SN: Prokurator wydalona z zawodu, ławnik składa zdanie odrębne

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Ławnik Sądu Najwyższego Łukasz Berezowski nie zgodził się z wymierzeniem najsurowszej kary prokurator z Wrześni, która prowadziła samochód mając ponad dwa promile alkoholu we krwi. Powodem złożenia przez niego zdania odrębnego była nienaganna dotychczasowa postawa prokurator, nadmierne obciążenie pracą i niezakończone postepowanie przed sądem karnym.

10.05.2019

SN: Skarga nadzwyczajna uwzględniona - milion złotych odsetek to błąd sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uznała, że do 31 grudnia 2015 roku nie było dopuszczalne zastosowanie odsetek wyższych niż odsetki maksymalne. A sąd, który przyjął odsetki umowne w wysokości dwóch procent dziennie popełnił błąd - dodał SN w orzeczeniu z 8 maja br.

09.05.2019

SN: Immunitet prokurator od Amber Gold - uchylony

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Prokurator, która nie podejmowała niezbędnych czynności w sprawie spółki Amber Gold może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. We wtorek 7 maja, Sąd Najwyższy potwierdził słuszność uchylenia immunitetu prokurator w stanie spoczynku, podejrzanej o popełnienie przestępstwa - niedopełnienia obowiązków służbowych.

07.05.2019

SN: Sędzia po zawale nie wymaga urlopu dla poratowania zdrowia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Jeśli sędzia ma możliwość wykonywania pracy i jednocześnie poddania się rehabilitacji, to nie jest konieczne udzielenie jej półrocznego płatnego urlopu dla poratowania zdrowia - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej. Uznał zatem, że odmowna decyzja ministra sprawiedliwości była zgodna z prawem.

07.05.2019

SN: Były prokurator IPN może orzekać w sprawie sędziego aktywnego w PRL

Prawnicy

Sąd Najwyższy w nowej Izbie Dyscyplinarnej nie uwzględnił wniosku sędziego tego sądu Jacka Wygody o wyłączenie go ze składu orzekającego od rozpoznania sprawy przeciwko innemu sędziemu Sądu Najwyższego w wstanie spoczynku. Powód: artykuł sędziego sprzed lat nie świadczy o jakimkolwiek osobistym zaangażowaniu.

06.05.2019

SN: Rozpoznawanie spraw zgodnie z kolejnością wpływu powoduje przewlekłość

Wymiar sprawiedliwości

Oczekiwanie na rozprawę sięgające 15 miesięcy jest przewlekłością - orzekł Sąd Najwyższy w nowej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej. I dodał, że jest to wynik działań prawodawcy, który nakazując rozpoznawanie spraw zgodnie z kolejnością wpływu, nie stworzył instrumentów umożliwiających efektywne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

30.04.2019

SN: Nieważne, kiedy pieniądze dotrą na rachunek sądu - ważne, kiedy zlecono przelew

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Pozwani byli wezwani do uiszczenia opłaty od skargi. W zakreślonym terminie zlecili przelew bankowy na rachunek sądu. Choć pewne czynności bankowe zostały przeprowadzone już po upływie terminu, to nie uzasadniało to odrzucenia skargi. Pozwani dochowali terminu do uiszczenia opłaty - orzekł Sąd Najwyższy.

29.04.2019

SN: Adwokat popadła w konflikt interesów, na rok zamknie kancelarię

Prawnicy

Adwokat, która była pełnomocnikiem przy rozwodzie żony, nie może stać się pełnomocnikiem męża przy podziale majątku wspólnego tych klientów - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej. - Kara zawieszenia na rok wydaje się sankcją adekwatną w stosunku do środowiska korporacyjnego - dodał sąd.

26.04.2019

Strasburg: Rozbieżność w orzecznictwie nie naruszyła prawa do rzetelnego procesu

Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, iż rozbieżność w orzecznictwie sądów krajowych, która została ujednolicona krótko po wydaniu wyroku niekorzystnego dla skarżących, nie stanowiła naruszenia ich prawa do rzetelnego procesu, mimo że późniejsze rozstrzygnięcie byłoby dla nich korzystne.

