Strasburg: Żart na sali sądowej, to nie jest obraza sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ukaranie karą pieniężną za obrazę sądu adwokata, który opowiedział dowcip na sali sądowej, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, sąd nie może się obrażać z błahych powodów, a wszelkie kary związane z wykonywaniem prawa do wolności wypowiedzi na sali sądowej muszą być dobrze uzasadnione.

20.05.2022

TSUE: Jeśli oskarżony zbiegł, możliwy wyrok zaoczny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W razie niemożności ustalenia miejsca pobytu oskarżonego może on być sądzony lub skazany w trybie zaocznym, lecz ma następnie prawo do wznowienia postępowania co do istoty sprawy i przeprowadzenia go w swojej obecności - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Ale zastrzegł, że prawa tego można mu jednak odmówić, jeżeli rozmyślnie uchylał się on od wymiaru sprawiedliwości.

19.05.2022

NSA: Prokuratorskie zarzuty uzasadniają zwolnienie policjanta

Prawo karne Policja

Prokurator przedstawił policjantowi zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego mającego związek z pełnioną służbą. Zwierzchnicy postanowili zareagować i zwolnili funkcjonariusza ze względu na interes służby. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że każdy policjant, by mógł skutecznie wykonywać obowiązki, musi pozostawać poza wszelkimi podejrzeniami o jakiekolwiek zachowania sprzeczne z prawem.

18.05.2022

SN: Umowy kredytowe we frankach z rażącym naruszeniem Konstytucji

Prawo cywilne Rynek i konsument

W skargach nadzwyczajnych dotyczących kredytów frankowych doszło do naruszenia zasad i wartości wywodzonych z Konstytucji RP - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN. A zwłaszcza zasady ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami oraz zasady sprawiedliwości społecznej. Spowodowało to wyeliminowanie zaskarżonych nakazów zapłaty z obrotu prawnego przez sąd.

18.05.2022

SN: Sędzia z kredytem hipotecznym może rozstrzygać spory frankowe

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy w sprawie, której przedmiotem są roszczenia związane z taką umową zawartą przez ten bank z innym podmiotem - taka uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w zeszłym tygodniu.

17.05.2022

SN odpowie, czy wyznaczenie innego sędziego po uchyleniu wyroku powoduje nieważność

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie. Jednak, gdy przewodniczący wyznaczył nowy skład wbrew ustawie, czy postępowanie jest nieważne? - takie zagadnienie przedstawił Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Kwestia ta wyłoniła się po zmianie przepisów procedury cywilnej trzy lata temu.

12.05.2022

WSA: Więzienny grafik zajęć sportowych to informacja publiczna

Administracja publiczna RODO

Zadaniem dyrektora zakładu karnego jest przygotowanie harmonogramu zajęć sportowych dla osadzonych. Dokument ten jest związany z funkcjonowaniem placówki, wydatkowaniem środków publicznych oraz realizacją zadań o charakterze publicznym. Tym samym zawiera on informacje publiczne i podlega udostępnieniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

10.05.2022

Izba Dyscyplinarna uchyla immunitet sędziemu podejrzanemu o jazdę w stanie nietrzeźwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w składzie jednoosobowym chyliła dzisiaj, 9 maja br. immunitet sędziemu z Sądu Okręgowego w Lublinie. Powodem zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej było podejrzenie popełnienia wykroczenia drogowego w stanie nietrzeźwości. Uchwała nie jest prawomocna i przysługuje od niej zażalenie.

09.05.2022

SN: Komornik pobiera opłatę stosunkową przy przedawnieniu roszczenia

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji z uwagi na oczywisty upływ terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z tytułu wykonawczego, gdy wierzyciel nie przedłożył dokumentów świadczących o przedawnieniu, komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10 proc. egzekwowanego świadczenia - taką uchwałę podjął SN na pytanie Sądu Rejonowego w Głubczycach.

06.05.2022

TSUE: Osoba objęta ENA powinna zostać zwolniona z aresztu, gdy terminy przekazania upłynęły

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Pojęcie siły wyższej, która udaremniła wykonanie europejskiego nakazu aresztowania, nie rozciąga się na przeszkody prawne wynikające ze środków prawnych wniesionych przez osobę, której dotyczy nakaz. Jeżeli zainteresowana osoba nie została przekazana w przewidzianych terminach, powinna ona zostać zwolniona z aresztu - orzekł Trybunał Sprawiedliwości.

