Nie wiadomo, kto po rozwodzie może wnieść powództwo o unieważnienie kredytu

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy były mąż, kredytobiorca, jest zobowiązany brać udział w sprawie wszczętej przez byłą żonę w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu. Powódka żądała stwierdzenia przez sąd, że w umowie zawarte były klauzule niedozwolone. W pierwszej instancji sąd oddalił powództwo wobec banku.

14.03.2023

SN: Rzecznik Finansowy nie przekonał o bezprawności wyroku w sprawie kredytu w SKOK

Prawo cywilne Finanse

Rzecznik Finansowy występując ze skargą nadzwyczajną w obronie kredytobiorcy nie uzasadnił, w jaki sposób postępowanie sądowe przeprowadzone przez sąd powszechny i wydany wyrok miały naruszyć podstawowe zasady i gwarancje konstytucyjne, składające się na klauzulę demokratycznego państwa prawa – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i odrzuciła skargę.

10.03.2023

SN: Prokurator Wrzosek poczeka na orzeczenie do 18 maja

Prawo karne Prawnicy

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego rozpoznawała w czwartek wniosek Prokuratora Regionalnego w Szczecinie o uchylenie immunitetu prokurator Ewie Wrzosek z Warszawy. Prokuratura zamierza ją oskarżyć o przekroczenie uprawnień, czyli przekazanie informacji ze śledztwa nieuprawnionym osobom. Rozpoznający sprawę sędzia Zbigniew Korzeniowski odroczył ją do 18 maja.

09.03.2023

Zbrodnie sądowe czekają na osądzenie, bo wstrzymują je trudne pytania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie podejrzani o popełnienie zbrodni komunistycznej nie prędko doczekają się rozstrzygnięcia. Chodzi o wydawanie wyroków skazujących w czasie stanu wojennego na opozycjonistów. Wszystkie wnioski prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej wpływające do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego czekają na podjęcie uchwały siedmiu sędziów, która rozstrzygnie, czy po 50 latach mogą być karani.

08.03.2023

NSA: Minister ma ujawnić dokumenty z konkursu Funduszu Sprawiedliwości

Prawnicy Administracja publiczna

Dokumenty złożone w toku postępowania konkursowego na przyznanie dotacji przez ministra sprawiedliwości stanowią część dokumentacji, a zatem stają się częścią zebranego materiału dowodowego danej sprawy. Taki materiał dowodowy stanowi więc informację o "sprawie publicznej" - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i nakazał udostępnienie umowy na projekt wspierający wolność sumienia osób LGBT.

07.03.2023

SN: Ława oskarżonych nie dla pozwanych prawników z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawo cywilne Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Mówiąc o zamiarze skierowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości powództwa cywilnego związanego z krytyczną opinią prawną projektu ustawy autorstwa naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarz powiedział o zamiarze posadzenia ich na ławie oskarżonych. Sąd Najwyższy nakazał opublikowanie sprostowania, bo ława oskarżonych dotyczy postępowania karnego.

03.03.2023

SN: Zemsta za zastosowanie aresztu – sędzia obroniła immunitet

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ta sprawa potwierdza jak ważny jest immunitet sędziego, gdyż wnioskodawca wykorzystał wniosek o uchylenie immunitetu jako wyraz zemsty na sędzi, która zastosowała wobec niego areszt. Prokurator w tej sprawie odmówił ścigania sędzi, podobnie jak rzecznik dyscyplinarny, który uznał, że nie doszło do szkody. Nie oznacza to jednak, że sędziowie są bezkarni – podkreślił Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

02.03.2023

SN: Prokuratura niesłusznie oskarżała i aresztowała, a następnie kwestionowała zadośćuczynienie

Prawo karne

Prezes spółdzielni mieszkaniowej z Olsztyna przesiedział osiem miesięcy w areszcie. Sąd uwolnił go od odpowiedzialności za domniemaną korupcję, bo oskarżenia były niezasadne. A następnie zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd wymiaru sprawiedliwości. Prokurator Generalny wniósł kasację, a po jej bezskuteczności – skargę nadzwyczajną. Milion 680 tys. zadośćuczynienia – to zdaniem prokuratora – niesprawiedliwość.

01.03.2023

SN wyjaśni problem z uzyskaniem klauzuli wykonalności po cesji wierzytelności

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Izba Cywilna Sądu Najwyższego rozstrzygnie problem, z którym nie mogą się uporać sądy: Czy po zmianach kpc z 4 lipca 2019 r. dopuszczalne jest wydanie dalszego tytułu wykonawczego następcy prawnemu wierzyciela wskazanego w tytule wykonawczym. A także - czy przejście uprawnienia na rzecz nowego wierzyciela może zostać wykazane wyłącznie dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

01.03.2023

Sąd uchyla decyzję ministra, który odmawia podania kodu do systemu losowego przydziału spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jaki kształt ma kod systemu losowego przydziału spraw w sądach – tego nikt nie wie. Od sierpnia 2017 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska próbuje uzyskać od ministra sprawiedliwości informacje dotyczące kodu źródłowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie właśnie uchylił decyzję ministra odmawiającą udostępnienia tej informacji publicznej.

