Dotychczas wpłynęło prawie 1,4 mln wniosków o świadczenie "Dobry start" i przyznaliśmy ich już ponad 1,2 mln – poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Program ma wyrównywać szanse wśród uczniów, dlatego wsparciem objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu – bez względu na dochód.
Krzysztof Sobczak
30.07.2020
Szkoła i uczeń

Nabór do szkół - w tym roku spóźniony i chaotyczny

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Tegoroczny nabór do szkół średnich dyrektorzy określają jako wielki chaos. Niektórzy mówią wręcz, że nigdy tak źle nie było. I podają, że rodzice nie potrafią czytać ze zrozumieniem, jak się logować, jakie dokumenty są potrzebne. Nie pilnują też terminów, bo powyjeżdżali na wakacje. Trudno przewidzieć, jaki to zamieszanie będzie miało finał.
Beata Igielska
30.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Krzysztof Sobczak
29.07.2020
Zarządzanie oświatą
Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela opinii ministra edukacji, że „w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów”. I dlatego pyta, jak władze zamierzają zorganizować pracę szkół w reżimie sanitarnym, jeśli będzie potrzebny większy dystans między uczniami i ograniczenie liczebności oddziałów.
Krzysztof Sobczak
29.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W rządzie dwugłos w sprawie powrotu dzieci do szkół

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
MEN zapewnia, że szykuje szkoły na powrót do stacjonarnej pracy i pracuje nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów. Tymczasem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, zapytany o powrót do szkół, mówi, że wszystko będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej pod koniec sierpnia. Podobnie wypowiada się wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Agnieszka Matlacz
28.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Jeden z samorządów z terenu województwa mazowieckiego do niedawna zapowiadał rodzicom, że uczniowie nie wrócą do szkoły od września. Tłumaczył to brakiem środków na przystosowanie placówki zgodnie z wymaganiami Głównego Inspektora Sanitarnego. Tymczasem obecnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie pozwalają na taką sytuację.
Beata Igielska
28.07.2020
Zarządzanie oświatą
To samorządy są zobowiązane do pokrycia kosztów podwyżek dla nauczycieli. Subwencja oświatowa jest tylko jednym z dochodów przeznaczonych na ten cel i uwzględnia ona koszty podwyżek - zapewnia resort edukacji. I przypomina, że pensje nauczycieli mają od września wzrosnąć o 6 procent.
Monika Sewastianowicz
27.07.2020
Finanse samorządów
Opinia rady rodziców dotycząca działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach to za mało - uznał prezydent, który skierował do Sejmu projekt nowelizacji - Prawa Oświatowego. Według Amnesty International to za daleko idące ograniczenie i w praktyce uniemożliwi wiele cennych inicjatyw.
Monika Sewastianowicz
24.07.2020
Są takie resorty, których rzeczywiście połączenie wydaje się celowe, ale nie będę przesądzał o takich rzeczach - powiedział wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS). Podkreślił jednak, że jest "wielkim zwolennikiem konsolidacji rządu". Połączenie resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego jest jedną z koncepcji konsolidacji rządu - przyznał w piątek wicemarszałek.
Monika Sewastianowicz
24.07.2020
Zarządzanie oświatą
Szkoły niesamorządowe wciąż zawierają z nauczycielami umowy cywilnoprawne - wynika ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy za 2019 rok. Nieprawidłowości występowały także w terminowości wypłacania wynagrodzenia i zaniżania wynagrodzenia, nieprzyznawania lub zaniżania dodatków.
Monika Sewastianowicz
24.07.2020
Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nową ustawą o rzemiośle

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju poinformowała, że resort pracuje nad projektem nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym. Ma on zawierać katalog tzw. zawodów obligatoryjnych, w przypadku których konieczny jest dualny system kształcenia mistrz - uczeń. Zwiększy się też katalog zawodów rzemieślniczych.
Jolanta Ojczyk
23.07.2020
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Dodatek za trudne warunki pracy należy się nauczycielowi tylko wtedy, gdy faktycznie taką pracę wykonywał. Trudno, by nauczyciel praktycznej nauki zawodu szkół leśnych dostał pieniądze za pracę w lesie, jeżeli takie zajęcia się nie odbywały. Decyzje w zakresie organizacji pracy jednostki systemu oświaty podejmuje dyrektor tej jednostki - przypomina MEN.
Monika Sewastianowicz
23.07.2020
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Zniekształcenia kręgosłupa oraz wady stóp i kolan to najczęstszy problem zdrowotny wśród dzieci i młodzieży. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że gminy nie są świadome wagi profilaktyki wad postawy u uczniów, a współpraca szkół z rodzicami kuleje. Tornistry wciąż są za ciężkie, szkolne ławki niedostosowane, a rozpoznanie wad postawy u uczniów często nie skutkuje zaplanowaniem i organizacją zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Agnieszka Matłacz
22.07.2020
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Trwają prace nad zmianami w Karcie Nauczyciela. Mają nieco złagodzić obowiązujące od września przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego nie rozwiążą jednak wszystkich problemów - choćby tych z interpretacją pojęcia "czyn naruszający dobro dziecka".
Monika Sewastianowicz
22.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół - zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Jego słowa zacytowało MEN na Twitterze.
Monika Sewastianowicz
21.07.2020
Zarządzanie oświatą
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców - wyjaśnia resort edukacji.
Monika Sewastianowicz
21.07.2020
Każdego dnia do końca wakacji będziemy zamieszczać na naszych kanałach internetowych informacje o wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych oraz ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu - informuje resort edukacji.
Monika Sewastianowicz
21.07.2020
Większość uczelni jeszcze nie podjęła decyzji, w jakiej formie będzie kontynuowana nauka od października. Decyzję uzależniają od sytuacji epidemicznej i od ewentualnych rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ale wiele wydziałów nie wyobraża sobie dalszej pracy przez internet. Laboratoria na żywo są konieczne.
Beata Igielska
21.07.2020
Szkolnictwo wyższe

