Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących.

Czytaj: Są już informatory maturalne na 2023 r.>>

 

Klucze na stronie internetowej

CKE udostępni materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z:

 •     języka polskiego na poziomie podstawowym,
 •     matematyki na poziomie podstawowym,
 •     języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym.

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

 

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danego przedmiotu, o godz. 10:00, a w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych – w piątek (30 września) o godz. 20:00.
 

Egzamin próbny dobrowolny

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, zaleca się, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu:

 •     informacyjnym, tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie,
 •     diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych cyfrą lub liczbą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów. Niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

 

W 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2023 z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki . Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 są dostępne w prezentacji na stronie internetowej CKE.


Szczegółowe informacje o egzaminie

Informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 •     informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
 •     komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.
 •     przykładowe arkusze egzaminacyjne
 •     zbiór 29 przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z ‎języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz ‎komentarzem
 •     przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego
 •     zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 •     filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, chemii i języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Od 12 do 23 grudnia 2022 r. CKE udostępni kolejny pakiet materiałów do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach.