SN: Przez trzy lata nie można było ściągnąć od radcy prawnego 20 zł za kasację

Prawnicy

Umorzenie postępowania wobec braku wyegzekwowania zasądzonych kosztów postępowania. Komornicy odmawiali wszczęcia postępowania, a to z powodu niewłaściwego rewiru, a innym razem - z powodu bezskuteczności egzekucji. Nie udało się nawet zająć składek radcowskich w okręgowej izbie. A po trzech latach nastąpiło przedawnienie.

27.02.2023

SN: Sąd nie zmniejsza kary umownej bez porozumienia ze stroną

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Określona przez stronę zmniejszona kara umowna wyznacza ramy dopuszczalnej ingerencji sądu w treść stosunku zobowiązaniowego – orzekł Sąd Najwyższy. I uwzględnił skargę kasacyjną pozwanego inwestora w sprawie z powództwa wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane. Chodziło o ocenę skuteczności złożonego przez inwestora zarzutu potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej.

24.02.2023

NSA: Sędzia powołany przez neoKRS, ale bez obaw o stronniczość

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego brak jest jakichkolwiek podstaw, aby zakładać, że sędzia Zbigniew Łoboda "wykorzystał" sposób powołania członków Krajowej Rady Sądownictwa, w celu uzyskania nominacji na sędziego NSA. Brak też jakichkolwiek podstaw do tego, aby zakładać, że sędzia ten będzie się kierował podczas orzekania, wizją dotyczącą zbliżających się wyborów parlamentarnych.

22.02.2023

SN: Zastępca krajowego rzecznika może oskarżać wszystkich sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skoro główny rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych może oskarżać sędziów sądów rejonowych, to tym bardziej jego zastępca – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. I dodała, że po nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie ma wątpliwości co do uprawnień oskarżycielskich zastępcy rzecznika głównego.

17.02.2023

SN: Prokurator nie napisał o przynależności do partii lub fundacji, ale to nie był czyn szkodliwy społecznie

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Doszło do zaniechania przez obwinionego prokuratora z powodu niedbalstwa, ale jest to czyn o minimalnej szkodliwości – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i umorzyła postępowanie. Nie wypełnił on kwestionariusza o przynależności do partii lub fundacji, gdyż był zawieszony w czynnościach służbowych od 2005 roku. Uznał, że nie jest wobec tego czynnym prokuratorem i przepis go nie obowiązuje.

16.02.2023

Wyrok bez uzasadnienia, bo sędzia przeszedł w stan spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyjątkowa sytuacja powstała w Sądzie Okręgowym w Katowicach z powodu przejścia w stan spoczynku sędziego sprawozdawcy, co wynikało z regulaminu i decyzji ministra sprawiedliwości. Wyrok dotyczący 40 oskarżonych pozostał bez pisemnego uzasadnienia. Powstało pytanie, czy brak jest możliwości sporządzenia uzasadnienia w sprawie? Tę kwestię rozstrzygnie Sąd Najwyższy.

16.02.2023

SN po raz czwarty uchyla orzeczenie wydane przez sędziego Schaba

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej z powodu zasiadania w składzie orzekającym sędziego Piotra Schaba. SN uznał, że związki sędziego z władzą są tak silne, że nie daje on gwarancji bezstronnego i niezawisłego orzekania. Dwóm oskarżonym, którzy są już osadzeni, przedłużono areszt tymczasowy na trzy miesiące.

15.02.2023

SO: Ściganie prokuratora z afery Amber Gold możliwe, ale bez udziału Izby Dyscyplinarnej i TK

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawcy piramidy finansowej Amber Gold zostali już skazani, ale odpowiedzialność prokuratora za zaniechania rozstrzygnęła się dopiero w styczniu tego roku. Sąd Okręgowy w Elblągu utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania wobec prokurator oskarżonej o niedopełnienie obowiązków służbowych i przekroczenie uprawnień. W uzasadnieniu padły ważne argumenty: Izba Dyscyplinarna nie była sądem, a wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie wiążą sędziów.

14.02.2023

SN rozstrzygnie, czy zamknięcie kancelarii przez komornika pozbawia go możliwości złożenia skargi

Prawo cywilne Prawnicy

Sąd Najwyższy rozstrzygnie wkrótce, czy komornik, który zamknął już swoją kancelarię, może skarżyć do sądu postanowienia o zmianie kosztów egzekucyjnych, które wydał, gdy był aktywny zawodowo. W tle występuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niekonstytucyjności opłat stosunkowych w wysokości 15 procent wartości wyegzekwowanego świadczenia.

13.02.2023

SN uniewinnia prokuratora od zarzutu bezczynności w sprawie o molestowanie dziecka

Prawo karne

Jednorazowe dotknięcie przez dziadka wnuczki w żadnej mierze nie mogło wzbudzić podejrzenia u policjanta, że to są czynności seksualne. To rodzina wiedziała, w jaki sposób dziadek zachowuje się w stosunku do jej członków – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej i stwierdziła, że ani prokurator, ani policjant, nie wszczynając postępowania, nie popełnili przestępstwa zaniedbania obowiązków służbowych.

