nie jest informacją publiczną - uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Rzecznik praw obywatelskich uważał, że argumentacja prawna skargi nadzwyczajnej jest na tyle istotna dla życia publicznego, że powinna podlegać udostępnieniu, natomiast według prokuratury chodziło o naruszenie interesu prawnego osoby prywatnej, co nie jest "sprawą publiczną".

28.06.2022

SN oceni, czy radca nominowany na sędziego może udzielać dalszych pełnomocnictw

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Pełnomocnik, który został powołany na urząd sędziego nie może następczo zatwierdzać czynności swoich substytutów. Ale mocodawca czynności procesowych - tak. Sąd Okręgowy powziął wątpliwość na tle procesu o podział majątku, którą przedstawił Sądowi Najwyższemu: Czy udzielone przez radcę prawnego adwokatowi dalsze pełnomocnictwo procesowe traci moc prawną w takich okolicznościach?

25.06.2022

SN wyjaśni, według jakich zasad wierzyciel ma być obciążony kosztami umorzonej egzekucji

Prawo cywilne Prawnicy

Nadal, kilka lat po wejściu w życie ustawy o kosztach komorniczych z 2018 roku, sądy mają problem z rozstrzygnięciem co do stosowania tych opłat. W związku z tym mnożą się pytania skierowane do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów. Jedno z nich skierował Sąd Rejonowy w Rybniku rozpoznając zażalenie wierzyciela. Chodzi o opłatę stosunkową.

18.06.2022

Strasburg: Sędzia Żurek bezprawnie usunięty z KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skracając przedterminowo kadencję sędziego Waldemara Żurka w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz uniemożliwiając mu odwołanie się od tej decyzji, a także ograniczając swobodę wypowiedzi związanej z pełnioną przez niego funkcją rzecznika prasowego KRS, polskie państwo naruszyło art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu) oraz art. 10 (wolność wyrażania opinii) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

16.06.2022

Nie każdemu sędziemu Izba Dyscyplinarna SN uchylała immunitet

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Za uchybienia związane z wykonywaniem pracy przez sędziego, zwłaszcza gdy działanie było nieumyślne, należy dopuszczać możliwość podlegania odpowiedzialności karnej tylko w razie wyjątkowego zbiegu okoliczności, gdy stopień winy był znaczny - stwierdziła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w jednym ze swoich ostatnich uchwał. I nie zgodziła się na uchylenie immunitetu sędziemu posądzonemu o popełnienie przestępstwa.

15.06.2022

SN: Spór rodzinny może prowadzić do powództwa o ochronę dóbr osobistych w imieniu dziecka

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Wytoczenie przez rodzica w imieniu dziecka powództwa o ochronę dóbr osobistych przeciwko drugiemu z rodziców tego dziecka jest czynnością z zakresu reprezentacji dziecka - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie krakowskiego sądu. Powództwo w imieniu dziecka przysługuje drugiemu rodzicowi w sytuacji braku zainteresowania nim.

04.06.2022

Uchwała SN: KRS nielegalna, niezawisłość sędziów do oceny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana od 2018 r. nie jest organem tożsamym z organem konstytucyjnym - stwierdza przyjęta w czwartek uchwała poszerzonego składu Sądu Najwyższego. Ale dodaje, że brak jest podstaw do przyjęcia z góry, że każdy sędzia nominowany po 2018 roku przez KRS nie spełnia wymogu minimum bezstronności, chociaż wszyscy "nowi" sędziowie dotknięci są wadą złego powołania.

02.06.2022