Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do ministra sprawiedliwości o uregulowania prawne warunków transportowania nieletnich, skierowanych przez sąd do szpitali psychiatrycznych. Alarmuje, że przewożone są często bez obecności bliskich, co jest dla nich dodatkową traumą.
Patrycja Rojek-Socha
21.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rodziny osób, które zostały sparaliżowane lub są niepełnosprawne w wyniku błędu medycznego, nie mogły dotychczas liczyć na finansową rekompensatę. Na korzystne dla nich wyroki sądów pozwala niedawna uchwała Sądu Najwyższego, a jednej z takich konkretnych spraw dotyczy skierowana właśnie przez prokuratora generalnego do SN skarga nadzwyczajna.
Katarzyna Nowosielska
21.01.2019
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Od początku roku prezesi sądów rejonowych mają sprawdzać nie tylko szybkość i sprawność komorników ale też ... m.in. ich kulturę pracy. Jeśli do tego się nie przyłożą mogą stracić stanowisko. Celem jest zapobieganie nieprawidłowościom przy komorniczych egzekucjach. Według komorników przepisy są zbyt restrykcyjne i mogą skutecznie zniechęcać kandydatów do tego zawodu.
Patrycja Rojek-Socha
21.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka podjęła w sobotę uchwałę, w której upamiętnia Pawła Adamowicza, zmarłego prezydenta Gdańska. Samorząd adwokatów apeluje jednocześnie o odnowę życia politycznego i społecznego w Polsce.
Krzysztof Koślicki
19.01.2019
Prawnicy
Z roku na rok zwiększa się liczba skazań za znęcanie się nad zwierzętami. Problem w tym, że gros wyroków to nadal kary grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia w zawieszeniu. Coraz częściej składane są zawiadomienia w takich sprawach, jednak musi się zmienić podejście sędziów i prokuratorów. Eksperci wskazują, że minister rolnictwa nie powinien zajmować się ochroną zwierząt.
Patrycja Rojek-Socha
19.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie Monika Frąckowiak z Poznania oraz Olimpia Barańska-Małuszek z Gorzowa mają postawione zarzuty dyscyplinarne. Jednak nie za udział w protestach przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości, ale głównie za przekroczenie terminów przygotowania uzasadnień wyroków.
Krzysztof Sobczak
19.01.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ocenę wiarygodności dowodów przeprowadza sąd orzekający w sprawie. Psycholog może pomóc ustalić w szczególności jaki jest poziom intelektualny oskarżonego, czy rozumie on podstawowe normy społeczne. Biegły nie może jednak oceniać materiału dowodowego - przypomniał Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
19.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany w prawie, które umożliwią organom państwowym zawnioskowanie do sądu opiekuńczego o skierowanie osoby osadzonej w zakładzie karnym na leczenie ambulatoryjne lub w zakładzie zamkniętym.
Krzysztof Sobczak
18.01.2019
Prawo karne Opieka zdrowotna
Kierownictwo resortu przyjęło do wiadomości apel KRS by nie antagonizować grup zawodowych w wymiarze sprawiedliwości, ale podtrzymuje swój zamiar wykorzystania części funduszu na zwroty za dojazdy i dodatki mieszkaniowe sędziów na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądów.
Krzysztof Sobczak
18.01.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Resort pracuje nad możliwością wprowadzenia, orzekanego przez sąd, obligatoryjnego badania i leczenia osób, u których istnieje podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa po wyjściu na wolność. Miałoby to dotyczyć osób u których w trakcie wykonywanej kary rozpoznano chorobę psychiczną, zaburzenia osobowości, lub uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji, a także upośledzenie umysłowe.
Patrycja Rojek-Socha
18.01.2019
Prawo karne Opieka zdrowotna
Dystans między miejscem zamieszkania a miejscem szkolenia, który wynosi ok. 80 km nie może być przeszkodą w wypełnianiu obowiązku samokształcenia przez adwokata - orzekł Sąd Najwyższy. I wskazał, że są także inne formy uzupełniania wiedzy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.01.2019
Prawnicy
Ministerstwo Finansów - jak wynika z ustaleń Prawo.pl - podobnie jak resort sprawiedliwości i eksperci ocenia, że komornicy sądowi, w myśl nowych przepisów nie muszą płacić podatku VAT. Prace nad ogólną interpretacją są na finiszu.
Patrycja Rojek-Socha
18.01.2019
Wymiar sprawiedliwości VAT
Przygotowując kolejne zmiany w procedurze cywilnej resort sprawiedliwości nie dokonał analizy skutków poprzedniej nowelizacji sprzed pięciu lat - twierdzi adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef. I dodaje, że już ona wprowadziła niektóre z rozwiązań proponowanych czy udoskonalanych teraz.
Krzysztof Sobczak
18.01.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Obie sprawy są tożsame. Sądy warunkowo przedterminowo zwolniły dwóch skazanych, ale w okresie próby popełnili oni nowe przestępstwa. Mimo wyroków w zawieszeniu musieli wrócić do więzienia, nakazywały to obowiązujące przepisy. Zmienione je po 2015 r. ale nowe nie odnoszą się do starych spraw - dlatego RPO zdecydował się skierować skargi nadzwyczajne.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Po znowelizowaniu polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym Skarga Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości nie ma żadnych materialnych podstaw - stwierdził polski rząd w przekazanym KE stanowisku. - KE może ten wniosek zachować, ale powstaje pytanie: po co? - powiedział w czwartek wiceszef MSZ Konrad Szymański.
