Postanowienie takie Sąd Okręgowy wydał w czwartek 30 września 2021 r. w składzie: sędzia Jolanta Biernat-Kalinowska, sędzia Hanna Niewiadomska i sędzia Lech Dłuski (sprawozdawca). 

Uchwała Izby Dyscyplinarnej nie jest orzeczeniem SN

Rozstrzygnięcie dotyczy sprawy, która  26 kwietnia 2021 r. wpłynęła do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie. Pełnomocnik Pawła Juszczyszyna złożył wtedy wniosek o wydanie zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna przed wytoczeniem powództwa. To roszczenie miało polegać po pierwsze – na ustaleniu, że uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 4 lutego 2020 r. nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego.

Chodzi o uchwałę podjętą w przedmiocie zawieszenia sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia jego wynagrodzenia o 40 proc. na czas trwania zawieszenia. Po drugie – zaniechaniu naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna i w tym celu nakazanie obowiązanemu (zdaniem wnioskodawcy są to reprezentujący Skarb Państwa Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) usunięcia tej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego.

Czytaj:
Sędzia Juszczyszyn zawieszony z obniżonym wynagrodzeniem>>
Olsztyński SO zawiesił decyzję Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu Juszczyszyna>>
Juszczyszyn domaga się przywrócenia do orzekania, Nawacki nadal odmawia>>

W związku z tym pełnomocnik Pawła Juszczyszyna wniósł do Sądu m. in. o wstrzymanie skuteczności i wykonalności wskazanej wyżej uchwały na czas trwania postępowania zainicjowanego pozwem złożonym przez Pawła Juszczyszyna po uzyskaniu tego zabezpieczenia.

Sąd wstrzymał wykonanie uchwały Izby Dyscyplinarnej

Sąd Okręgowy w Olsztynie w I Wydziale Cywilnym 10 maja 2021 r., w powiększonym składzie trzech sędziów zawodowych, rozpoznał ten wniosek i udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna, tym samym wstrzymując skuteczność i wykonalność uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 4 lutego 2020 r. na czas trwania postępowania zainicjowanego pozwem złożonym przez Pawła Juszczyszyna. Sąd nakazał też obowiązanemu opatrzenie wskazanej wyżej uchwały, opublikowanej na stronie internetowej Sądu Najwyższego, informacją, że jej skuteczność i wykonalność zostały wstrzymane na czas trwania tego postępowania. Oznaczenie to powinno zostać umieszczone na pierwszej stronie treści uchwały wskazanej pod sygnaturą II DO 1/20, czarną czcionką, nie mniejszą niż wielkość czcionki, której użyto do zapisania sentencji uchwały.

- To zabezpieczenie od razu powinno być wykonane. I dziwi mnie postawa Małgorzaty Manowskiej, która pełniąc obowiązki I prezes SN tego nie robi. Prezes mojego Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki też uniemożliwia mi orzekanie – skomentował decyzję sędzia Paweł Juszczyszyn.

 

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało zaskarżone przez obowiązanego, czyli Sąd Najwyższy.

SO: Zabezpieczenie obowiązuje

Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny 30 września 2021 r. potwierdził trafność orzeczenia udzielającego zabezpieczenie roszczenia Pawła Juszczyszyna i oddalił zażalenie obowiązanego. Zażalenie było rozpoznawane także w powiększonym składzie trzech sędziów zawodowych na posiedzeniu niejawnym. Pisemne uzasadnienie zawierające motywy tej decyzji może być sporządzone jedynie w przypadku zgłoszenia przez strony wniosku.

Informując o decyzji sądu jego rzecznik sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski podkreślił, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ma za zadanie chronić strony w trakcie postępowania, które się toczy. Przypomniał, że powództwo Pawła Juszczyszyna przeciwko Skarbowi Państwa – Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego oraz Prezesowi Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wpłynęło do Sądu Okręgowego w Olsztynie 7 czerwca 2021 r. W tej sprawie 30 lipca 2021 r. zapadł wyrok zaoczny.

Sąd w tym wyroku w pierwszej kolejności stwierdził, że jednostką organizacyjną Skarbu Państwa, której dotyczy ten pozew jest Sąd Najwyższy w Warszawie. Następnie Sąd ustalił, że uchwała z 4 lutego 2020 r. wydana w przedmiocie zawieszenia sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia o 40 proc. jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego.  Sąd nakazał pozwanemu zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna przez nakazanie pozwanemu usunięcia wskazanej wyżej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazał pozwanemu podawania tej uchwały do publicznej wiadomości w przyszłości, a w szczególności na stronie Sądu Najwyższego, w tym w urzędowym zbiorze orzeczeń Sądu Najwyższego (temu punktowi orzeczenia oraz orzeczeniu o kosztach procesu Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności). W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone.

Jak poinfromował rzecznik, sprzeciw od wyroku zaocznego wydanego w tej sprawie złożyli Prokurator Rejonowy w Mrągowie oraz pełnomocnik Skarbu Państwa – Sądu Najwyższego, wnosząc m.in. o uchylenie zaskarżonego wyroku, jak również zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego zaskarżonemu wyrokowi zaocznemu oraz wyłączenie Sędziego od rozpoznania niniejszej sprawy.

- Nadmienię, że wyrok zaoczny nie jest prawomocny. Obecnie sprawa znajduje się na etapie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego. Postanowieniem Sądu wniosek ten został oddalony, ale rozstrzygnięcie w tym zakresie nie jest jeszcze prawomocne - napisał sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.