SN: Brak sędziów, losowanie i Covid nie usprawiedliwiają przewlekłości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sprawa ta ilustruje trudną sytuację w sądach. Brak kadr, pandemia Covid-19, skomplikowany system losowania oraz oczekiwanie na termin rozprawy wynoszący ponad dwa lata. Sąd Najwyższy przyznał odszkodowanie skarżącej, uznając, że obciążenie pracą, ilość spraw oraz stan kadry orzeczniczej, mogą co najwyżej prowadzić do stwierdzenia, że przewlekłość postępowania w konkretnej sprawie nie jest wynikiem zaniedbań.

17.08.2022

SN: Nakaz zapłaty w sprawie frankowej do uchylenia, bo należało zbadać umowę

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Nawet w toku sprawy w postępowaniu nakazowym, sąd bada z urzędu abuzywność postanowień umowy. Zaniechanie w tym zakresie i wydanie nakazu zapłaty bez dokonania tej oceny na gruncie art. 385(1) par. 1 k.c. stanowi rażące naruszenie prawa - orzekł Sąd Najwyższy.

15.08.2022

Pytanie do SN: "polskie obozy" to sprawa dla polskiego czy niemieckiego sądu

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy przyjął skargę kasacyjną złożoną przez pełnomocników byłego więźnia obozu w Auschwitz. Problem wynikał w publikacji niemieckiego portalu informacyjnego, który posłużył się sformułowaniem "polskie obozy" zagłady, co naruszało dobra osobiste polskiego obywatela. Kwestią sporną jest, czy sprawa ma być rozpoznawana w Niemczech czy w naszym kraju.

12.08.2022

SN: Wezwanie na nieaktualny adres to nieskuteczne doręczenie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zaskarżone przez Prokuratora Generalnego orzeczenie zaoczne nie spełniało podstawowego standardu i jako wadliwe należało je wyeliminować z obrotu prawnego - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że błąd polegał na tym, że sąd uznał iż odpis pozwu i wezwanie na rozprawę na nieaktualny adres było doręczeniem skutecznym i umożliwiającym wydanie wyroku zaocznego.

11.08.2022

SN: Sędzia przyjął wątpliwą nominację, a teraz wnioskuje o wyłączenie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie orzekający w Sądzie Najwyższym coraz częściej stoją przed dylematem orzekania w sprawie sędziów sądów powszechnych, którzy są w tej samej sytuacji, a którym strony zarzucają brak bezstronności. Wobec tego nawet nowopowołani sędziowie do Sądu Najwyższego zanim przystąpią do merytorycznego orzekania składają wnioski o wyłączenie.

11.08.2022

Koniec pandemii to zdarzenie niepewne, a skład sądu może naruszać prawo do sprawiedliwego procesu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Sędziowie mają wątpliwości natury konstytucyjnej, czy sąd w składzie jednoosobowym, wynikającym z epizodycznych przepisów covidowych, jest „sądem ustanowionym ustawą” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, skoro ustawa nie podała wyraźnego terminu zakończenia okresu jej obowiązywania. Co więcej, nie uzależnia się tego końcowego terminu od zdarzenia przyszłego.

10.08.2022

SN rozstrzygnie, czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest stroną przy zawieszonym postępowaniu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Kodeks postępowania cywilnego w ogóle nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego przez powoda lub pozwanego, jako strony w procesie restrukturyzacyjnym dotyczącym firm. Posiadanie statusu strony ma istotne znaczenie przy dokonywaniu przez sąd doręczeń odpisów pism procesowych i orzeczeń. Jednak powstaje pytanie, czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest stroną w tej sytuacji.

05.08.2022

NSA odpowie, czy można uchylać decyzję reprywatyzacyjną na podstawie sytuacji sprzed obowiązywania ustawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Przy rozpatrywaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z lutego 2020 r., wydanego w sprawie skargi na decyzję Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, wyłoniło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości sądu drugiej instancji.

03.08.2022

TSUE: Małoletni cudzoziemiec bez opieki ma prawo do odwołania się do sądu

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Rozporządzenie Dublin III w związku z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej skutecznie przyznaje prawo do odwołania do sądu małoletniego bez opieki przeciwko postanowieniu o odmowie opieki. Z drugiej strony występujący w takiej sprawie krewny tego małoletniego nie korzysta z takiego prawa - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

02.08.2022

Niedbalstwo czy błąd pełnomocnika nie zawsze pokryje ubezpieczenie OC

Prawo cywilne Prawnicy

Jeśli adwokat lub radca prawny podejmuje się prowadzenia spraw o dużej wartości, to powinien ubezpieczyć się na większą sumę niż przewidują to generalne ubezpieczenia OC. Inaczej będzie płacił odszkodowanie z własnej kieszeni - tak wynika z analizy wyroków wydanych w ostatnim czasie przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy. Błąd przy wykonywaniu pomocy prawnej może drogo kosztować.