MEN: Nie będzie dodatkowego terminu matury

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nie będzie dodatkowego, sierpniowego terminu egzaminu maturalnego w związku z COVID-19. Z takim postulatem wystąpił Związek Miast Polskich. Minister Edukacji Narodowej uważa, że ma takiej potrzeby. W tym roku szkolnym nie jest przeprowadzany egzamin maturalny w części ustnej.
Robert Horbaczewski
18.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, 4 srebrne medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej i 3 srebrne krążki na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej oraz Chemicznej – to najważniejsze osiągnięcia polskich uczniów na międzynarodowych zawodach edukacyjnych w 2019 roku.
Monika Sewastianowicz
17.07.2020
Do Sejmu wpłynęła petycja, której autorzy żądają wprowadzenia przepisów penalizujących obchodzenie Halloween. Za chodzenie po domach i żądanie cukierków grozić będzie 500 zł grzywny. Za przebranie się za wampira nawet kara do 15 dni aresztu. Petycja trafi do dalszych prac w Sejmie.
Monika Sewastianowicz
16.07.2020
Prezes UODO nałożył 5 tys. zł kary na indywidualnego przedsiębiorcę prowadzącego niepubliczny żłobek i przedszkole, który nie udzielił organowi nadzorczemu wyjaśnień. Chodziło o naruszenie ochrony danych osobowych, polegające na utracie dostępu do danych osobowych przechowywanych w prowadzonym niepublicznym żłobku i przedszkolu.
Monika Sewastianowicz
16.07.2020
Gdańsk wprowadza procedury, które mają zapobiegać powstaniu nieprawidłowości podczas wyliczania stawek dotacji dla przedszkoli, a także w procesie udzielania zezwoleń na zakładanie publicznych, niesamorządowych placówek oświatowych. To reakcja na zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli.
Agnieszka Matłacz
16.07.2020
Finanse samorządów
Przebieg pandemii może uniemożliwić studentom powrót do sal wykładowych - choć wciąż mamy za mało danych, aby o tym decydować. Z kilkumiesięcznego zdalnego funkcjonowania uczelni warto jednak wyciągnąć wnioski i nie stracić tego, co było pozytywne i się sprawdziło - mówi Prawo.pl prof. Bogumiła Kaniewska, rektor elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Monika Sewastianowicz
16.07.2020
Szkolnictwo wyższe
Opinia rady rodziców dotycząca działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach to za mało - uznał prezydent, który skierował do Sejmu projekt nowelizacji - Prawa Oświatowego. Zgodę na działalność organizacji w szkole będzie musiała wyrazić większość rodziców.
Monika Sewastianowicz
16.07.2020

WSA: W szkole filialnej może działać przedszkole

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Żaden z przepisów ustawy Prawo oświatowe, w tym powołany przez wojewodę, który stwierdził nieważność uchwały rady gminy, art. 95 ust. 3. nie wyklucza możliwości utworzenia w szkole filialnej oddziału czy punktu przedszkolnego – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Robert Horbaczewski
15.07.2020
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Prowadzenie edukacji domowej ma być łatwiejsze - zniknie m.in. obowiązek uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przypisanie ucznia do szkoły rejonowej. Choć proponowane w przepisach oświatowych zmiany oceniane są na ogół pozytywnie, część budzi wątpliwości - nadmierna liberalizacja przepisów może sprawić, że uczniowie zagubią się w systemie.
Monika Sewastianowicz
15.07.2020
Zarządzanie oświatą
Opublikowano rozporządzenie dotyczące pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. W ramach pomocy ponad 131 tys. uczniów z niepełnosprawnościami uzyska dofinansowanie na zakup potrzebnych podręczników i materiałów.
Monika Sewastianowicz
14.07.2020
Zarządzanie oświatą
Szkolne gabinety stomatologiczne utraciły płynność finansową. Duża ich część powstała dzięki zaangażowaniu lekarzy dentystów, którzy niejednokrotnie wyłożyli swoje oszczędności, aby zakupić niezbędne wyposażenie oraz sprzęt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - alarmuje rzecznik praw obywatelskich.
Monika Sewastianowicz
13.07.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Rozważymy ewentualne zmiany dotyczące wypłaty dodatku uzupełniającego dla pedagogów - deklaruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. O zawieszenie wypłat tego świadczenia apelują samorządowcy. Kwestie wynagrodzeń nauczycieli będą dyskutowane w ramach prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
Monika Sewastianowicz
13.07.2020