27.02.2023

SN: Przez trzy lata nie można było ściągnąć od radcy prawnego 20 zł za kasację

Prawnicy

Umorzenie postępowania wobec braku wyegzekwowania zasądzonych kosztów postępowania. Komornicy odmawiali wszczęcia postępowania, a to z powodu niewłaściwego rewiru, a innym razem - z powodu bezskuteczności egzekucji. Nie udało się nawet zająć składek radcowskich w okręgowej izbie. A po trzech latach nastąpiło przedawnienie.

27.02.2023

SN: Sąd nie zmniejsza kary umownej bez porozumienia ze stroną

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Określona przez stronę zmniejszona kara umowna wyznacza ramy dopuszczalnej ingerencji sądu w treść stosunku zobowiązaniowego – orzekł Sąd Najwyższy. I uwzględnił skargę kasacyjną pozwanego inwestora w sprawie z powództwa wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane. Chodziło o ocenę skuteczności złożonego przez inwestora zarzutu potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej.

24.02.2023

NSA: Sędzia powołany przez neoKRS, ale bez obaw o stronniczość

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego brak jest jakichkolwiek podstaw, aby zakładać, że sędzia Zbigniew Łoboda "wykorzystał" sposób powołania członków Krajowej Rady Sądownictwa, w celu uzyskania nominacji na sędziego NSA. Brak też jakichkolwiek podstaw do tego, aby zakładać, że sędzia ten będzie się kierował podczas orzekania, wizją dotyczącą zbliżających się wyborów parlamentarnych.

22.02.2023

SN: Zastępca krajowego rzecznika może oskarżać wszystkich sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skoro główny rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych może oskarżać sędziów sądów rejonowych, to tym bardziej jego zastępca – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. I dodała, że po nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie ma wątpliwości co do uprawnień oskarżycielskich zastępcy rzecznika głównego.

17.02.2023

SN: Prokurator nie napisał o przynależności do partii lub fundacji, ale to nie był czyn szkodliwy społecznie

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Doszło do zaniechania przez obwinionego prokuratora z powodu niedbalstwa, ale jest to czyn o minimalnej szkodliwości – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i umorzyła postępowanie. Nie wypełnił on kwestionariusza o przynależności do partii lub fundacji, gdyż był zawieszony w czynnościach służbowych od 2005 roku. Uznał, że nie jest wobec tego czynnym prokuratorem i przepis go nie obowiązuje.

16.02.2023

Wyrok bez uzasadnienia, bo sędzia przeszedł w stan spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyjątkowa sytuacja powstała w Sądzie Okręgowym w Katowicach z powodu przejścia w stan spoczynku sędziego sprawozdawcy, co wynikało z regulaminu i decyzji ministra sprawiedliwości. Wyrok dotyczący 40 oskarżonych pozostał bez pisemnego uzasadnienia. Powstało pytanie, czy brak jest możliwości sporządzenia uzasadnienia w sprawie? Tę kwestię rozstrzygnie Sąd Najwyższy.

16.02.2023

SN po raz czwarty uchyla orzeczenie wydane przez sędziego Schaba

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej z powodu zasiadania w składzie orzekającym sędziego Piotra Schaba. SN uznał, że związki sędziego z władzą są tak silne, że nie daje on gwarancji bezstronnego i niezawisłego orzekania. Dwóm oskarżonym, którzy są już osadzeni, przedłużono areszt tymczasowy na trzy miesiące.

15.02.2023

SO: Ściganie prokuratora z afery Amber Gold możliwe, ale bez udziału Izby Dyscyplinarnej i TK

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawcy piramidy finansowej Amber Gold zostali już skazani, ale odpowiedzialność prokuratora za zaniechania rozstrzygnęła się dopiero w styczniu tego roku. Sąd Okręgowy w Elblągu utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania wobec prokurator oskarżonej o niedopełnienie obowiązków służbowych i przekroczenie uprawnień. W uzasadnieniu padły ważne argumenty: Izba Dyscyplinarna nie była sądem, a wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie wiążą sędziów.

14.02.2023

SN rozstrzygnie, czy zamknięcie kancelarii przez komornika pozbawia go możliwości złożenia skargi

Prawo cywilne Prawnicy

Sąd Najwyższy rozstrzygnie wkrótce, czy komornik, który zamknął już swoją kancelarię, może skarżyć do sądu postanowienia o zmianie kosztów egzekucyjnych, które wydał, gdy był aktywny zawodowo. W tle występuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niekonstytucyjności opłat stosunkowych w wysokości 15 procent wartości wyegzekwowanego świadczenia.

13.02.2023