Krzysztof Sobczak
17.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Mniejszy budżet - jak podkreślają sędziowie - może oznaczać gorszy komfort pracy i dla nich, i dla pracowników Sądu Najwyższego, tym bardziej, że są dwie nowe izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. Na tą ostatnią w ramach budżetu SN wyodrębniono ponad 20 mln zł. Co również zostało zapisane w przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej na 2019 r.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dostęp do funduszy Unii Europejskiej powinien być wiązany ze stanem praworządności - stwierdził Parlament Europejski w przegłosowanym w czwartek stanowisku. Eurodeputowani proponują, by eksperci oceniali stan rządów prawa w krajach UE.
Krzysztof Sobczak
17.01.2019
Finanse publiczne
Ubezwłasnowolnienie całkowite jest niezgodne z konstytucyjnymi zasadami godności i wolności człowieka oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - stwierdził rzecznik praw obywatelskich w stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego, który bada skargę osoby ubezwłasnowolnionej.
Krzysztof Sobczak
17.01.2019
Prawo rodzinne
Jeżeli do NSA wpływa niezasadna skarga kasacyjna na postanowienie WSA o odrzuceniu skargi, to brak jest podstaw do przyznania wygrywającej stronie (organowi) kosztów postępowania kasacyjnego. Koszty nie należą się, gdyż zaskarżone postanowienie kończyło postępowanie w sprawie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
17.01.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W ubiegłym roku prokuratorzy skierowali do wojewódzkich sądów administracyjnych 138 skarg na uchwały rad miast, gmin i powiatów dotyczące opłat za holowanie. W ocenie śledczych dla samorządów jest to nadal dodatkowe źródło dochodu, stosują przy tym maksymalne możliwe stawki, znacznie przewyższające ponoszone koszty.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2019
Samorząd terytorialny
Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN wpłynęły dotąd cztery skargi nadzwyczajne. W przypadku jednej z nich sędziowie czekają na akta z sądu apelacyjnego. Termin jej rozpoznania zostanie wyznaczony jednak najwcześniej za kilka tygodni - akta wraz z załącznikami liczą blisko 300 tomów, a skład orzekający musi się z nimi zapoznać.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Proponowana przez rząd nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewiduje zmiany o charakterze wręcz rewolucyjnym, zarówno jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności, surowość kar jak i sposób prowadzenia postępowań wobec podmiotów zbiorowych - pisze Mariusz Minkiewicz, adwokat w zespole postępowań spornych kancelarii CMS.
Mariusz Minkiewicz
17.01.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Prawa podstawowe są zagrożone w kilku państwach Unii Europejskiej - stwierdził w przyjętej w środę rezolucji Parlament Europejski. M.in. za potępieniem działań nakierowanych na osłabianie niezależności wymiaru sprawiedliwości głosowało 390 eurodeputowanych, 153 było przeciw, a 63 wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
16.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
To jedna z poprawek wprowadzona do ustawy budżetowej na 2019 r. Środki przesunięte zostały z budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przeznaczone mają zostać na wynagrodzenia pracowników biurowych i potrzeby biura Rady.
Patrycja Rojek-Socha
16.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Wolność wyrażania opinii jest jednym z najważniejszych praw podstawowych chronionych w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka. Jest gwarantowana w art. 10 Konwencji, lecz nie ma charakteru bezwzględnego - wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
16.01.2019
Prawo karne
Przepis, który uniemożliwia złożenie zażalenia na postanowienie sądu ochrony konkurencji i konsumentów o wyrażeniu zgody na przeszukanie przedsiębiorcy przez prezesa UOKiK jest niezgodny z konstytucją, bo pozbawia całkowicie prawa do sądu. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny.
Jolanta Ojczyk
16.01.2019
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Skargi nadzwyczajne już do Sądu Najwyższego wpływają, ale do tej pory Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie wydała żadnego orzeczenia uchylającego wyrok sądu powszechnego. A tym bardziej SN nie zniweczył żadnego swojego prawomocnego orzeczenia, choć ustawa takie możliwości przewiduje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rozwód pary, która ma dzieci nie jest ich prywatną sprawą, ponieważ wywołuje skutki społeczne. Postępowaniem informacyjnym, mediacjami chcemy zwiększyć świadomość konsekwencji takich decyzji - mówi portalowi Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.
Patrycja Rojek-Socha
16.01.2019
Prawo rodzinne
Na 29 stycznia zwołane zostało Zgromadzenie Sędziów Izby Dyscyplinarnej, które ma wybrać trzech kandydatów na stanowisko kierującego nią prezesa SN. Obecnie izbą kieruje sędzia Jan Majchrowski. Izba Dyscyplinarna podobnie jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, została powołana na mocy nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.
Patrycja Rojek-Socha
16.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
W resorcie sprawiedliwości trwają prace analityczne nad wprowadzeniem rozwiązań umożliwiających szybkie izolowanie sprawcy przemocy od jego ofiar. Rozważane są zarówno instrumenty ochrony prawnej ofiar przemocy jak i zmierzające do zapewnienia terapii dla sprawców
Patrycja Rojek-Socha
16.01.2019
Prawo rodzinne