03.05.2022

SN: Możliwe wyłączenie sędziów, którzy orzekają w sprawach swojego sądu

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

W sprawie wszczętej i niezakończonej w pierwszej instancji przed wejściem w życie zmian w kodeksie postępowania cywilnego dotyczących wyłączenia sędziego, sąd drugiej instancji uwzględnia zarzut naruszenia przepisu, gdy to uchybienie mogło mieć wpływ na wynik sprawy. W takiej sytuacji uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje innemu sądowi równorzędnemu z sądem pierwszej instancji.

02.05.2022

SN: Kandydatka na sędziego nie zwróciła nadpłaty, więc nie została przedstawiona prezydentowi

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Cechy nieskazitelnego charakteru sędziego nie można identyfikować z brakiem karalności czy też niepopełnieniem czynu zabronionego. Wzorcem oceny są bowiem wartości etyczne i moralne, które niekoniecznie muszą być odzwierciedlone w systemie prawnym. SN podkreślił, że nie można dopuszczać do służby sędziowskiej osób nieposiadających koniecznych kwalifikacji etycznych i pozostawił uchwałę KRS w mocy.

28.04.2022

Izba Dyscyplinarna: Radca skruszony, sprawa osądzona, dalej skarżyć nie wolno

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zakwestionowanie przez obwinionego radcę prawnego stanu faktycznego, po tym jak zgodził się na ukaranie za swe zaniedbania, było niedopuszczalne. Spowodowało uprawomocnienie się orzeczenia wydanego w pierwszej instancji. W sprawie doszło więc do wydania przez sąd odwoławczy orzeczenia, pomimo tego że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone.

26.04.2022

Izba Karna SN odpowie, czy Izba Dyscyplinarna skutecznie uchyla immunitety prokuratorom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czy prokurator, która zaniedbała swoje obowiązki nie ścigając szefa spółki Amber Gold, został skutecznie uchylony immunitet? - na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. W konsekwencji, czy oskarżona może stanąć przed sądem karnym. A także, gdyby nastąpił błąd proceduralny, czy może domagać się odszkodowania za pozbawienie jej prawa do niezawisłego sądu dyscyplinarnego?

23.04.2022

SN: Doręczenie postanowienia nie zawsze oznacza, że można je zaskarżyć

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem w postępowaniu egzekucyjnym nie stanowi przesłanki dopuszczalności zażalenia na postanowienie komornika lub sądu, wydane przez sąd na posiedzeniu niejawnym (art. 766(1) par. 1 k.p.c.) - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

22.04.2022

Izba Dyscyplinarna nie orzekła w sprawie sędziego Rutkiewicza - jej skład do oceny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła posiedzenie w sprawie zażalenia sędziego Rutkiewicza do czasu rozpoznania przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN wniosku o wyłączenie od orzekania jej sędziów z powodu braku ich bezstronności i niezawisłości. Obrońcy wnieśli też wniosek o przekazanie składowi 7 sędziów pytania o udział ławników w rozpoznawaniu zażalenia.

20.04.2022

SN: Niezdolność do pełnienia urzędu sędziego - KRS pomija opinie biegłych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa nie uwzględniła wniosku o przeniesienie skarżącego sędziego w stan spoczynku. Uchwałę w tej sprawie uchyliła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, gdyż Rada nie podała motywów, którymi się kierowała, a więc złamała prawo. Zamówiła opinie biegłych - psychiatry i psychologa - lecz z nich nie skorzystała.

20.04.2022

SN: Porwanie dziecka z Włoch do Polski było bezprawne, musi więc wrócić do ojca

Prawo cywilne

Zaskarżone orzeczenie zostało wykonane, a dziecko powróciło do Włoch i przebywa obecnie pod opieką ojca. Nie można zatem stwierdzić, że zasada demokratycznego państwa prawnego wymagała, a nawet dopuszczała wniesienie skargi nadzwyczajnej i uchylenie zaskarżonego postanowienia - stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i odrzuciła skargę Prokuratora Generalnego.

16.04.2022

SA: Polacy nie mogą być dyskryminowani w sądach z powodu złej obsady

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dostęp do sądu obywateli polskich nie może być w niższym standardzie niż mieszkańców innych państw członkowskich Unii Europejskiej, czy stron Konwencji Praw Człowieka. Przepisy prawa unijnego i Konwencji w każdym kraju winny mieć taką samą treść i wykładnię - stwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Dlatego wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie składek do ZUS musi być uchylony.

15.04.2022

SN: Sąd nie bada przedawnienia wydając ponownie zaginiony tytuł wykonawczy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego sąd nie bada, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym przedawniło się - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego. Istnienie przesłanek nadania klauzuli wykonalności było już przez sąd badane i zostało pozytywnie przesądzone przez wydanie wierzycielowi tytułu wykonawczego, który zaginął.

13.04.2022