09.02.2023

SN: Uniewinnienie sędziego, któremu zarzucono zlecanie znajomemu biegłemu opinii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia, która powołała osiem razy w ciągu dwóch lat na biegłego bliskiego znajomego nie złamała prawa ani zasad etyki zawodu – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Nie ma przepisu zakazującego zlecania opinii biegłemu sądowemu, który jest małżonkiem, czy bliskim znajomym. Odwołanie KRS i ministra sprawiedliwości na niekorzyść okazało się niesłuszne, SN uniewinnił sędzię od zarzutów.

08.02.2023

SN: Za orzekanie zgodnie z linią TSUE i Strasburga sędzia nie odpowiada

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uchylił uchwałę Izby Dyscyplinarnej, która zawieszała w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okregowego w Warszawie Krzysztofa Chmielewskiego. Sędzia nie przekroczył prawa ani nie uchybił zasadom etyki. Orzekał zgodnie ze swoim sumieniem, a za orzekanie o ile rażąco nie narusza prawa sędzia nie odpowiada. Sąd Najwyższy nie stwierdził jednak- jak chcieli obrońcy – że Izba Dyscyplinarna nie była sądem, a więc że uchwały w ogóle nie było.

07.02.2023

NSA: Jeszcze raz trzeba ocenić egzamin notarialny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu I instancji, nie godząc się z orzeczeniem, że egzamin notarialny został przeprowadzony prawidłowo. Wątpliwości wzbudziły zarzuty zdającego dotyczące procedury oraz trudności technicznych, które spowodowały dwukrotne logowanie się do komputera. Chociaż sąd I instancji uznał, że winny nie był wadliwy pendrive komisji z danymi do wykonania aktu notarialnego.

07.02.2023

​Sędzia frankowicz pozwał bank - SN oceni, czy jest bezstronny

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy wróci do kwestii bezstronności sędziego, który ma kredyt we frankach. Przeanalizuje sytuację sędziego orzekającego w sprawie o unieważnienie umowy kredytowej, gdy sam wystąpił z takim pozwem. Wcześniej SN orzekł, że sędzia, który ma kredyt w danym banku, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy, gdy chodzi o spór pomiędzy tym bankiem i innym podmiotem.

04.02.2023

SN: Możliwe powołanie nowych dowodów dla wykazania faktów, wymienionych w zgłoszeniu wierzytelności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Sprzeciw może być oparty na dowodach nie wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Chociaż art. 258 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe mówi, że inne twierdzenia i zarzuty mogą być zgłoszone tylko wtedy, gdy wierzyciel wykaże, że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe albo że potrzeba ich wskazania wynikła później.

03.02.2023

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN oddala skargę przeciwko sędziemu Żurkowi

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej oddaliła wczoraj na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o ochronę dóbr osobistych na korzyść sędziego Waldemara Żurka. Spór toczył się o obrażające sędziego pomówienie byłej żony jakoby nie płacił alimentów na swoje dzieci. Prokurator Generalny uznał ten wyrok za sprzeczny z konstytucyjną zasadą państwa prawa.

01.02.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN podniosła karę sędziemu za błąd orzeczniczy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Karę upomnienia wymierzył Sąd Najwyższy sędziemu, który popełnił błąd w orzekaniu wysyłając nieletniego do schroniska na trzy miesiące za zniszczenie mienia. Dodatkowo przewinieniem dyscyplinarnym była próba naprawienia tego błędu poprzez błędne i niezgodne z prawem sprostowanie swego wcześniejszego orzeczenia. SN uwzględnił tym samym odwołania ministra sprawiedliwości i rzecznika dyscyplinarnego.

01.02.2023

SA: Sędzia pozwany przez skazanego może orzekać w jego sprawie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skierowanie pozwu o ochronę dób osobistych przeciwko sędziemu przez prawomocnie skazanego przestępcę, nie podważa bezstronności sędziego. Gdyby w takich sprawach stosować automatyzm, oskarżeni i skazani zyskaliby nieograniczone narzędzie do blokowania toczących się z ich udziałem postępowań - orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie odmowy odroczenia kary.

27.01.2023

SN wyłącza stosowanie kodeksu pracy wobec pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy wydał precedensowy wyrok dotyczący pracowników sądów. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN uznała, że kierownikowi sekretariatu w sądzie nie trzeba wypowiadać warunków pracy i płacy, gdy odwołuje się go z pełnionej funkcji bez zmiany stanowiska pracy. Tym samym wyłączono stosowanie Kodeksu pracy, przyznając pierwszeństwo przepisom ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

23.01.2023

Kierownictwo prokuratury z determinacją ścigało prokuratora za banalną stłuczkę

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Przez niemal trzy lata trwało dochodzenie odpowiedzialności wobec prokurator w stanie spoczynku, która doprowadziła do stłuczki drogowej. Zaangażowani byli też kolejni szefowie Prokuratury Krajowej, którzy nie godzili się z umorzeniem postępowania z powodu społecznej znikomej szkodliwości czynu. A Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej pozostawił sprawę bez rozpoznania.

21.01.2023