25.04.2019

SN: Nie będzie surowszej kary, bo poprzedni wyrok za jazdę po pijanemu zatarty

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Oskarżony wcześniej był już skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, ale skazanie uległo zatarciu z mocy prawa zanim do sądu wpłynął akt oskarżenia. Sąd karny jednak nie zwrócił na to uwagi. Wyrok okazał się wadliwy - orzekł Sąd Najwyższy. Problematykę zatarcia skazania objaśnia adwokat Piotr Jankowski

20.04.2019

Strasburg: Prawo do rzetelnego procesu nie obejmuje pytania prejudycjalnego do TSUE

Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 11 kwietnia uznał, iż odmowa zwrócenia się przez niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie stanowi naruszenia prawa do rzetelnego procesu strony, która żądała takiego wniosku przed sądem krajowym.

19.04.2019

TK: Przepis o obliczaniu kary łącznej sprzeczny z konstytucją

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny stwierdził w czwartek, że niezgodny z Konstytucją jest przepis Kodeksu karnego, którego skutkiem jest nierówne traktowanie skazanych przy obliczaniu kary łącznej, w zależności od tego, czy już wcześniej wymierzono im inną karę łączną, czy też nie.

18.04.2019

Prokurator ratowała ojca. Czy sąd pozbawi ją stanu spoczynku i emerytury?

Prawo karne

Izba Dyscyplinarna SN najwcześniej 10 maja br. wyda wyrok w sprawie prokurator w stanie spoczynku, Ewy N., która prowadziła auto po pijanemu, mając we krwi 2,8 promila alkoholu. Obwiniona broni się stanem wyższej koniczności: wskazywała drogę karetce pogotowia, która jechała do ojca.

14.04.2019

Izba Dyscyplinarna SN: Sędziowie naszej Izby zostali wybrani prawidłowo

Wymiar sprawiedliwości

Wybór nowych sędziów Sądu Najwyższego, powołanych przez Prezydenta RP we wrześniu 2018 r. do orzekania jest zgodny z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. A osoby wybrane na wolne stanowiska są uprawnione do orzekania - taki jest sens uchwały podjętej przez całą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

10.04.2019

NSA: Zatrudnienie uprawniające do egzaminu radcowskiego to nie tylko etat

Prawnicy Strefa aplikanta

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z interpretacją ministra sprawiedliwości, że zatrudnienie wymagające wiedzy prawniczej oznacza nie tylko pracę etatową, ale także na umowie o dzieło i zlecenia. Jednak nie można łączyć okresów zatrudnienia na umowach cywilnych i o pracę, aby przystąpić do egzaminu radcowskiego bez aplikacji.

10.04.2019

SA rozstrzygnie, czy pomoc sędziego SN przy pisaniu skargi to korupcja i nadużycie władzy

Prawo cywilne Prawnicy

Sprawa jest precedensowa - sędzia SN pozywa redaktora naczelnego za publikację prasową. Dopiero 3 czerwca br. Sąd Apelacyjny po dopuszczeniu dowodu z programu telewizyjnego, rozstrzygnie, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych sędziego, posądzonego o płatną protekcję i nadużycie władzy. A jeśli tak, to czy pozwany działał bezprawnie?

08.04.2019

Policjantka nie zwróci państwu odszkodowania za przewlekle prowadzone dochodzenie

Aby skarb państwa mógł w drodze regresu odzyskać od policjanta odszkodowanie wypłacone na skutek stwierdzenia przez sąd przewlekłości postępowania przygotowawczego nie wystarczy stwierdzenie jego jakiejkolwiek winy. Konieczne jest ustalenie winy o charakterze umyślnym lub nieumyślnym w postaci rażącego niedbalstwa – uznał Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

07.04.2019