02.08.2022

Odstąpienie od umowy ustawowe a umowne - ważne okoliczności

Wymiar sprawiedliwości

Przepisy cywilne przewidują różne sytuacje, w których umowa przestaje obowiązywać. Można od niej odstąpić - to powrót do sytuacji, w której w ogóle nie obowiązywała, czyli nie ma żadnych skutków prawnych. Można też ją rozwiązać - za zgodnym porozumieniem stron lub wypowiedzieć. Samo odstąpienie może być oparte na umowie lub ustawie i zależy od okoliczności.

30.07.2022

Izba Odpowiedzialności Zawodowej wypowiada się o wyłączeniu sędziego i właściwości sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wydała trzy kolejne orzeczenia w sprawach, które wpłynęły do zniesionej już Izby Dyscyplinarnej. Dotyczą one wniosku o wyłączenie sędziego, a także dwóch wniosków o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego dla obwinionych sędziów - jednego aktywnego zawodowo, drugiego - w stanie spoczynku.

29.07.2022

SN podejmie uchwałę w sprawie odrzucenia apelacji i konieczności uzasadnienia z urzędu

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 roku nadal budzi wątpliwości sądów. Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło istotne dla praktyki sądowej zagadnienie prawne - czy sąd odwoławczy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia o odrzuceniu apelacji oraz czy z urzędu doręcza stronie postanowienie o odrzuceniu apelacji z uzasadnieniem?

25.07.2022

SN odpowie, czy ZUS może pozwać komornika za brak opłat

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sądy mają problem z opłatami, które powinien zapłacić komornik sądowy za informacje o kontach dłużników, płatników składek. Nie wiedzą, czy ZUS-owi przysługuje roszczenie do sądu cywilnego o zapłatę należności w postępowaniu egzekucyjnym. Izba Cywilna Sądu Najwyższego podejmie w tej sprawie uchwałę.

23.07.2022

Strasburg: Zawieszanie postępowań w oczekiwaniu na decyzję TK narusza Konwencję

Wymiar sprawiedliwości

Długotrwałe zawieszenie spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego narusza wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do sądu w rozsądnym czasie oraz prawo do efektywnych środków odwoławczych - stwierdził w ogłoszonym w czwartek orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

22.07.2022

Nagana dla adwokata, który lekceważył sąd i klienta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obwiniony adwokat otrzymał karę nagany za to, że nie uczestniczył jako obrońca w rozprawach i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa na kilku terminach rozpraw. Ponadto zaniedbał złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze przez swego klienta. Swoją postawą przedłużył proces o kilka miesięcy.

21.07.2022

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej wydała pierwsze orzecznie

Prawnicy

Sędziowie orzekający w nowoutworzonej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zostali przydzieleni do spraw, w których będą sprawozdawcami. Zostało też wydane pierwsze orzeczenie dotyczące wyznaczenia sądu dyscyplinarnego do rozpoznawania sprawy sędziego w pierwszej instancji.

20.07.2022

SN: Badanie wariografem pomogło ujawnić sprawców brutalnej zbrodni

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła wyroki uniewinniające wymierzone współsprawcom zabójstwa biznesmana z Pomorza. Pozostawiła karę dożywocia dla jednego ze sprawców, gdyż wykazano, że zabił ofiarę ze szczególnym okrucieństwem - grzebiąc ją żywcem. Jednym z dowodów były wyniki badania wariografem oskarżonego. Nieskuteczny okazał się zarzut kasacji, że odbyło się to wbrew jego woli i naruszało kodeks.

09.07.2022

Skarga nadzwyczajna: Dziecko odziedziczyło długi, chociaż było notarialne zrzeczenie

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Wnuczka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami, chociaż matka złożyła notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu córki. Sąd uznał, że nastąpiło to już po upływie terminu dopuszczalnego przez prawo. Stając w obronie praw dziewczynki, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną na jej korzyść. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej przyznał rację rzecznikowi i uchylił niesprawiedliwy wyrok.

07.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski