Sędzia Juszczyszyn wygrywa z Sądem Najwyższym o dobre imię

Prawo cywilne

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że uchwała Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna w pracy sędziego i obniżenie mu pensji o 40 proc. nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. Wyrok zapadł 3 lipca br. w procesie o ochronę dóbr osobistych przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Najwyższemu.

04.08.2021

SN: Porozumienie z prokuratorem, mimo jego nieobecności

Prawo karne Prawnicy

Wyrażenie przez pokrzywdzonego bądź prokuratora braku sprzeciwu wobec wniosku o dobrowolne poddanie się karze, nie oznacza automatycznego uwzględnienia przez sąd wniosku złożonego przez oskarżonego. To do sądu należy zbadanie przesłanek co do uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, a obecność prokuratora nie jest konieczna - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

03.08.2021

SN: Stan spoczynku sędziego z dniem prawomocności uchwały KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Praktyka wskazywania przez Krajową Radę Sądownictwa w uchwale konkretnej daty przejścia sędziego w stan spoczynku jest niewłaściwa - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i uchylił kolejną uchwałę Rady. Sąd podkreślił, że przejście sędziego w stan spoczynku następuje z dniem prawomocności uchwały KRS i mają na to wpływ okoliczności, których Rada nie jest w stanie przewidzieć w chwili jej podejmowania.

30.07.2021

NSA: Wynagrodzenie członków NRA jest jawne

Prawnicy

Pełnienie funkcji członka Naczelnej Rady Adwokackiej i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia nie jest objęte sferą prywatną, lecz pozostaje w związku z realizacją ustawowych kompetencji samorządu zawodowego. Jest informacja publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i stwierdził bezczynność tego organu.

29.07.2021

Sąd: Stanowisko kuratora kluczowe w procesie sądowym

Wymiar sprawiedliwości

Częściowo ubezwłasnowolniony domagał się zasądzenia na jego rzecz 30.000 zł, powołując się na to, że strona pozwana prześladuje go. Kurator powoda został wezwany do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie w zakreślonym terminie pod rygorem odrzucenia pozwu. W terminie takie oświadczenie nie zostało złożone, więc postępowanie nie może być prowadzone - orzekł Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie.

29.07.2021

NSA: Nieuprawniona odmowa wpisu na listę radców prawnych

Prawnicy

Okręgowa Izba Radców Prawnych nie jest uprawniona do weryfikacji wyników egzaminu radcowskiego, czy podważania dokumentu komisji egzaminacyjnej w sprawie stwierdzenia uzyskania pozytywnego wyniku tego egzaminu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i potwierdził, że tytuł doktora prawa zwalnia od odbycia aplikacji.

27.07.2021

SN: Każde wezwanie do ugody przerywa bieg przedawnienia, bez względu na cel

Prawo cywilne

Nie jest istotne dla sądu, czy strona postępowania cywilnego chciała ominąć prawo, wzywając do próby ugodowej. Nie podlega indywidualnej kontroli czy w danym przypadku celem powoda w postępowaniu nieprocesowym było konkretnie dochodzenie roszczenia, czy realizacja innych planów lub interesów - stwierdziła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

24.07.2021

SA: Ugoda i zrzeczenie się praw nie zamyka drogi do sądu

Prawo cywilne

W ocenie Sądu Apelacyjnego, jeśli z treści pozwu w sposób jednoznaczny wynikało, że powód domaga się wydania wyroku po przeprowadzeniu rozprawy, to rozprawę należało wyznaczyć. Mimo wcześniej podpisanej ugody, w której powód zrzeka się roszczeń. Sąd Okręgowy wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, co skutkowało pozbawieniem powoda możliwości obrony jego praw.

23.07.2021

TK: Kasacja oczywiście niezasadna tylko z ustnym uzasadnieniem

Prawo karne

Brak obowiązku sporządzenia przez Sąd Najwyższy uzasadnienia postanowienia o oddaleniu oczywiście bezzasadnej kasacji, wydanego na rozprawie, gdy strona nie jest pozbawiona wolności, jest zgodny z prawem do sądu - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Ustne uzasadnienie stanowi minimalną gwarancję praw skarżącego.

22.07.2021

Sąd: Doręczenia zastępcze mają zastosowanie także w sprawach wykroczeniowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sąd pierwszej instancji uniewinnił obwinionego, uznając, że nie został on skutecznie wezwany do wskazania danych użytkownika pojazdu, który miał nieprawidłowo zaparkować pojazd. Doręczenie korespondencji przez awizo było skuteczne. Apelacja Straży Miejskiej wniesiona od wyroku sądu była więc zasadna - orzekł Sąd Okręgowy w Siedlcach.

22.07.2021

NSA: Dobrowolna kwarantanna uzasadnia przywrócenie terminu

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus szczepienia

Jeśli uchybienie terminu do złożenia skargi nastąpiło na skutek przeszkody, której strona nie była w stanie usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, to termin ten biegnie od początku - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Taką przyczyną niezawinioną jest dobrowolne poddanie się kwarantannie po kontakcie z osobą chorą na Covid-19.

22.07.2021

SN: Sprawa o alimenty przeciwko rodzicom - nie w trybie uproszczonym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W stanie prawnym po zmianie Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r., sprawa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych z powództwa małoletniego dziecka przeciwko rodzicowi, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym - brzmi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

17.07.2021

TSUE: Polski system dyscyplinarny wobec sędziów sprzeczny z prawem UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce, który nie zapewnia niezależności Izby Dyscyplinarnej, nie jest zgodny z prawem Unii - stwierdził w ogłoszonym w czwartek wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję Europejską i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa UE.

15.07.2021

SN: Delegacja sędziego na czas pełnienia funkcji jest nieważna

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skoro sędzia sprawozdawca nie dysponował uprawnieniem do orzekania w sądzie apelacyjnym, to siłą rzeczy nie mógł wydać wyroku, a wyrok nie powodował skutków prawnych - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Dlatego, że delegacja sędziego ,,na czas pełnienia określonej funkcji”, nie jest znana polskiemu prawu kształtującemu ustrój sądów powszechnych - dodał sąd.

13.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN osądza bezprawie sądowe PRL jako zbrodnię komunistyczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej utrzymał w mocy orzeczenie zezwalające na pociągniecie do odpowiedzialności karnej sędziego za dwa wyroki wydane na opozycjonistów w stanie wojennym w 1982 roku. Czyny te od lipca 2020 roku uznawane są za zbrodnię komunistyczną i zbrodnię przeciwko ludzkości, która się nie przedawnia.

12.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Uniewinnienie prokurator, która nagrywała szefową

Prawo karne

Konflikt emocjonalny między prokuratorami i mobbing, zaistniały w Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu, doprowadził do kilku procesów dyscyplinarnych. W tym do oskarżenia jednej z prokuratorek o naruszenie godności zawodu poprzez niewłaściwe gesty, niewykonanie polecenia służbowego i nagrywania rozmów z przełożoną. Izba Dyscyplinarna uznała, że przyczyną zarzutów jest trudna osobowość szefowej.

12.07.2021

Kary dla prawników surowe, ale procesy są uczciwe

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wydalenie z zawodu lub zawieszenie w czynnościach zawodowych radcy prawnego czy adwokata to ostateczna broń samorządów, aby zachować wizerunek i wiarygodność. Takie osoby są wielokrotnie wcześniej karane, także przez sądy karne. Naganne zachowanie w życiu prywatnym jest równie surowo oceniane, jak i zaniedbania w kancelarii.

10.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Charakter usług radcowskich nakazuje podnosić kwalifikacje

Prawnicy

Radca prawny zobowiązany jest do zachowania etycznego, które powinno być wzorem dla całej społeczności - orzekła Izba Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i uznała za słuszne ukaranie naganą radcy za brak udziału w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym. - Naruszenie obowiązku doskonalenia zawodowego godzi bezpośrednio w interes klientów - dodał SN.

10.07.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski